Vilka är avropsberättigade på våra avtal?

Vilka är avropsberättigade på våra avtal?

Våra medlemmar är automatiskt avropsberättigade på de ramavtal som tecknats från och med det datumet som medlemskapet är godkänt av vår styrelse. Detsamma gäller medlemsägda helägda dotterbolag.

Medlemmar

Våra medlemmar är i huvudsak kommunägda bostadsbolag. Deras huvudsakliga uppgift är att bygga och långsiktigt förvalta bostäder som upplåts med hyresrätt. Medlem kan också vara kommun som förvaltar bostäder som upplåts med hyresrätt. Några av våra medlemmar är även företag eller organisationer som har till syfte att bygga och långsiktigt förvalta bostäder som upplåts med hyresrätt, till exempel stiftelser och fonder. Bransch- och intresseorganisationen Sveriges Allmännytta är också medlem.  

I de fall medlemmen inte önskar nyttja ett ramavtal, ska en skriftlig avanmälan skickas in.
Avanmälan från ett ramavtal så här gör du>>

För vårt ramavtal Elkraft krävs dock en aktiv påanmälan, även från medlemmar, för att vara avropsberättigad. 

För HBVs dynamiska inköpssystem krävs alltid en aktiv påanmälan. Denna kan ske närhelst under det dynamiska inköpssystemets giltighetstid.

Medlemsägt helägt dotterbolag 

Som medlemsägt helägt dotterbolag räknas dotterbolag som är helägt av en medlem. Dotterbolaget är avropsberättigat på avtal som medlemmen har rätt att avropa ifrån och de behöver inte påanmäla sig. Har medlemmen avanmält sig från ett avtal gäller avanmälan även för det medlemsägda helägda dotterbolaget.

Dotterbolaget kan exempelvis vara en fastighet som köpts in av en medlem för bebyggelse men som drivs som egen finansiell enhet, det kan även vara ett eget driftbolag som förvaltar medlemmens fastigheter. Det är medlemmens ansvar att skriflitgen meddela HBV vilka medlemsägda helägda dotterbolag de önskar registrera som avropsberättigade.

Återbäring på eventuella köp tillfaller alltid medlemmen. Medlemmen (moderbolaget) ansvarar även fullt ut för det helägda medlemsägda dotterbolagets åtaganden mot HBV enligt föreningens gällande stadgar och allmänna villkor och principer.

Underkund

En underkund är en till medlemmen associerad upphandlande myndighet, såsom kommun (moderbolag), systerbolag och ej helägda dotterbolag som godkänts av HBV.

Dotter- och systerbolag till våra medlemmar samt medlemmars ägare i form av kommuner, har också möjlighet att ansöka om att vara underkund till medlemmen i de fall detta anses mer lämpligt. Som underkund till ett medlemsbolag krävs en aktiv påanmälan till respektive upphandling för att vara avropsberättigad när avtalet börjar att gälla.

Återbäring på eventuella köp tillfaller alltid medlemsbolaget.
Medlemmen ansvarar även fullt ut för underkundens åtaganden mot HBV enligt föreningens gällande stadgar och allmänna villkor och principer.

https://www.hbv.se/pa-och-avanmalan/

Extern kund

En extern kund är en av oss godkänd upphandlande myndighet. 

För att en extern kund ska vara avropsberättigad krävs alltid en aktiv påanmälan till respektive upphandling. Externa kunder är inte berättigade till återbäring.