Trepartsavtal för beställare

Ett trepartsavtal innebär att  avropsberättigad beställares entreprenörer handlar varor på utvalda HBV-avtal. Ett effektivt och förenklat arbetssätt för både beställare och entreprenörer som lämpar sig bra att använda vid löpande arbeten men även vid nyproduktion och ombyggnation.

Upphandling av entreprenör

Redan vid er egen upphandling av entreprenör måste det vara reglerat om ni ska tillämpa trepartsavtal gällande varor och/eller tjänster.

Ni behöver också välja vilket påslag som ska gälla enligt nedan:

  • entreprenören erhåller fastslaget procentuellt påslag
  • entreprenören får procentuellt påslag enligt lämnat anbud
  • entreprenören erhåller inget påslag utan allt ingår i timarvode eller enhetspris.

Kundnummer

Efter att trepartsavtalet är undertecknat av alla parter (HBV, avropsberättigad beställare och entreprenör) registrerar HBV ett kundnummer till entreprenören som gäller hos HBV och anvisade leverantörer.

Så snart allt är registrerat skickas en bekräftelse från HBV till den avropsberättigade beställaren och entreprenören. Kundnumret är en identifikation för att säkerställa att avrop kopplas till ett giltigt HBV-avtal och att inköpen blir återbäringsgrundande.

Startmöte med alla parter

Det är alltid bra att boka ett gemensamt startmöte (HBV, avropsberättigad beställare och entreprenör) för genomgång av de villkor som gäller, rutiner för till exempel fakturering och beställningar samt hur avstämningar ska ske. På den här sidan hittar du förslag på agenda vid ett startmöte.

Beställning av varor

När trepartsavtalet är undertecknat och kundnumret är registrerat hos HBV, kan den upphandlade entreprenören beställa varor hos anvisad avtalsleverantör, enligt de avtalsvillkor som finns i det specifika ramavtalet och enligt trepartsavtalet. Den avropsberättigade beställaren ansvarar för att entreprenören avropar från rätt ramavtal och att avropsordningen följs enligt gällande rangordning.

Beviljat månadsavrop trepart

Beviljat månadsavrop trepart, tidigare benämnt kreditgräns, betyder att den avropsberättigade beställaren bestämmer en nivå för entreprenörens avrop. Nivån sätts utifrån hur mycket entreprenören beräknas avropa för under en månad.

Via HBVs Mina sidor kan HBVs medlemmar se om en leverantör har öppna fordringar, det vill säga obetalda fakturor. Om beviljat månadsavrop trepart överskrids kontaktar HBV avropsberättigad beställare för att kontrollera om nivån på beviljat månadsavrop behöver höjas och i så fall med hur mycket. Att beviljat månadsavrop trepart överskrids behöver inte betyda att entreprenören inte betalar sina fakturor, utan det kan bero på att inköpen varit stora en viss månad.

Viktigt att notera är att enligt trepartsavtalet är den avropsberättigade beställaren betalningsansvarig i de fall den upphandlade entreprenören inte kan betala sin skuld.

Råd och stöd

Våra regionansvariga ger er gärna råd och stöd hur ni på bästa sätt kan nyttja trepartsavtal och vilka regler som gäller.