Förnyad konkurrensutsättning

Att låta HBV hjälpa till vid förnyad konkurrensutsättning är ett enkelt sätt att spara arbetstid. Tjänsten är kostnadsfri för HBVs medlemmar. För mer information om hur du går till väga, tag kontakt med någon av HBVs regionansvariga eller skicka ett meddelande till fku@hbv.se.

Instruktion om förfarandet hittar du här>>

Vad?

Förnyad konkurrensutsättning är ett sätt att avropa på ramavtal. Avrop genom förnyad konkurrensutsättning innebär att leverantörerna i ett ramavtal får möjlighet att på nytt lämna anbud för ett visst kontrakt. Kontraktet kan avse leverans av varor, tjänster eller en kombination – det beror på vad ramavtalet innefattar.

När?

Huruvida en förnyad konkurrensutsättning ska göras vid ett visst avrop anges i ramavtalet. Vissa ramavtal har endast en fast avropsordning (oftast rangordning) och andra föreskriver endast förnyad konkurrensutsättning. Många av HBV-avtalen är så kallade ”komboavtal”, vilket innebär att ramavtalet föreskriver rangordning för vissa avrop och förnyad konkurrensutsättning för andra avrop. Det finns alltid en skarp gränsdragning för vilken typ av avrop som ska göras. Oftast gäller att förnyad konkurrensutsättning ska användas vid avrop som bedöms överstiga ett visst belopp eller antal.

Hur?

En förnyad konkurrensutsättning är i allt väsentligt en ”miniupphandling” i den meningen att samma regler och principer gäller för förfrågan, anbudslämning, utvärdering och tilldelning – men förfarandet är enklare och snabbare än en vanlig upphandling. Det är endast ramavtalsleverantörerna som inbjuds att lämna anbud och det finns ingen minimifrist för tidsfristen att lämna anbud (tidsfristen ska dock vara skälig).

Varför?

Förnyad konkurrensutsättning kan, och har i många fall visat sig, ge många fördelar för medlemmarna eftersom anbudsgivarna har möjlighet att på nytt konkurrera om en viss leverans eller projekt, och därvid anpassa sitt anbud och pris utifrån medlemmens beskrivning av behovet vid det enskilda avropet. Även om den leverantör som blivit rangordnad etta på ett ramavtal allt som oftast lämnat bra priser redan vid upphandlingen av ramavtalet, innebär det inte att den leverantören alltid kan erbjuda den bästa lösningen eller lägsta priset!

HBV hjälper till!

För att få hjälp med förnyad konkurrensutsättning går det bra att skicka epost till fku@hbv.se.

Uppdaterad 2021-01-07

Behöver du hjälp med förnyade konkurrens-
utsättningar?Skicka epost till fku@hbv.se.