Förnyad konkurrensutsättning (FKU)

Förnyad konkurrensutsättning (FKU)

Vill du spara tid? Låt oss hjälpa till vid förnyad konkurrensutsättning (FKU), en kostnadsfri tjänst för våra medlemmar. En FKU kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplicerad förfrågan.

Möjlighet att på nytt lämna anbud

Förnyad konkurrensutsättning är ett sätt att avropa på ramavtal. Avrop genom förnyad konkurrensutsättning innebär att leverantörerna i ett ramavtal får möjlighet att på nytt lämna anbud för ett visst kontrakt. Kontraktet kan avse leverans av varor, tjänster eller en kombination – det beror på vad ramavtalet innefattar.

När kan förnyad konkurrensutsättning användas?

Huruvida en förnyad konkurrensutsättning ska göras vid ett visst avrop anges i ramavtalet. Vissa ramavtal har endast en fast avropsordning (oftast rangordning) och andra föreskriver endast förnyad konkurrensutsättning. Många av HBV-avtalen är så kallade ”komboavtal”, vilket innebär att ramavtalet föreskriver rangordning för vissa avrop och förnyad konkurrensutsättning för andra avrop. Det finns alltid en skarp gränsdragning för vilken typ av avrop som ska göras. Oftast gäller att förnyad konkurrensutsättning ska användas vid avrop som bedöms överstiga ett visst belopp eller antal.

Minimiupphandling

En förnyad konkurrensutsättning är i allt väsentligt en ”miniupphandling” i den meningen att samma regler och principer gäller för förfrågan, anbudslämning, utvärdering och tilldelning – men förfarandet är enklare och snabbare än en vanlig upphandling. Det är endast ramavtalsleverantörerna som inbjuds att lämna anbud och det finns ingen minimifrist för tidsfristen att lämna anbud (tidsfristen ska dock vara skälig).

Fördelar med förnyad konkurrensutsättning

Förnyad konkurrensutsättning kan, och har i många fall visat sig, ge många fördelar för medlemmarna eftersom anbudsgivarna har möjlighet att på nytt konkurrera om en viss leverans eller projekt, och därvid anpassa sitt anbud och pris utifrån medlemmens beskrivning av behovet vid det enskilda avropet. Även om den leverantör som blivit rangordnad etta på ett ramavtal allt som oftast lämnat bra priser redan vid upphandlingen av ramavtalet, innebär det inte att den leverantören alltid kan erbjuda den bästa lösningen eller lägsta priset!

HBV hjälper till

För mer information om hur du går till väga, tag kontakt med någon av HBVs regionansvariga eller skicka ett meddelande till fku@hbv.se.