Nyhetskategori: Avtalsnyheter

Beslut om prisjustering

Beslut om prisjustering

HBV och San Sac AB har kommit överens om att tidigarelägga den prisjustering som enligt avtal får ske 2023-04-11. Därmed försvinner möjligheten att prisjustera igen vid ordinarie tidpunkt enligt avtal. Samtliga priser justeras med 8,2 procent enligt avtalat index och börjar gälla från och med 2022-06-30. Nästa möjliga prisjustering är 2024-04-11 enligt avtal. I övrigt är villkoren oförändrade. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

Ramavtalet 21-113 Avfallshanteringsprodukter omfattar produkter och system avsedda för insamling/källsortering av hushållssopor. Det är indelat i fyra avtalsområden:

Del A – Nedgrävda och delvis nedgrävda underjordsbehållare samt markstående behållare avsedda för krantömning.

Del B – Källsorteringskärl/system för insamling av avfall/förvaring av farligt avfall för lägenheter samt för kontor och pausrumsmiljöer.

Del C – Källsorteringsskåp för insamling av avfall utomhus.

Del D – Påsar för komposterbart avfall, säckar/säckhållare, dekaler avsedda för källsorterings-, avfallshanteringsprodukter samt avfallsutrymmen.

Leverantören San Sac AB är antagen som rangordnad etta i samtliga avtalsområden.

Läs mer om ramavtalet här>>

Kontakt

Frågor om ramavtalet 21-113 Avfallshanteringsprodukter besvaras av ansvarig inköpsstrateg Helena Kuusisto.

Nytt ramavtal för rörmaterial startar i höst

Nytt ramavtal för rörmaterial startar i höst

HBV har slutfört upphandlingen Rörmaterial 22-104 och det nya ramavtalet börjar att gälla den 19 september. Ahlsell Sverige AB antas som rangordnad etta i samtliga avtalsområden. Som rangordnad tvåa antas SGDS Gruppen AB, moderbolag för Bevego, Dahl, Optimera, Kakelspecialisten och Konradssons Kakel med respektive dotterbolag. Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.

Omfattning

Ramavtalet Rörmaterial 22-104 omfattar leverans av rörmaterial som exempelvis: badrumsporslin, badrumsskåp med tillhörande badrumsbelysning, VVS-armaturer, badkar, rörkopplingar, vattensparprodukter, rörledningar för vatten och värme, avloppsrör, pumpar, värmeradiatorer, disk-och tvättbänkar, rensutrustning, rörverktyg, brunnar och brunnsbetäckningar, kollektorrör för bergvärme, med där tillhörande produkter samt övriga produkter som omfattas av RSK-databasens kategoriindelning. Möjlighet till underhållsutbildning samt energirådgivning omfattas också av ramavtalet.

Möjlighet att tillämpa trepartsavtal finns. 

I utvärderingen av denna upphandling har HBV tillämpat så kallad omvänd utvärdering. Antagna leverantörer lämnade de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden på grundval av pris samt uppfyllde samtliga ställda krav i upphandlingen. 

Antagna leverantörer i rangordning i respektive avtalsområde:

A – Stockholms län
1. Ahlsell Sverige AB
2. SGDS Gruppen AB

B – Västra Götalands län
1. Ahlsell Sverige AB
2. SGDS Gruppen AB

C – Skåne län
1. Ahlsell Sverige AB
2. SGDS Gruppen AB

D – Samtliga län i Sverige exklusive avtalsområde A, B och C
1. Ahlsell Sverige AB
2. SGDS Gruppen AB

Avropsordning

Avropsordning är uteslutande rangordning, avrop genom förnyad konkurrensutsättning har utgått för detta ramavtal.

Avtalstid

Avtalstiden är 2022-09-19 – 2024-09-18. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.

Köksfläktar och ventilation klart för avrop

Köksfläktar och ventilation klart för avrop

Den 1 juli 2022 börjar det nya ramavtalet Köksfläktar och ventilation 22-110 att gälla. Det ersätter de två ramavtalen Vitvaror – Köksfläktar 19-171 och Ventilationskomponenter 18-119. Ramavtalet erbjuder en större varukorg med bättre priser på ett större sortiment avtalade produkter och en rabattsats på övrigt sortiment. I utvärderingen har HBV tillämpat så kallad omvänd anbudsutvärdering. Det innebär att endast de tre leverantörer vars anbud rangordnades högst i utvärderingen för respektive anbudsområde har kontrollerats mot tillämpliga uteslutningsgrunder samt kvalificeringskrav. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

Omfattning

Ramavtalet Köksfläktar och ventilation 22-110 är rikstäckande och omfattar fyra avtalsområden där HBV antagit följande leverantörer i rangordning:

A – Köksfläktar
1. Elektroskandia Sverige AB
2. Franke Futurum AB
3. Ahlsell Sverige AB

B – Spiskåpor 
1. Elektroskandia Sverige AB
2. Franke Futurum AB
3. Ahlsell Sverige AB

C – Fläktar och ventilationsaggregat
1. Ahlsell Sverige AB
2. Lindab Sverige AB

D – Ventilationskanaler med tillbehör
1. Ahlsell Sverige AB
2. Lindab Sverige AB

Några exempel på nyheter i den utökade varukorgen:

 • köksfläktar och spiskåpor med LED-belysning (avtalsområde A samt B)
 • köksfläktar med energiklass C som lägsta nivå (avtalsområde A)
 • spisvakter med värmevakt med olika alternativa anslutningar som uppfyller Brandskyddskategori SS-EN 50615 eller likvärdig (avtalsområde A och B)
 • stort avtalat sortiment med ventilationskanaler med tillbehör med många olika dimensioner (avtalsområde D)

Möjlighet att tillämpa trepartsavtal finns. Läs mer om det nya ramavtalet i vår avtalskatalog. Länk>>

Hållbarhetskrav

Hållbara leveranskedjor
I upphandlingen har HBV kravställt enligt Upphandlingsmyndighetens krav på hållbara leveranskedjor som avser mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och antikorruption. Uppföljning kommer att ske efter sex månader.

PRIO-ämnen
Inga offererade produkter ska innehålla ämnen som uppfyller kriterierna för utfasningsämne eller prioriterat riskminskningsämne enligt Kemikalieinspektionens kriterier för ”PRIO-ämnen”. Läs mer>>

Mjukgörare
Mjukgörare (ftalater) på kandidatförteckningen ska inte förekomma i vitvarans plast eller gummimaterial, inklusive den externa strömkabeln, i halter högre än 0,1 viktsprocent.

Miljövärdering  
För produkter som uppges vara miljövärderade i Prisbilagan så ska dessa uppfylla BASTAs kriterier (www.bastaonline.se) eller bedömas som rekommenderade eller accepterade enligt Byggvarubedömningens kriterier (www.byggvarubedomningen.se) eller bedöms som A, B eller C+ enligt Sunda Hus kriterier (www.sundahus.se).

Cirkulära förpackningar  
Leverantören ska senast sex månader efter avtalsstart kunna redovisa vilka åtgärder som vidtas för att främja mer cirkulära förpacknings- och emballageflöden, ökad materialåtervinning och mindre avfall från jungfruliga material för produkter som ingår.

Produkttransporter 
Minst 50 procent av produkttransporterna, som används för leverans från leverantören till beställare inom ramavtalet, ska vara fossilfria.

Lätta fordon ska enligt uppgifter i Transportstyrelsens vägtrafikregister ha ett maximalt skattegrundande utsläppsvärde (WLTP) enligt något av följande alternativ:

 • 1. 215 gram koldioxid per kilometer
 • 2. 230 gram koldioxid per kilometer, om fordonet är godkänt av fordonstillverkaren för HVO100
 • annat biodrivmedel (utöver fordonsgas, etanol eller annan gas än gasol)
 • 1. 290 gram koldioxid per kilometer, om fordonet är godkänt för fordonsgas, etanol, eller annan gas än gasol
 • tunga fordon som används vid produkttransporter ska lägst uppfylla kraven för Euro V

Avropsordning

Avropsordning är strikt rangordning.

Avtalstid

Avtalstiden är 2022-07-01 – 2024-06-30 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Laddinfrastruktur/e-Mobility via HBVs ramavtal Elmaterial och belysning

Laddinfrastruktur/e-Mobility via HBVs ramavtal Elmaterial och belysning

HBV har beslutat att tillsammans med antagna leverantörer inom ramavtalet Elmaterial och belysning 20-103, lansera en satsning på laddinfrastruktur/e-Mobility. HBVs medlemmar kommer därmed kunna avropa både varor i form av laddpunkter, såsom laddstolpar och laddboxar samt tjänster i form av betalningslösningar och molntjänster. Installationen av produkterna kommer medlemmarna få ordna på egen hand, alternativt via upphandlad elinstallatör.

HBV kommer därmed inte gå vidare och göra en separat upphandling av laddinfrastruktur/e-Mobility. Detta grundar sig i den marknadsanalys som gjorts, där HBV anser att antagna leverantörer i befintligt avtal bättre kan tillgodose medlemmarnas behov gällande laddinfrastruktur/e-Mobility. I HBVs avtalskatalog kan du nu hitta en paketerad lösning med hård- och/eller mjukvara, presenterad av vardera antagen leverantör inom HBVs ramavtal Elmaterial och belysning 20-103. I samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar HBV även fram en checklista i syfte att förenkla kravställning och därmed avropen för våra medlemmar. Efter påskhelgen kommer vi att genomföra ett webbinarium tillsammans med antagna leverantörer där vi berättar mer om vilka produkter som finns att avropa via ramavtalet.

Läs mer i vår avtalskatalog>>

Förrådslösningar 22-138 annonserad

Förrådslösningar 22-138 annonserad

Nu har HBVs upphandling Förrådslösningar 22-138 annonserats och sista anbudsdag är 2022-07-03. Upphandlingen kommer att mynna ut i ett ramavtal som omfattar löpande anskaffning av förrådslösningar och tillbehör av olika slag inklusive elektroniska/digitala lås samt reservdelar vid både renovering samt nybyggnadsprojekt. Upphandlingen innefattar även lägenhetsförråd belägna i till exempel en källare, vind samt även förråd inomhus så som barnvagns- och cykelförråd. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.

Omfattning

Upphandlingen Förrådslösningar 22-138 syftar till att förse våra medlemmar och övriga kunder med förrådslösningar, med eller utan montage samt tillbehör av olika slag. Även elektroniska/digitala lås samt reservdelar vid både renovering och nybyggnadsprojekt ingår.

Anbudsområde A omfattar förrådslösningar inklusive montage och är regionalt indelad i tre regioner:

Norr

 • Norrbottens län
 • Västerbottens län
 • Jämtlands län
 • Västernorrlands län

Mellan

 • Gävleborgs län
 • Dalarnas län
 • Västmanlands län
 • Örebro län
 • Värmlands län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Stockholms län

Södra

 • Västra Götalands län
 • Hallands län
 • Skåne län
 • Blekinge län
 • Gotlands län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Jönköpings län
 • Östergötlands län

Montering, projektering, ritningsförslag, rivning av befintliga förråd samt service av förråd vid inbrott omfattas även av anbudsområde A.

Anbudsområde B är rikstäckande och omfattar förrådslösningar exklusive montage.

Varje anbudsområde kommer att utvärderas och tilldelas var för sig.  Målsättningen för HBV är att teckna avtal med tre leverantörer per anbudsområde. 

Sista anbudsdag är 2022-07-03.

Länk till annons>> (giltig till och med 2022-07-03)

Avropsmodell

Avropsordning är rangordning. 

Avtalstid

Ramavtalet träder i kraft en månad efter att avtalet undertecknats och är därefter giltigt i två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar. 

Befintligt ramavtal Förrådsväggar 18-138 är förlängt med leverantören Safe-X Enterprise AB till och med 2022-08-31. Troax Nordic AB valde att inte förlänga under denna period.

Kravställning i upphandlingen

Samtliga offererade förrådslösningar ska finnas i tre olika säkerhetsnivåer som ska passa utrymmen som till exempel vid- och källarförråd. Produkterna ska kunna kombineras, kapas och anpassas efter befintlig byggkonstruktion. Dessutom ska tillbehören kunna kombineras med olika säkerhetsklassade förrådslösningar.

Panelerna ska ge god ventilation och hög säkerhet i händelse av inbrott, skadegörelse eller brand. Möjlighet att bygga tak/översektion ska finnas. Nätet ska vara tillverkat av pressvetsade ståltrådar och vara fastsvetsad på rörram. Panelerna ska vara konstruerade med vertikala och horisontella fastsvetsade ståltrådar. Panelerna ska vara ytbehandlade, lackerade grå eller likvärdig standardkulör. Möjlighet att välja annan kulör ska finnas mot ett bryttillägg. 

Dörrarna ska ha hög säkerhet i händelse av inbrott, skadegörelse eller brand.

HBV har även ställt miljökrav på produkttransporter gällande fossilfria bränslen.

Markvårdsmaskiner – RFI annonserad

Markvårdsmaskiner – RFI annonserad

HBV avser att upphandla ett nytt ramavtal som omfattar olika typer av markvårdsmaskiner under hösten 2022. Strategiarbetet inför den kommande upphandlingen har påbörjats och en RFI, Request For Information, har annonserats för att samla in marknadens synpunkter inom detta upphandlingsområde. Sista svarsdag är 2022-05-24. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

Omfattning

HBVs upphandling av markvårdsmaskiner syftar till att erbjuda våra medlemmar och övriga avropande kunder klimatsmarta maskiner av hög kvalitet för underhållning av park- och stadsmiljöer under årets alla årstider. Produktområden som kan komma att omfattas av den nya upphandlingen är:

A – Åkgräsklippare
B – Redskapsbärare 19-24 hk
C – Redskapsbärare 28-75 hk
D – Redskapsbärare 85-130 hk
E – Sopmaskiner ej bogserade med redskap/tillbehör
F – Bogserade sopmaskiner med redskap/tillbehör
G – Kompakttraktorer med redskap/tillbehör
H – Kompaktlastare
I – Ogräsbekämpningsmaskiner
J – Robotgräsklippare
K – Handhållna motordrivna redskap/maskiner

Länk till RFI>> (länken är giltig till och med 2022-05-24)

Upphandlingen är planerad att annonseras under hösten 2022. 

Tanken är att dynamisk rangordning ska tillämpas vid köp upp till 1,5 miljoner SEK och förnyad konkurrensutsättning vid köp om 1,5 miljoner SEK eller högre samt när behovet inte kan tillgodoses genom dynamisk rangordning.

HBV har utnyttjat sista möjlighet till förlängning avseende befintligt ramavtal 19-125 Markvårdsmaskiner och avtalet är giltigt till och med 2023-05-31.

Kontakt

Frågor om denna RFI besvaras av ansvarig inköpsstrateg Adam Anstrin.

Upphandlingen Köksfläktar och ventilation 22-110 annonserad

Upphandlingen Köksfläktar och ventilation 22-110 annonserad

HBVs nya upphandling Köksfläktar och ventilation 22-110 är en sammanslagning av tidigare ramavtal Vitvaror – Köksfläktar 19-171 samt Ventilationskomponenter 18-119. Upphandlingen är nu annonserad och sista anbudsdag är 2022-06-05. Upphandlingen kommer att mynna ut i ett rikstäckande ramavtal som omfattar köksfläktar, spiskåpor, fläktar och ventilationsaggregat samt ventilationskanaler med tillbehör. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

 

Omfattning

Upphandlingen Köksfläktar och ventilation 22-110 omfattar fyra anbudsområden: 

A. Köksfläktar

B. Spiskåpor

C. Fläktar och ventilationsaggregat

D. Ventilationskanaler med tillbehör

Varje anbudsområde kommer att utvärderas och tilldelas separat. HBV har för avsikt att anta tre leverantörer per anbudsområde. 

Avropsordning

Avropsordning är strikt rangordning. 

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2022-07-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. Befintliga ramavtal Vitvaror – Köksfläktar 19-171 samt Ventilationskomponenter 18-119 är giltiga till och med 2022-06-30.

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger och Gustav Lundin, regionansvarig Väst. 

Ramavtal klart för Styr- och reglerutrustning

Ramavtal klart för Styr- och reglerutrustning

Till vår stora glädje inkom ingen överprövning på vår tilldelade upphandling Styr- och reglerutrustning 22-118,vilket betyder att avtalet nu har vunnit laga kraft och gäller från och med den 3 maj 2022. Nytt för denna avtalsperiod är att i avtalsområdet gällande prognosstyrning ingår nu en databastjänst. Dessutom kan man köpa en energirådgivare på konsultbasis. Ramavtalet är rikstäckande och omfattas av fem avtalsområden som utvärderats och tilldelats separat. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Omfattning

Ramavtalet Styr- och reglerutrustning 22-118 har syftat till att erbjuda HBVs medlemmar och kunder moderna system för styrning av inomhusklimat där digitalisering ska bidra till resurs- och energibesparing. HBV har så långt det har varit möjlighet kravställt öppna gränssnitt och öppna APIer för att minimera risken för inlåsningseffekter och modulärt system som är skalbart. 

Med det nya avtalsområdet PLC med tillbehör finns även utökade möjligheter att arbeta med annan programvara jämfört med avtalsområde 1, WebbDUC med grundprogrammering i Modbus alternativt BACnet med tillbehör. 

Ramavtalet omfattar följande avtalsområden där angivna leverantörer är antagna i rangordning. 

1. WebbDUC med grundprogrammering i Modbus alternativt BACnet med tillbehör
1. Nordomatic AB
2. KTC Control AB
3. Schneider Electric Sverige AB

2. PLC utan grundprogrammering med tillbehör (nytt avtalsområde)
1. Nordomatic AB
2. KTC Control AB

3. Prognosstyrning med tillhörande databastjänst
1. eGain Sweden AB
2. Elektro Relä AB

4. Överordnat system
1. Schneider Electric Sverige AB
2. Nordomatic AB

5. Fastighetsstyrning med AI som molntjänst (nytt avtalsområde)
1. eGain Sweden AB
2. Schneider Electric Sverige AB

Avropsordning

Avropsordning är strikt rangordning förutom gällande avtalsområde fyra som avser överordnat system där förnyad konkurrensutsättning ska gälla om avropsvärdet överstiger 100 000 SEK.

Avtalstid

2022-05-03 – 2024-05-02 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.

Kontakt

Frågor om detta ramavtal besvaras av ansvarig inköpsstrateg Mårten Kempe.

Ny upphandling av köksfläktar och ventilation

Ny upphandling av köksfläktar och ventilation

HBVs ramavtal Vitvaror – Köksfläktar 19-171 samt Ventilationskomponenter 18-119 sammanfogas till ett avtal, Köksfläktar och ventilation 22-110. Inom kort annonseras den nya rikstäckande upphandlingen som kommer att omfatta leverans av köksfläktar och spiskåpor med möjlighet till installation. Även fläktar och ventilationsaggregat samt ventilationskanaler ingår. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

Omfattning

Upphandlingen Köksfläktar och ventilation 22-110 omfattar leverans av köksfläktar och spiskåpor med möjlighet till installation. Upphandlingen omfattar även fläktar och ventilationsaggregat samt ventilationskanaler och tillbehör. Möjlighet att tillämpa trepartsavtal kommer att finnas. Ramavtalet kommer att vara rikstäckande och HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer per anbudsområde.

Anbudsområden

A. Köksfläktar

B. Spiskåpor

C. Fläktar och ventilationsaggregat

D. Ventilationskanaler med tillbehör

Avropsordning

Avropsordning är rangordning. 

Annonsering

Annonsering är planerad till slutet av april 2022. Sista dag för på- och avanmälan är förlängt till och med fredag den 29 april.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2022-07-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. Befintligt ramavtal Vitvaror – Köksfläktar 19-171 samt Ventilationskomponenter 18-119 är giltiga till och med 2022-06-30.

Nytt byggmaterial klart för start

Nytt byggmaterial klart för start

Den 5 april 2022 börjar HBVs nya ramavtal Byggmaterial 22-123 att gälla. Beijer Byggmaterial AB antas som rangordnad etta i alla avtalsområden, utom i Dalarnas län där Bygma Gruppen AB antas som etta och på Gotland där Ahlsell Sverige AB blev etta. Via detta ramavtal kommer våra medlemmar och kunder kunna avropa byggmaterial för löpande underhåll av fastigheter samt för akuta och ej förutsedda behov som uppstår vid skötsel av fastigheter. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

Omfattning

Ramavtalet Byggmaterial 22-123 är indelat i 21 avtalsområden motsvarande Sveriges län. Varje avtalsområde har utvärderats och tilldelats separat. Totalt inkom sex anbud som alla uppfyllde obligatoriska krav och villkor som ställdes i upphandlingen.

För ramavtalet gäller ABM07, Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet med de ändringar som framgår av Upphandlingsdokumenten. 

Antagna leverantörer i rangordning per avtalsområde:

Blekinge län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Dalarnas län
1. Bygma Gruppen AB

Gotlands län
1. Ahlsell Sverige AB
2. Woody Bygghandel AB

Gävleborgs län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Hallands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Optimera Svenska AB
3. Woody Bygghandel AB

Jämtlands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Jönköpings län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Optimera Svenska AB
3. Woody Bygghandel AB

Kalmar län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Optimera Svenska AB
3. Woody Bygghandel AB

Kronobergs län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Optimera Svenska AB
3. Woody Bygghandel AB

Norrbottens län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Bygma Gruppen AB
3. Ahlsell Sverige AB

Skåne län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Optimera Svenska AB
3. Ahlsell Sverige AB

Stockholms län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Nordströms Bygghandel AB
3. Bygma Gruppen AB

Södermanlands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Nordströms Bygghandel AB
3. Bygma Gruppen AB

Uppsala län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Nordströms Bygghandel AB
3. Optimera Svenska AB

Värmlands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Optimera Svenska AB

Västerbottens län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Bygma Gruppen AB

Västernorrlands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Bygma Gruppen AB

Västmanlands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Nordströms Bygghandel AB
3. Bygma Gruppen AB

Västra Götalands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Optimera Svenska AB
3. Woody Bygghandel AB

Örebro län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Optimera Svenska AB
3. Ahlsell Sverige AB

Östergötlands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Nordströms Bygghandel AB
3. Optimera Svenska AB

Avropsordning

Avrop sker från den leverantör som rangordnats som nummer ett inom aktuellt avtalsområde. Beställaren äger rätt att tillfråga nästa i rangordning om någon av nedanstående förutsättningar är uppfyllda.

 • leverantören inte svarar på avropsförfrågan inom två arbetsdagar efter förfrågan,
 • leverantören tackar nej till beställarens avropsförfrågan,
 • leverantören inte presenterar efterfrågad dokumentation som visar att leverantören uppfyller ställda krav i ramavtalet inom fem arbetsdagar efter beställarens förfrågan,
 • leverantören inte kan leverera vara enligt avtalsvillkoren exempelvis inom angiven leveranstid,
 • beställaren har behov av att handla i en fysisk butik och leverantörens närmaste butik är placerad längre bort än 30 km bilväg från arbetsplatsen/projektet, enligt Google Maps kortaste alternativ,
 • beställaren har behov av att handla i en fysisk butik och leverantörens närmaste butik inte har efterfrågad produkt i lager,
 • beställaren har behov av att handla i en fysisk butik och leverantörens närmaste butik är stängd,
 • beställaren genom priskontroll kan bevisa att efterfrågad vara hos leverantör är mer än 20 procent dyrare än samma vara av samma märke/modell hos leverantör rangordnad tvåa eller trea. Gäller endast ”övrigt sortiment”. Leverantör rangordnad som nummer ett ska ges möjlighet att prismatcha.

Vid avrop äger beställaren, för det fall det är motiverat av det enskilda avropet, även rätt att ställa tillkommande produktspecifika krav på funktion, prestanda och egenskaper och avropa produkter från ”övrigt sortiment” även för det fall standardprodukt upphandlats.

Beställaren ska dock vid varje avrop överstigande 100 000 SEK alltid följa angiven rangordning och efterhöra om högst placerad leverantör kan leverera standardprodukt eller produkt från ”övrigt sortiment”. Först efter att bekräftelse erhållits på att så inte är fallet (ska ske inom två arbetsdagar efter förfrågan), äger beställaren rätt att tillfråga nästa rangordnad ramavtalsleverantör etc.

Trepartsavtal

Möjlighet att tillämpa trepartsavtal finns inom detta ramavtal.

Fossilfria bränslen

I denna upphandling har HBV ställt krav på transporter enligt Upphandlingsmyndighetens baskrav på lätta och tunga fordon samt bränslen. Det betyder att minst 50 procent av produkttransporterna, som används för leverans från leverantören till beställare inom ramavtalet, ska vara fossilfria. För att transporten ska räknas som fossilfri i det här sammanhanget krävs, i enlighet med förslaget till EUs förnybarhetsdirektiv, att drivmedlet ger en utsläppsminskning på 70 procent jämfört med fossila alternativ. Drivmedel som i dagsläget lever upp till kravet är el, vätgas, biogas, HVO, FAME och ED95. För tunga fordon så måste transporterna utföras av fordon som lägst uppfyller kraven för Euro V, för lätta fordon gäller gränser för max tillåtna utsläpp av CO2/km. 

Cirkulära förpackningar

Vidare har HBV även ställt krav på lösningar för mer cirkulära förpackningar, även dessa i enlighet med Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. 

Avtalstid

Avtalstiden är 2022-04-05 – 2024-04-04. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Ny upphandling av rörmaterial annonserad

Ny upphandling av rörmaterial annonserad

En ny upphandling av rörmaterial har annonserats, med sista anbudsdag 2022-05-09. I denna upphandling har HBV ställt nya krav på hållbara leveranskedjor inom bygg- och anläggningsmaterial, i enlighet med Upphandlingsmyndighetens kriterier samt nya hållbarhetskrav avseende bland annat cirkulära förpackningar och producentansvar. Upphandlingen omfattar även uppdaterade hållbarhetskrav på produkttransporter. HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer per anbudsområde. Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.

Omfattning

Upphandlingen 22-104 Rörmaterial omfattar leverans av rörmaterial som exempelvis: badrumsporslin, badrumsskåp med tillhörande badrumsbelysning, VVS-armaturer, badkar, rörkopplingar, vattensparprodukter, rörledningar för vatten och värme, avloppsrör, pumpar, värmeradiatorer, disk-och tvättbänkar, rensutrustning, rörverktyg, brunnar och brunnsbetäckningar, kollektorrör för bergvärme, med där tillhörande produkter samt övriga produkter som omfattas av RSK-databasens kategoriindelning. Möjlighet till underhållsutbildning samt energirådgivning kommer också att omfattas i ramavtalet.

Upphandlingen är indelad i följande anbudsområden:

A – Stockholms län
B – Västra Götalands län
C – Skåne län
D – Samtliga län i Sverige exklusive anbudsområde A, B och C

HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer per anbudområde. Leverantör har möjlighet att lämna anbud i ett eller flera anbudsområden. Varje anbudsområde utvärderas och tilldelas separat. 

Möjlighet att tillämpa trepartsavtal kommer att finnas.

Avropsordning

Avropsordning är uteslutande rangordning, avrop genom förnyad konkurrensutsättning har utgått. 

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2022-09-19. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Befintligt ramavtal 18-104 Rörmaterial är giltigt till och med 2022-09-18.

Upphandlingen 22-145 IMD-produkter delvis klar

Upphandlingen 22-145 IMD-produkter delvis klar

HBV har slutfört upphandlingen IMD-produkter avseende avtalsområde B som omfattar volym- och energimätare med LORA/NB-Iot. Ett tilldelningsbeslut har skickats ut för anbudsområde F – Fjärravläsning av huvudvattenmätare (tjänst) där Envera AB, även känd som Smartvatten, har antagits som enda leverantör. För denna tilldelning råder avtalsspärr till och med 2022-04-11, därefter kan HBV gå vidare och teckna avtal. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

HBV har antagit följande leverantörer i rangordning avseende avtalsområde B – Volym- och energimätare med LORA/NB-Iot:

1. Ambiductor AB
2. Elvaco AB

Avtalstiden är 2022-04-01 – 2024-03-31 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.

Övriga anbudsområden är föremål för överprövning och HBV inväntar besked från Förvaltningsrätten.

Tillfälliga förlängningsavtal till och med 2022-06-30 är tecknade med leverantörerna Elvaco AB, Ecoguard AB och Infometric AB gällande HBVs befintliga ramavtal 17-145 IMD-produkter.

Inga anbud i HBVs upphandling av golvmaterial

Inga anbud i HBVs upphandling av golvmaterial

HBV har annonserat upphandlingen Golvmaterial 22-164 med sista anbudsdag 2022-04-03. Dessvärre har inga anbud inkommit och därmed kommer upphandlingen att avbrytas. Marknaden för träråvaror är i nuläget instabil vilket har medfört både brist på material, ökade priser och ett osäkert läge för leverantörerna att ingå avtal med HBV med de förutsättningar och villkor det innebär.

Just nu sker ett arbete kring och analys om utfallet och därefter kommer ett beslut att tas om vägen framåt. Under tiden uppmanar vi våra medlemmar att upphandla sina golventreprenadtjänster inklusive material för att säkerställa att era behov kan tillgodoses en tid framöver.