Nyhetskategori: Avtalsnyheter

Befintligt vitvaruavtal förlängs

Befintligt vitvaruavtal förlängs

I väntan på besked från Kammarrätten om de kommer att bevilja leverantören Elektroskandia Sverige AB prövningstillstånd så har HBV tecknat tillfälliga förlängningsavtal med de antagna leverantörerna på ramavtalet 15-101 Vitvaror – Del A till och med 2022-04-20. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

Ramavtalet 15-101 – Del A omfattar leverans av vitvaror, med eller utan installation samt reservdelar.

Antagna leverantörer i rangordning:

1. Electrolux Hemprodukter AB
2. Elektroskandia Sverige AB

Läs mer>>

Vid avrop bör ni förhålla er till direktupphandlingsgränsen om 700 000 kronor (från och med 1 februari 2022, se länk>>) i Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Detta för att inte riskera att köpen bedöms vara otillåtna direktupphandlingar. 

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd i fönsterupphandling

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd i fönsterupphandling

Den 21 januari 2022 meddelar HFD glädjande nog beslutet att de inte meddelar prövningstillstånd av Mockfjärds Fönster ABs överklagande. Detta innebär att överprövningen är avslutad och att HBV äntligen kan påbörja avtalsprocessen. Innan avtal kan tecknas behöver avtalskrav verifieras. HBV kommer att informera så snart avtal finns på plats. Ansvarig inköpsstrateg är Haidi Faraj.

HBV har tidigare informerat att HBV vunnit överprövningen av upphandlingen 20-141 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä – leverans med montage i Förvaltningsrätten och att domen sedan överklagats till Kammarrätten, som inte meddelade prövningstillstånd och därefter till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

HBVs befintliga ramavtal 16-141 Fönster – trä/aluminium samt trä är förlängt till och med 2022-03-31. Tänk på att vid fortsatta avrop på detta avtal, 16-141 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä, avtalsområde A och B, bör ni förhålla er till direktupphandlingsgränsen om 700 000 kronor (från och med 2022-02-01, se länk>>) i Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Detta för att inte riskera att köpen bedöms vara otillåten direktupphandling.

Upphandlingen IMD-produkter överprövad

Upphandlingen IMD-produkter överprövad

Leverantören Infometric AB har lämnat in en ansökan om överprövning till Förvaltningsrätten avseende HBVs upphandlingen IMD-produkter 22-145. I väntan på besked från Förvaltningsrätten har nu HBV förlängt det befintliga ramavtalet IMD-produkter 17-145 till och med 2022-03-31. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Omfattning

Upphandlingen IMD-produkter 22-145 är indelad i flera olika anbudsområden:

A – Flödesmätare för vatten och värme

B – Volym- och energimätare med LORA/NB-Iot

C – Komplett paket för lgh-mätning med B-Bus för kabel samt insamlingsenhet

D – Komplett paket för lgh-mätning med wireless M-Bus samt insamlingsenhet

E – Centralt system för mätinsamling (molntjänst)

F – Fjärravläsning av huvudvattenmätare

G – 3-D kamera för brunnsinspektion (tjänst)

I det tilldelningsbeslut som meddelades den 6 december 2021 hade HBV antagit följande leverantörer angivna i bokstavsordning:

  • Ambiductor AB
  • Diehl GmbH
  • Ecoguard AB
  • Elvaco AB
  • Ngenic Sverige AB

I väntan på besked från Förvaltningsrätten har nu HBV förlängt befintligt ramavtal IMD-produkter 17-145 till och med 2022-03-31. Läs mer>>

Byggmaterial annonserad på nytt

Byggmaterial annonserad på nytt

HBV har annonserat upphandlingen Byggmaterial 22-123 på nytt. Sista anbudsdag är 2022-02-20. Upphandlingen är regionalt indelad i Sveriges 21 län och samtliga anbudsområden kommer att utvärderas och tilldelas var och en för sig. Avropsordning är rangordning och HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer per anbudsområde. Planerad avtalsstart 2022-03-15. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

HBV beslutade att avbryta den tidigare upphandlingen av byggmaterial och återkalla det tilldelningsbeslut som publicerades 2022-01-10 samt tilldelningsbeslutet som publicerades 2022-01-12.

Omfattning

Upphandlingen Byggmaterial 22-123 omfattar byggmaterial för löpande underhåll av fastigheter samt för akuta och ej förutsedda behov som uppstår vid skötsel av fastigheter. Möjlighet att tillämpa trepartsavtal kommer att finnas. 

Antagna leverantörer ska ha minst en fysisk butik belägen i det anbudsområde som de lämnar anbud i samt ha ett brett sortiment av artiklar inom området byggmaterial, minst 15 000 artiklar. 

För upphandlingen gäller ABM07, Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet med de ändringar som framgår av Upphandlingsdokumenten. 

Länk till annonserad upphandling>> (länken är giltig till och med 2022-02-20)

Sista anbudsdag är 2022-02-20.

Avropsordning

Avropsordning är rangordning. Upphandlingen är indelad i 21 anbudsområden motsvarande Sveriges län. Varje anbudsområde utvärderas och tilldelas separat.

Fossilfria bränslen

I denna upphandling har HBV ställt krav på transporter enligt Upphandlingsmyndighetens baskrav på lätta och tunga fordon samt bränslen. Det betyder att minst 50 procent av produkttransporterna, som används för leverans från leverantören till beställare inom ramavtalet, ska vara fossilfria. För att transporten ska räknas som fossilfri i det här sammahanget krävs, i enlighet med förslaget till EUs förnybarhetsdirektiv, att drivmedlet ger en utsläppsminskning på 70 procent jämfört med fossila alternativ. Drivmedel som i dagsläget lever upp till kravet är el, vätgas, biogas, HBVO, FAME och ED95. För tunga fordon så måste transporterna utföras av fordon som lägst uppfyller kraven för Euro V, för lätta fordon gäller gränser för max tillåtna utsläpp av CO2/km. 

Cirkulära förpackningar

Vidare har HBV även ställt krav på lösningar för mer cirkulära förpackningar, även dessa i enlighet med Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. 

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2022-03-15. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. 

Befintligt ramavtal Byggmaterial 18-123 är giltigt till och med 2022-02-28.

Upphandlingen Byggmaterial 22-123 annonseras på nytt

Upphandlingen Byggmaterial 22-123 annonseras på nytt

HBV har efter tilldelning blivit uppmärksammad på att en anbudsgivare offererat en produkt som inte uppfyller ställda krav enligt Upphandlingsdokumentet. HBV har därför tagit beslut om att återkalla det tilldelningsbeslut som publicerades 2022-01-10 samt tilldelningsbeslutet som publicerades 2022-01-12. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

Beslut om att avbryta upphandlingen

Upphandlingen Byggmaterial 22-123 avbryts på grund av bristande konkurrens samt på grund av att det affärsmässigt bästa resultatet ej kan uppnås. Upphandlingen kommer att annonseras på nytt inom kort. 

Avtalsspärr råder nu till och med 2022-01-28.

Brandskydd – Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökan om prövningstillstånd

Brandskydd – Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökan om prövningstillstånd

Högsta förvaltningsdomstolen har den 13 januari 2022 beslutat att inte meddela prövningstillstånd i överprövningen av upphandlingen Brandskydd 20-120, anbudsområde A2–A7. Detta innebär att någon prövning av NOHA Sweden ABs överklagande inte kommer att göras i sak och Förvaltningsrättens avgörande därmed står fast. HBV kan därför äntligen gå vidare och teckna avtal för anbudsområde A2–A7 med start den 1 februari 2022. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Omfattning

Ramavtalet Brandskydd 20-120 är indelat i flera avtalsområden, där avtalsområde A är regionalt indelat och omfattar försäljning av brandredskap och kurser inom brandskydd samt tjänster avseende årskontroller, besiktningar, montering av brandredskap och utrymningsmarkering och BV är rikstäckande och omfattar försäljning av brandvarnare och brandfiltar. Avropsordning är rangordning.

I och med beskedet från Högsta Förvaltningsdomstolen är nu upphandlingen slutförd i sin helhet och avtal är tecknade i varje avtalsområde. HBV har antagit följande leverantörer i rangordning:

Avtalsområde A1 (Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län)  
1. Securitas Sverige AB
2. Presto Brandsäkerhet AB
3. Dafo Brand AB

Avtalsområde A2 (Dalarna, Gävleborg, Värmland, Örebro och Västmanlands län)
1. Presto Brandsäkerhet AB
2. Securitas Sverige AB
3. Noha Sweden AB

Avtalsområde A3 (Uppsala och Stockholms län samt Gotland)
1. Presto Brandsäkerhet AB
2. Securitas Sverige AB
3. Dafo Brand AB

Avtalsområde A4 (Västra Götalands län)
1. Presto Brandsäkerhet AB
2. Noha Sweden AB
3. Securitas Sverige AB

Avtalsområde A5 (Södermanlands och Östergötlands län)
1. Presto Brandsäkerhet AB
2. Securitas Sverige AB
3. Dafo Brand AB

Avtalsområde A6 (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Hallands län)
1. Presto Brandsäkerhet AB
2. Securitas Sverige AB
3. Noha Sweden AB

Avtalsområde A7 (Region Skåne samt Blekinge län)
1. Presto Brandsäkerhet AB
2. Securitas Sverige AB
3. Noha Sweden AB

Avtalsområde BV (rikstäckande)
1. Dafo Brand AB
2. Deltronic Security AB

Avtalstid

Avtalstiden för avtalsområde A2–A7 är 2022-02-01 – 2024-01-31. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förläningar.

Avtalsområde A1 och BV startade 2020-01-01 och är redan inne på sin första förlängning och gäller till och med 2022-12-31. Därefter har HBV option på ytterligare förlängning, max ett år.

Upphandlingen Byggmaterial 22-123 tilldelad

Upphandlingen Byggmaterial 22-123 tilldelad

Utvärderingen av HBVs upphandling Byggmaterial 22-123 är slutförd och ett tilldelningsbeslut har meddelats samtliga anbudsgivare. Avtalsspärr råder till och med 2022-01-20. Totalt inkom tio anbud varav tre uppfyllde samtliga ställda krav i upphandlingen. Det nya ramavtalet är planerat att starta 2022-03-01. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

Omfattning

Ramavtalet Byggmaterial 22-123 omfattar byggmaterial och kan nyttjas vid löpande mindre underhåll av fastigheter samt vid akuta och ej förutsedda behov som uppstår vid skötsel av fastigheter. Vid större planerade renoveringsarbeten av fastigheter har HBV avtal för specifika varor och tjänster, till exempel Badrumsmöbler, Fastighetsförnödenheter, Fönster- och fönsterdörrar, Köks- och förvaringslösningar, Måleriprodukter, Rörmaterial m.fl. Ramavtalet Byggmaterial kan nyttjas vid större planerade renoveringsarbeten, till exempel genom trepartsavtal, som komplement till våra andra avtal för specifika varor och tjänster.

Antagna leverantörer i respektive avtalsområde:

Blekinge län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Dalarnas län
Anbudsområdet tilldelas ej. HBV genomför därför en ny upphandling genom ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Upphandlingen kommer att genomföras inom kort. Samtliga anbudsgivare som lämnat anbud inom anbudsområdet kommer att inbjudas att delta.

Gotlands län
1. Ahlsell Sverige AB

Gävleborgs län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Hallands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Jämtlands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Jönköpings län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Kalmar län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Kronobergs län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Norrbottens län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Ahlsell Sverige AB

Skåne län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Ahlsell Sverige AB

Stockholms län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Ahlsell Sverige AB
3. Nordströms Bygghandel AB

Södermanlands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Nordströms Bygghandel AB

Uppsala län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Nordströms Bygghandel AB

Värmlands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Västerbottens län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Västernorrlands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Västmanlands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Nordströms Bygghandel AB

Västra Götalands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Örebro län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Ahlsell Sverige AB

Östergötlands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Nordströms Bygghandel AB

Avropsmodell

Avrop sker genom strikt rangordning.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2022-03-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.

Befintligt ramavtal Byggmaterial 18-123 är giltigt till och med 2022-02-28.
Läs mer>>

Kontakt

Frågor om ramavtalet Byggmaterial besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger och regionansvarig affärsutvecklare Lars Lönnblad.

Elfordon – fyra leverantörer tilldelade

Elfordon – fyra leverantörer tilldelade

HBV har slutfört upphandlingen Elfordon 22-127. Totalt inkom nio anbud varav fyra stycken uppfyllde samtliga ställda krav i upphandlingen. Nu råder avtalsspärr till och med 2022-01-10. Det nya ramavtalet är planerat att starta 2022-02-01. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

Omfattning

Ramavtalet Elfordon 22-127 omfattar eldrivna arbetsfordon med tillbehör och tillval av olika slag inklusive rikstäckande leverans, garantiåtaganden och service till våra medlemmar och övriga kunder som är avropsberättigade.

Ramavtalet omfattar fyra avtalsområden:

A – Korta elfordon
B – Semilånga elfordon
C – Långa elfordon
D – Elfordon N1 (nytt anbudsområde)

Avtalsområde D – Elfordon N1 är ett nytt anbudsområde som omfattar eldrivna lastbilar med en lägsta topphastighet av 70 km/h. 

Antagna leverantörer i bokstavsordning:

  • E-tron AB
  • Inzile AB
  • Maskinparken Sverige AB
  • Nomaco AB

Avropsmodell

Avrop vid köp av ett fordon sker genom dynamisk rangordning. Avrop vid köp av två eller fler fordon sker genom förnyad konkurrensutsättning. 

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2022-02-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.

Befintligt ramavtal Elfordon 18-122 är giltigt till och med 2022-01-31. Läs mer>>