Vilka är avropsberättigade på våra avtal?

Vilka är avropsberättigade på våra avtal?

Våra medlemmar och HBVs övriga kunder har möjlighet att bli avropsberättigade på våra avtal som är upphandlade enligt LOU. På den här sidan reder vi ut vad som gäller för de olika kundkategorierna och hur de blir avropsberättigade.

Alla kundkategorier har alltid rätt att efter godkännande från HBV genomföra upphandlingar från våra dynamiska inköpssystem (DIS). Upphandlingen i det dynamiska inköpssystemet genomförs och administreras av HBV.

Medlemmar

Våra medlemmar är i huvudsak kommunägda bostadsbolag. Deras huvudsakliga uppgift är att bygga och långsiktigt förvalta bostäder som upplåts med hyresrätt. En medlem kan också vara en kommun som förvaltar bostäder som upplåts med hyresrätt.

Några av våra medlemmar är även företag eller organisationer som har till syfte att bygga och långsiktigt förvalta bostäder som upplåts med hyresrätt, till exempel stiftelser och fonder. Bransch- och intresseorganisationen Sveriges Allmännytta är också medlem. För att bli medlem i HBV krävs styrelsens godkännande.

Våra medlemmar är automatiskt avropsberättigade på våra ramavtal när medlemskapet har godkänts av vår styrelse.

I de fall medlemmen inte önskar nyttja ett ramavtal ska en skriftlig avanmälan skickas till HBV. Om en avanmälan skickas in till oss kommer medlemmen inte ha rätt att avropa från avtalet.

Det finns dock undantag till huvudregeln. Vissa av våra ramavtal har en skrivelse som hänvisar till upphandlingsdokumentet ”Bilaga 1 Avropsberättigade”, där samtliga upphandlande myndigheter och enheter är namngivna. Detta dokument finns bifogat tillsammans med ramavtalet i vår avtalskatalog. Dessa ramavtal kommer successivt att fasas ut. Se lista>>

Följande ramavtal kräver alltid en aktiv påanmälan:

  • Ramavtalet Elkraft
  • Ramavtalet Biogas

Medlemmar ska följa HBVs allmänna villkor och principer vid avrop från HBVs ramavtal och dynamiska inköpssystem. Våra medlemmar får återbäring baserat på inköpt volym under året (exklusive el, gas, pellets och konsulttjänster) för såväl medlem som koncernbolag och entreprenörer som nyttjar våra avtal.

Medlems helägda dotterbolag 

För att bli ett av HBVs godkända medlems helägda dotterbolag måste bolaget ägas till 100 procent av medlemmen och dotterbolaget måste ha samma VD som moderbolaget. Beslut om att anta nytt medlemsägt helägt dotterbolag tas löpande av HBVs ledningsgrupp.

Det av HBV godkända medlemsägda helägda dotterbolag kan vara en fastighet som köpts in av en medlem för bebyggelse men som drivs som egen finansiell enhet, det kan även vara ett eget driftbolag som förvaltar medlemmens fastigheter. Det är medlemmens ansvar att skriftligen meddela HBV vilka medlemsägda helägda dotterbolag de önskar registrera som avropsberättigade.

Medlems helägda dotterbolag är precis som medlemmar automatiskt avropsberättigad på ramavtal som medlemmen har rätt att avropa ifrån. Har medlemmen avanmält sig från ett ramavtal gäller avanmälan även för det medlemsägda helägda dotterbolaget.

Medlemsägda helägda dotterbolag ska följa HBVs allmänna villkor och principer vid avrop från HBVs ramavtal och dynamiska inköpssystem. Återbäring på eventuella köp tillfaller alltid medlemmen.

Underkund

En underkund är en till medlemmen associerad upphandlande myndighet, såsom kommun (moderbolag), systerbolag och ej helägda dotterbolag som godkänts av HBV. Beslut om att anta ny underkund tas löpande av HBVs ledningsgrupp.

Dotter- och systerbolag till våra medlemmar samt medlemmars ägare i form av kommuner, har möjlighet att ansöka om att bli underkund till medlemmen i de fall de inte har möjlighet att bli medlem i HBV.

Som underkund till en medlem krävs en aktiv påanmälan till respektive upphandling för att vara avropsberättigad på ramavtalet.

Underkund ska följa HBVs allmänna villkor och principer vid avrop från HBVs ramavtal och dynamiska inköpssystem. Återbäring på eventuella köp tillfaller alltid medlemmen.

Extern kund

En extern kund är en av HBV godkänd upphandlande myndighet som inte innefattas i någon av våra övriga kundkategorier. Exempelvis kan statliga fastighetsbolag bli extern kund. Beslut om att anta ny extern kund tas löpande av HBVs ledningsgrupp.

För att en extern kund ska vara avropsberättigad krävs alltid en aktiv påanmälan till respektive upphandling.

Extern kund ska följa HBVs allmänna villkor och principer vid avrop från HBVs ramavtal och dynamiska inköpssystem. Externa kunder är inte berättigade till återbäring.