Trepartsavtal

Ett trepartsavtal gör det möjligt för våra medlemmars entreprenörer att avropa varor från HBVs antagna leverantörer.

Vem kan tillämpa trepartsavtal?

Våra medlemmar, medlemmars helägda dotterbolag (trepartsavtal kan endast tecknas för de ramavtal medlemmen är avropsberättigad från), underkunders samt externa kunders entreprenörer kan avropa på våra ramavtal.

Fördelar med trepartsavtal

  • Enklare att utvärdera vid upphandling av entreprenör.
  • Möjlighet att styra materialval.
  • Större inflytande över vilka varor som används och därmed enklare förvaltning.
  • Entreprenörens inköp av varor är återbäringsgrundade.
  • Entreprenörer får möjlighet att konkurrera på lika villkor.
  • Lågt materialpris.
  • Rätt materialpris vid ÄTA-arbeten.

Så fungerar trepartsavtal

Trepartsavtalet tecknas mellan HBV, medlem och entreprenör. Entreprenören avropar varor på våra ramavtal och vi fakturerar entreprenören för dessa. Entreprenören fakturerar därefter medlemmen för arbete och vara enligt verifierad kostnad, med eller utan påslag. En entreprenör har inte rätt att avropa varor på våra ramavtal för någon annan part än till en medlem. Läs mer här>>

Trepartsavtal.
Illustration av hur trepartsavtal fungerar. Förhållandet mellan leverans/beställning av vara.

Tillhandahållande

Tillhandahållande är en variant till trepartsavtal. Medlemmen beställer varor via våra ramavtal som sedan installeras och monteras av entreprenören. Vi fakturerar medlemmen för varor och entreprenören fakturerar medlemmen för tjänsten.

Information om tillämpning av trepartsavtal och tillhandahållande måste finnas med redan vid upphandling av entreprenör.

Varor som passar bra för detta arbetssätt

AvfallshanteringsprodukterPark- och lekplatsutrustning
El-, rör- och byggmaterialStorköksutrustning
FastighetsförnödenheterStädmaterial
Fönster och säkerhetsdörrarTvättstugeutrustning
LuftfilterVentilationskomponenter
MåleriprodukterVitvaror

Beställning av varor

Entreprenören beställer varor hos anvisad leverantör, enligt de avtalsvillkor som finns beskrivna för det specifika ramavtalet och enligt trepartsavtalet. För att tillämpa trepartsavtalet ska alla kundtyper vara avropsberättigade på respektive ramavtal som önskas avropas ifrån.
Vilka är avropsberättigade på våra avtal>>

Fakturering

Vi fakturerar entreprenören löpande med 30 dagars betalningsvillkor allt eftersom varorna levereras. Entreprenören fakturerar sedan medlemmen, för vara och tjänst med eventuellt påslag enligt nedan:

• Fastslaget procentuellt påslag erhålls.
• Entreprenör får procentuellt påslag enligt lämnat anbud.
• Inget påslag erhålls, utan allt ingår i timarvode eller enhetspris.