Bli medlem

Bli medlem i HBV

Som medlem i HBV har ni mer än 40 ramavtal och fem dynamiska inköpssystem (DIS) att avropa från, ni får bonus på köpen och dessutom en återbäring på årets inköp. Bli medlem i HBV, för tillsammans är vi starka och vår totala köparmakt ger oss möjlighet att skapa långsiktigt hållbara affärer.

Medlemsnytta

En upphandling kräver både kompetens och tid. Det gäller att känna till lagändringar, förändrad praxis och veta både sina skyldigheter och rättigheter. Vår samlade erfarenhet och kompetens står till medlemmarnas förfogande och vår uppgift är att underlätta er vardag. Bli medlem i HBV!

Återbäring

Medlemmar i HBV får återbäring baserat på inköpt volym under året (exklusive el, gas, pellets och konsulttjänster) för såväl medlem som koncernbolag och entreprenörer som nyttjar våra avtal. Återbäringen är en del av det överskott som föreningens årsresultat ger och den årliga föreningsstämman fastställer varje år återbäringens storlek samt hur medlen ska förräntas.

Medlemmens återbäring innestår hos HBV i två år. Utbetalningen till medlemmen sker en gång per år vilket är i februari och hela utbetalningen består av återbäringen avseende köp gjorda för två år sen. 2024 utbetalas återbäringen på avrop som gjordes under hela 2021.

Utöver detta får våra medlemmar även utdelning på sitt insatskapital. Procentsatsen för detta bestäms på årsstämman varje år.

Volymbonus

Våra medlemmar som använder HBV-avtal i högre utsträckning ska utöver sin återbäring även få en volymbonus. Volymbonusen baseras på årets inköp (exklusive el, gas, pellets och konsulttjänster) och styrelsen i HBV fastställer volymbonusens storlek. 

Från och med den 1 januari 2024 har stämman beslutat att revidera vår bonustrappa. Vi har gjort en justering av bonustrappans nivåer för att fler av våra medlemmar ska få ta del av vår volymbonus. Detta är också en anpassning till nuvarande förhållande mellan återbäring och volymbonus.

Volymbonusen ligger mellan 1–1,5 procent beroende på inköpets storlek: 

  • 7–20 mkr ger 1 procent (>7,5 mkr)
  • 20–50 mkr ger 1,2 procent (> 15 mkr)
  • mer än 50 mkr ger 1,5 procent (>30 mkr).


Siffror inom parentes är föregående års siffror.