Våra DIS och kvalificeringskrav

Våra DIS och kvalificeringskrav

Dynamiskt inköpssystem (DIS) är en helt elektronisk metod för upphandling som kan användas för återkommande inköp av varor, tjänster eller byggentreprenader. Ett DIS är inte begränsat på samma sätt som ett ramavtal, utan nya leverantörer och upphandlande myndigheter kan anslutas under hela systemets giltighetstid.

Kvalificeringskrav på leverantörer

I våra DIS ställer vi upp kvalificeringskrav som leverantörerna måste uppfylla för att kunna bli kvalificerade i systemet. Kvalificeringskraven består av krav på; viss ekonomisk, teknisk och yrkesmässig förmåga, såsom exempelvis krav på att leverantören uppnår en kreditvärdig rating, att leverantören är registrerat av Bolagsverket samt har ett eget kvalitets- och miljöledningssystem.

Vi ställer även krav på att leverantörerna inte är föremål för någon uteslutningsgrund enligt 13 kap 1-3 §§ i LOU, dvs att leverantören inte har skatteskulder. Dessutom kräver vi att kvalificerade leverantörer ska uppfylla HBVs uppförandekod för leverantörer.

Kortfattat om DIS

  • Öppet för nya leverantörer under hela giltighetstiden.
  • Antal leverantörer får inte begränsas.
  • Giltighetstiden är inte begränsad enligt lag.
  • Nya avropsberättigade kunder får tillkomma under giltighetstiden.
  • Avropsberättigade behöver inte anges.
  • För leverantörer är det kostnadsfritt att kvalificera sig och att vara kvalificerad i systemet.
  • Utvärdering kan ske av både beställare och HBV.