Samverkanspartners

Samverkanspartners

Vi har en uttalad målsättning att fokusera på att utveckla relationer med såväl medlemmar och kunder som med leverantörer, branschorganisationer och utvecklingsbolag. Genom nära samarbeten med alla parter strävar vi efter att ständigt utveckla våra strategier inför upphandlingar och avtal så att de följer marknadens möjligheter och erbjudanden på bästa sätt. Avtalen ska tillgodose medlemmarnas krav och önskemål gällande hållbarhet med koppling till fastighetsnära varor och tjänster.

Sveriges Allmännytta

Laddinfrastruktur och eMobility

Ett projekt som HBV driver tillsammans med Sveriges Allmännytta och IVL Svenska miljöinstitutet. Syftet har varit att hitta långsiktigt hållbara lösningar och effektiva tillvägagångssätt för allmännyttan att ställa om, förbereda och möjliggöra för den ökade efterfrågan av laddplatser hos de allmännyttiga bostadsbolagen.

Klimatinitiativet

Vi är en av samverkansparterna i Allmännyttans Klimatinitiativ som startade hös­ten 2018 och är ett gemensamt upprop inom allmännyttan för att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiö­sa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte.

Miljöråd

Vi finns med som adjungerad i Sveriges Allmännyttas miljöråd. Miljörådet har en råd­givande funktion för inriktning och prioritering på miljöarbete och diskuterar strategiska frå­gor kopplat till miljö.

BASTA

BASTA vänder sig till alla som vill göra medvetna materialval i syfte att fasa ut ämnen med farliga egen­skaper. I BASTAs databas finns bygg-och anläggnings­produkter som klarar deras högt ställda krav på kemiskt innehåll. EUs lagstiftning REACH är kärnan i BASTAs krav på kemiskt innehåll. Databasen är öppen och tillgänglig för alla att söka i. BASTA stöds av samhälls­byggnadssektorns stora aktörer och av myndigheter som Kemikalieinspektionen och Trafikverket.

BASTA är ett icke vinstdrivande bolag och ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Byggföretagen.

Vi har en plats i BASTAs vetenskapliga råd och är därmed delaktiga i ut­formning och tolkning av kriterier som bidrar till att farliga kemikalier fasas ut från byggbranschen.

Sustainable Innovation

Tillsammans med föreningen Sustainable Innovation är vi en av tio medlemmar som utvecklar och genomför olika projekt för hållbar omställ­ning genom samverkan.

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten och vi har gemensamt identifierat ett behov av att förstärka insatser inom områdena hållbarhetskrite­rier, miljöspendanalys och dynamiska inköpssystem. Syftet med samarbetet är att vi med gemensamma insatser vill minska klimat- och miljöpåverkan genom att utveckla och sprida kunskap och erfarenheter framför allt till våra medlemmar om dessa insatser.

Externa projekt

Miljöspendanalys

Funktionen beräknar med hjälp av belastningsvariabler fram miljöpåverkan i form av CO2-belastning utifrån avrop på avtal. Tillsammans med Upphandlingsmyndigheten har fler belastningsvariabler tagits fram med hjälp av beräkningar från IVL Svenska Miljöinstitutet. Vår del i projektet har varit att under­söka om det i ett digitalt sys­tem för inköpsanalyser går att integrera miljöspendanalysen. Denna kan vi dessutom visualisera för våra medlemmar via funktionen ”Mina sidor”.

Cirkularitet

Vi är tillsammans med fem av våra medlemmar samt Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB, Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Eskilstuna Energi och Miljö AB, delaktiga i ett projekt gällande beräkningar av cirkulära flöden, benämnt ”Det som mäts blir gjort”. För att mäta cirkularitet måste både in-och utflöde av fysiska resurser hos både producent och användare ingå, vilket gör beräkning­arna relativt komplexa.