Vad innebär LOU?

Vad innebär LOU?

När upphandlande organisationer gör inköp måste de följa vissa bestämmelser för att på bästa sätt ta tillvara på konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen. Offentlig upphandling regleras bland annat av lagen om offentlig upphandling (LOU) som bygger i huvudsak på EU-direktiv. Reglerna anger hur de upphandlande organisationernas inköp ska gå till men de reglerar inte vad som ska köpas in. Reglerna finns även till för att motverka korruption genom att det ställs krav på transparens och insyn.

Rättvisa villkor för alla

Det finns fem grundläggande principer som genomsyrar hela upphandlingslagstiftningen som man alltid ska beakta vid inköp:

  • Principen om icke-diskriminering
  • Principen om likabehandling
  • Proportionalitetsprincipen
  • Principen om öppenhet
  • Principen om ömsesidigt erkännande

Dessa grundprinciper bygger på objektivitet och öppenhet. Det betyder att de upphandlande organisationerna ska vara sakliga och välja leverantör utifrån vad som ska köpas. Ingen lojalitet mot det egna landets leverantörer eller tidigare leverantörer får förekomma utan valet ska ske på affärsmässig grund och baseras på vilken leverantör som har det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Det är viktigt att alla leverantörer ska få möjlighet att tävla på samma villkor.

Våra medlemmar omfattas av LOU

Våra medlemmar omfattas av LOU vilket innebär att vi vid våra upphandlingar alltid tillämpar LOU. Våra medlemmar samt andra påanmälda kunder kan sedan avropa direkt från våra avtal utan att göra en egen upphandling.

Oklarheter kan redas ut i god tid

Är man som anbudsgivare osäker på hur anbudet ska lämnas, eller om underlaget är svårt att förstå, bör man fråga den ansvariga inköpsstrategen via funktionen ”Frågor och svar” i TendSign så att oklarheterna kan redas ut i god tid innan sista anbudsdag.