På- och avanmälan till våra upphandlingar

På- och avanmälan till våra upphandlingar

HBV genomför samordnade upphandlingar på varor och tjänster. Upphandlingarna genomförs enligt LOU och våra medlemmar är automatiskt påanmälda på alla upphandlingar utöver Elkraft. Underkunder och externa kunder behöver påanmäla sig vid varje specifik upphandling för att ha rätt att avropa.

Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa upphandlingar för långsiktigt hållbara affärer.

Påanmälan upphandlingar

Övriga kunder, såsom medlemmars underkunder samt externa kunder i form av upphandlande myndigheter och organisationer som lyder under LOU måste vara anmälda till ett ramavtal för att vara avropsberättigade.

Våra avtal

Våra övriga kunder så som medlemmars underkunder, externa kunder, upphandlande myndigheter och kommuner är välkomna att anmäla sig till våra upphandlingar. En förutsättning att få anmäla sig är att det inom kommunen finns ett bolag eller organisation som är medlem hos HBV.

Vid användande av våra ramavtal gäller våra Allmänna villkor och principer. Vidare gäller att återbäring utbetalas till medlemmen även för köp på våra ramavtal som övriga avropsberättigade har gjort.

HBV är att betrakta som en upphandlande myndighet i enlighet med LOU – Lag om offentlig upphandling. Vi handlar upp i eget namn, meddelar beslut och tecknar ramavtal med antagna leverantörer. Från ramavtalen kan sedan andra upphandlande myndigheter (även kommuner) avropa, under förutsättning att detta har framgått vid upphandlingen av ramavtalet, varför underkunder och externa kunder måste vara påanmälda innan en upphandling annonseras.

Våra medlemmar och deras medlemsägda helägda dotterbolag är automatiskt påanmälda till våra upphandlingar och behöver endast anmäla sig till våra upphandlingar gällande Elkraft.

Viktigt med avanmälan från våra upphandlingar

Vi vill att våra förfrågningsunderlag ska vara så tydliga som möjligt för att ge våra anbudsgivare möjlighet att lämna så attraktiva anbud som möjligt. Det är lika viktigt att vi uppger vilka av våra medlemmar som är avrops-berättigade till en upphandling, som att vi uppger vilka medlemmar som har avanmält sig. På så sätt är förfrågningsunderlaget transparent och tydligt för potentiella anbudsgivare. Bra samarbete ger bättre avtal nu och i framtiden.

Tillsammans kan vi påverka kvalitet och priser. Det enda vi behöver göra är att i våra upphandlingar redogöra för behov och efterfrågan. Principen är enkel: ju större kvantiteter desto förmånligare priser.

För att vi ska kunna påverka leverantörer i målsättning att åstadkomma ännu attraktivare avtal behöver vi få en bättre insikt i vilka medlemmar som avser nyttja våra ramavtal. Därför är det viktigt att ni som medlem fyller i en en avanmälan och skickar in till oss innan en upphandling annonseras, i de fall ni vet med er att ni inte kommer att avropa på ett specifikt ramavtal.

Enkel process

Processen är enkel. Inför kommande upphandlingar skickar vi ut ett epostmeddelande till en utsedd kontaktperson hos er. Vill ni inte vara med på den aktuella upphandlingen meddelar ni oss genom att skicka in en avanmälan.

För att underlätta er administrationen är vi tacksamma om ni förser oss med namnet på den person hos er som utsetts till ansvarig kontaktperson i upphandlingsfrågor. Uppgifterna skickas till info@hbv.se. Märk din epost “Kontaktperson i upphandlingsfrågor”.

Avanmälan gäller även dotterbolag

Viktigt att tänka på är att om man som medlem avanmäler sig från en upphandling, innebär det att eventuella medlemsägda helägda dotterbolag också är avanmälda.