Trepartsavtal för entreprenör

Trepartsavtal innebär att entreprenören blir avropsberättigad och kan beställa varor på utvalda HBV-avtal. Ett trepartsavtal säkerställer att varor som används har avtalsenliga priser, garantier och villkor.

Teckna trepartsavtal

För att ni som entreprenör ska få avropa (beställa) varor på HBVs avtal måste ett trepartsavtal tecknas mellan er, HBV och beställaren. Där regleras även att ni som entreprenör inte får köpa varor på HBVs avtal för andra kunders räkning än beställarens. Avtalet ger också beställaren rätt att inte betala ut ersättning om ni som entreprenör inte har betalat fakturan från HBV. Avtalsleverantörer kan bytas ut mot annan likvärdig leverantör under avtalstiden.

Kundnummer

Efter att trepartsavtalet är undertecknat av alla parter (HBV, beställare och entreprenör), registrerar HBV ett kundnummer till er som gäller hos HBV och avtalsleverantören. Kundnumret är en identifikation för att säkerställa att avrop kopplas till ett giltigt HBV-avtal.

Beställning av varor

När trepartsavtalet är tecknat kan ni avropa varor hos anvisad avtalsleverantör enligt de rutiner som beställaren informerar er om. I vissa avtal finns det till exempel en rabatt som ges vid beställning via webbhandel och i vissa fall kan småorderavgifter och olika fraktkostnader tillkomma. Det är viktigt att ni avropar från rätt ramavtal och att avropsordningen följs enligt gällande rangordning.

Avropsinstruktion finns under respektive avtal och det är i första hand från prislista 1 (avtalat sortiment, varukorg) som beställning ska göras. Om varan inte finns där så är det prislista 2 (övrigt sortiment, övrigt avtalat sortiment) som ska nyttjas. Det är enkelt att hitta de varor som finns i HBVs avtal vid avrop via webbhandel, då de är utmärkta med symbol, text eller färgmarkering. Favoritlistor kan skapas för att underlätta beställningen.

Ange alltid följande vid beställning:

  • Att det är ett HBV-avtal, på så sätt får ni rätt avtalade priser och villkor.
  • Beställarens bolagsnamn, leveransadress och kundnummer hos HBV.
  • Beställning till flera bolag – ange vilket bolag beställningen avser. Tänk på att särskilja om varorna är till bostadsbolaget, kommunen, kommunfastigheter, eller någon annan typ av underkund eller extern kund.
  • Eventuell märkning av fakturan enligt beställarens önskemål samt beställarens referens (för- och efternamn).

Observera att fakturan alltid ska komma från HBV.

Fakturering

HBV fakturerar er löpande med 30 dagars betalningsvillkor allt eftersom varorna levereras. Ni fakturerar därefter beställaren för vara och tjänst, med eventuellt påslag, på en och samma faktura samt bifogar en kopia på fakturan från HBV om inget annat överenskommits.

För varor gäller ett av följande påslag:

  • entreprenören erhåller fastslaget procentuellt påslag
  • entreprenör får procentuellt påslag enligt lämnat anbud
  • entreprenören erhåller inget påslag erhålls utan allt ingår i timarvode eller enhetspris.

Mer information om fakturor till och från HBV>>