Vad är Dynamiskt inköpssystem - DIS? Bilden visar solceller.

Vad är dynamiskt inköpssystem – DIS

Dynamiskt inköpssystem – DIS är en helt elektronisk metod för upphandling som kan användas för återkommande inköp av varor, tjänster eller byggentreprenader. Ett DIS är inte begränsat på samma sätt som ett ramavtal, utan nya leverantörer och upphandlande myndigheter kan anslutas under hela systemets giltighetstid.

Varför DIS?

I jämförelse med ramavtalet är dynamiska inköpssystem mer flexibla och ger större möjligheter för de avropsberättigade att köpa de senast utvecklade produkterna och lösningarna. Därför lämpar sig dynamiska inköpssystem särskilt bra på marknader under snabb utveckling. Ett DIS ger möjlighet till ett särskilt brett urval av leverantörer. Konkurrensen tas även till vara, eftersom varje köp konkurrensutsätt genom en specifik upphandling i systemet. Ofta underlättar det dynamiska inköpssystemet för nystartade, små- och medelstora företag eftersom de inte har några förpliktelser till skillnad från när de ingår ett ramavtal med den upphandlande myndigheten. Det finns nämligen inte någon skyldighet att lämna anbud men det finns möjlighet för dem att närsomhelst lämna systemet.

Tilldelning av kontrakt i DIS

  1. Samtliga kvalificerade leverantörer ska bjudas in i att lämna anbud. Om det dynamiska inköpssystemet har delats in i flera olika kategorier ska myndigheten bjuda in samtliga leverantörer som godkänts som deltagare inom den kategori som motsvarar berörd upphandling att lämna anbud.
  2. Krav och villkor som inte ingick i den ursprungliga upphandlingen (av DISet) får läggas till i den specifika upphandlingen om så önskas.
  3. Utvärderingen får endast ske baserat på de tilldelningskriterier som angivits i upphandlingen av DISet. Angivna tilldelningskriterier får vid behov preciseras närmare.
  4. Tidsfristen för att lämna ett anbud är minst tio dagar från det att anbudsinbjudan skickades ut. Tänk på att huvudregeln som gäller i samtliga upphandlingar gäller även för specifika upphandlingar i dynamiska inköpssystem. Den upphandlande myndigheten vid fastställande av tidsfristen måste alltid ta hänsyn till hur komplex upphandlingen är och hur lång tid leverantörerna behöver för att utarbeta sina anbud.
  5. Efter tilldelningsbeslutet skickats ut löper en frivillig avtalsspärr om tio dagar.
  6. De specifika upphandlingarna i dynamisk inköpssystemet måste genomföras helt elektroniskt.

Vem kan upphandla ett DIS?

Endast medlemmar, medlemsägda dotterbolag, underkunder och externa kunder får, efter godkännande av oss, genomföra specifika upphandlingar från våra dynamiska inköpssystem. För den som önskar avropa från något av våra dynamiska inköpssystem kommer en inköpsstrateg utses för att ansvara för att genomföra den specifika upphandlingen.

Kvalificeringskrav på leverantörer

I våra DIS ställer vi upp kvalificeringskrav som leverantörerna måste uppfylla för att kunna bli kvalificerade i systemet.  Kvalificeringskraven består av krav på; viss ekonomisk, teknisk och yrkesmässig förmåga, såsom exempelvis krav på att leverantören uppnår en kreditvärdig rating, att leverantören är registrerat av Bolagsverket samt har ett eget kvalitets- och miljöledningssystem.

Vi ställer även krav på att leverantörerna inte är föremål för någon uteslutningsgrund enligt 13 kap 1-3 §§ i LOU, dvs att leverantören inte har skatteskulder. Dessutom kräver vi att kvalificerade leverantörer ska uppfylla HBVs uppförandekod för leverantörer.

Standardiserade mallar

För att underlätta beställningar i de dynamiska inköpssystemen har vi tagit fram standardiserade mallar för respektive system, som kan nyttjas i samband med beställning och tilldelningen av kontrakt. Vi bistår upphandlande myndigheter med vägledning vid nyttjande av de dynamiska inköpssystemen och ansvarar även för annonsering och utvärdering.