Uppförandekod och självskattningsrapport

Uppförandekod och självskattningsrapport

Hållbarhet och sociala ansvar är mycket viktigt för HBV och för våra medlemmar. I alla våra ramavtal ställer vi krav på att leverantörerna ska efterleva vår uppförandekod för leverantörer. Den beskriver ett antal regler för arbetsvillkor och arbetsmiljö för anställda. Bland annat beskrivs anställnings- och arbetsförhållanden, arbetstider och arbetsersättning, implementering och inspektion av regler samt vad som sker vid eventuella regelbrott.

Syfte med självskattningsenkäten

Syftet med självskattningsenkäten är att följa upp och skapa en dialog mellan oss och avtalsleverantörerna för att gemensamt hitta en väg till ett mer hållbart samhälle. Utifrån svaren samt i dialog med avtalsleverantörerna, kan vi bland annat göra prioriteringar inom framtida kravställningar och i utvecklingsarbetet av våra avtal. Allt för att våra avtal ska möta våra medlemmars krav inom hållbarhetsområdet.

Självskattningsrapport

Vi skickar ut självskattningsenkäter till våra avtalsleverantörer för att lyfta fram, påverka och initiera samarbetet kring deras hållbarhetsarbete. Utifrån svaren samt i dialog med avtalsleverantörerna, kan vi bland annat göra prioriteringar inom framtida kravställningar och i utvecklingsarbetet av våra avtal. Resultaten av självskattningsenkäterna hittar du i rapporterna på den här sidan.

Översyn av självskattningsenkäten

Vi har valt att göra en översyn av vår självskattningsenkät där vi fokuserar på en djupare analys av våra avtalsleverantörers hållbarhetsarbete och hur vi vill följa upp våra hållbarhetsrelaterade krav i våra avtal. Därför har vi beslutat att inte skicka någon självskattningsenkät till våra avtalsleverantörer under 2022.

Vi genomför en analys av de två nu genomförda enkäterna samt inkomna svar och vi ser fram emot att kunna presentera resultatet av denna analys under första halvåret 2023 och hur det utvecklar vårt arbetssätt framgent.