Försäkringsrelateradetjänster skapar mervärde. Happy family with their children, insurance concept

Våra försäkringsrelaterade tjänster

Våra försäkringsrelaterade tjänster bygger på tre trygga och omfattande avtal och ett fjärde avtal på gång. Gemensamt bidrar dessa till att våra medlemmars försäkringsaffär ständigt kan vara i fokus. Genom att erbjuda konkurrenskraftiga försäkringstjänster och försäkringsprodukter skapar våra avtal mervärde för medlemmarna. Om våra medlemmar dessutom kan arbeta skadeförebyggande ges det bättre förutsättningar för en god försäkringsaffär. Tillsammans ska våra medlemmar ha möjlighet att äga sina försäkringsaffärer, med stöd av oss på HBV.

24-190 Försäkringsförmedling – Företagsförsäkring 

HBVs medlemmar som har behov av försäkringsförmedlartjänster kan avropa dessa tjänster genom vårt upphandlade ramavtal Försäkringsförmedling Företag. Ramavtalet avser individuell skadeförsäkring för näringsverksamhet eller offentlig verksamhet eller annan individuell skadeförsäkring som inte är konsumentförsäkring.

Tjänster som ingår; individuell krav- och behovsanalys, rådgivning, upphandlingsstöd (enligt Lag om offentlig upphandling, LOU), implementering och skötsel av försäkringsprodukter samt löpande service och förvaltning av försäkringsprodukter samt försäkringsavtal.

Ramavtalet är indelat i tre avtalsområden. Det är medlemmens lägenhetsbestånd som styr från vilken försäkringsförmedlare avrop ska ske ifrån. Följande leverantörer är antaga:

Avtalsområde 1 – Avropsberättigade med lägenhetsbestånd
från och med 7 500 lägenheter
1. Leif Bolander & Co AB

Avtalsområde 2 – Avropsberättigade med lägenhetsbestånd
mellan 1 800 – 7 499 lägenheter
1. Försäkringsmäklarna Skeppsbron AB

Avtalsområde 3 – Avropsberättigade med lägenhetsbestånd
till och med 1 799 lägenheter
1. WTW

Avtalet trädde i kraft 1 april 2024.

24-191 Skadehantering och stöd vid inträffad skada

Har en skada inträffat? Detta avtal avser skadehantering. HBVs medlemmar erbjuds processdriven skadehantering för att effektivisera och optimera processen i det fall ett behov av dessa typer av tjänster finns. Utgångspunkt ska vara att våra medlemmar, i alla situationer, ska få en korrekt skadeersättning.

Tjänster som ingår är skadeadministration, regresshantering samt storskadehantering.

HBV har antagit följande leverantörer i rangordning:

1. Van Ameyde Sweden AB
2. Jönsson Wallberg Loss Adjusting AB
3. Leif Bolander & Co AB

Avtalet trädde i kraft 1 april 2024.

24-192 Risk, säkerhet och skadeförebyggande arbete

Våra medlemmar ska beredas möjlighet att systematiskt få stödjande vägledningar i sin verksamhet samt erbjudas uppföljning av befintligt skaderesultat för att uppnå ett bättre resultat. Detta kan åstadkommas genom att tidigt identifiera, inventera, analysera, kvantifiera, hantera och förebygga olika typer av hot och risker i verksamheterna. För att möjliggöra detta erbjuder HBV avtal med leverantörer som kan systematiskt identifiera, analysera och föreslå nödvändiga åtgärder. Leverantörerna kan även bistå med utbildnings-, väglednings- och informationsinsatser.

Några exempel på väsentliga risker att inventera och hantera: detonationer, bränder, vattenskador, energirisker, klimatrelaterade risker samt cyberrisker.

Avtalet är uppdelat i tre avtalsområden. Dessa tre avtalsområden är baserade på en geografisk indelning; Norrland, Svealand och Götaland. Medlemmens geografiska läge styr vilken leverantör som avrop i första hand ska ske ifrån.

HBV har antagit följande leverantörer i rangordning:

Avtalsområde 1 – Norrland
1. WTV

Avtalsområde 2 – Svealand
1. ÅF-Infrastructure AB
2. WTV

Avtalsområde 3 – Götaland
1. ÅF-Infrastructure AB
2. WTV

Avtalet träder i kraft den 1 maj 2024.

24-193 Försäkringsförmedling – Hemförsäkring

Vår idé och ambition är enkel, vi vill skapa den bästa boendeformen! Tanken är att de boende hos våra medlemmar ska erbjudas möjligheten till att teckna en hemförsäkring. HBV har därför en gruppförsäkringslösning på gång, mer information om den kommer i vår.

Vill du veta mer om våra försäkringsrelaterade tjänster eller hur avrop ska ske?
Kontakta ansvarig inköpsstrateg Alexandra Haegerstrand Björkman för mer information.