Om Allmännyttans innovationsarena

Allmännyttans innovationsarena är ett initiativ från HBV som vi driver tillsammans med Sveriges Allmännytta, Sustainable Innovation i Sverige AB och Ignite Sweden. Bakgrunden till arbetet är att vi har övertagit en del av Digitaliseringsinitiativet och syftet är att identifiera och driva innovativa lösningar som kan bidra till att våra medlemmar når sina målsättningar inom områdena energi, miljö, klimat och cirkularitet.

Innovationer genom samarbete

Allmännyttans innovationsarena innebär ett brett anslag kring innovationsupphandlingar för att gå i linje med HBVs och medlemmarnas strategier kring hållbar samhällsutveckling. Vi vill driva innovationer genom samarbeten och pilotprojekt tillsammans med våra medlemmar och vi har även för avsikt att implementera dessa i redan befintliga avtal och att skapa nya avtalsområden.

Innovationsprocess i inköpsarbetet

Syftet är att skapa en gemensam innovationsprocess som vi kan tillföra både våra nya och reviderade avtal eller avtalsområden. Normalt löper våra avtal i fyra år och vi genomför cirka tio upphandlingar om året. Ungefär ett år efter ett nytt avtalstecknande börjar strategiarbetet inför nästa upphandling och andra året kontaktar vi befintliga och potentiella leverantörer inför arbetet med kommande upphandling. Detta innebär att det finns ett tidsspann på mellan ett och ett halvt och två år för att arbeta med innovationsprocessen innan ett nytt avtal ska vara på plats men vi ser även att detta är en process som har en långsiktig framförhållning.

Medlemsnyttan med Allmännyttans innovationsarena

Medlemsnyttan med Allmännyttans innovationsarena ser vi i första hand är:

  • ett förstärkt fokus på innovationer som adresserar centrala utmaningar inom hållbar samhällsbyggnad (miljö, energi, klimat, cirkularitet)
  • en effektiv innovationsplattform som snabbare matchar och skalar upp hållbara innovationer
  • ett förstärkt lärande och en kompetent ledare för att öka kunskap och beslut inom ledningsgrupp med koppling till medlemmens affärsutveckling och hållbarhet
  • ett sätt att ta del av innovations- och pilotprojekt tillsammans med våra medlemmar vilket ger oss möjlighet att sprida nytta och värde.

Exempel på innovationsprojekt

Redan nu är några pilotprojekt i gång hos våra medlemmar. Några exempel är:

  • vattenrening
  • ljus som tjänst
  • produkter för fukt och vattenlarm.