Avropa från dynamiskt inköpssystem – DIS

Avropa från dynamiskt inköpssystem – DIS

För att underlätta beställningar i våra DIS, har vi tagit fram standardiserade mallar för respektive system, som kan nyttjas i samband med beställning och tilldelningen av kontrakt.

Handläggningstiden kan skilja sig åt beroende på avtalsområde och omfattning. Vi behöver era underlag i god tid, cirka 3-6 månader innan avtalet ska börja gälla och arbetet med specifika upphandlingar inom DIS är kostnadsfria. Vi hjälper våra medlemmar och kunder med vägledning vid nyttjande av våra DIS och vi ansvarar även för annonsering och utvärdering.

Välj först DIS

Välj det DIS som du vill avropa från genom att klicka på länken för Lås och entrésystem, Pellets, Servicefordon eller Solenergi. Ett nytt fönster öppnas i Mercell TendSign och du kommer till det DIS som du valt. Läs igenom dokumentet Beställarvägledning och fyll sedan i nedan angivna dokument.

Ladda ned och fyll i följande dokument

Det enda ni behöver göra är att ladda ner följande dokument från respektive DIS-sida samt fylla i dem med korrekta uppgifter:

  • uppdragsbekräftelse
  • beställningsspecifikation (välj den beställningsspecifikation som passar dig)
  • mall för Anbudsinbjudan
  • mall Kontrakt.

Skicka ifyllda dokument

Skicka sedan de fyra ifyllda dokumenten till dis@hbv.se och då hjälper vi er med annonsering och distribution av upphandlingsdokumentet.

Vi hjälper även till vid kvalificering och utvärdering av anbud samt upprättande av tilldelningsbeslut som sker tidigast tio dagar efter annonsering av upphandlingen.

Tilldelning av kontrakt i DIS

  • Samtliga kvalificerade leverantörer ska bjudas in i att lämna anbud. Om det dynamiska inköpssystemet har delats in i flera olika kategorier ska myndigheten bjuda in samtliga leverantörer som godkänts som deltagare inom den kategori som motsvarar berörd upphandling att lämna anbud.
  • Krav och villkor som inte ingick i den ursprungliga upphandlingen (av DISet) får läggas till i den specifika upphandlingen om så önskas.
  • Utvärderingen får endast ske baserat på de tilldelningskriterier som angivits i upphandlingen av DISet. Angivna tilldelningskriterier får vid behov preciseras närmare.
  • Tidsfristen för att lämna ett anbud är minst tio dagar från det att anbudsinbjudan skickades ut. Tänk på att huvudregeln som gäller i samtliga upphandlingar gäller även gäller för specifika upphandlingar i dynamiska inköpssystem. Den upphandlande myndigheten vid fastställande av tidsfristen måste alltid ta hänsyn till hur komplex upphandlingen är och hur lång tid leverantörerna behöver för att utarbeta sina anbud.
  • Efter tilldelningsbeslutet skickats ut löper en frivillig avtalsspärr om tio dagar.
  • De specifika upphandlingarna i dynamisk inköpssystemet måste genomföras helt elektroniskt.