HBVs uppförandekod för leverantörer

Vår uppförandekod för leverantörer, beskriver minimikrav vi stället på våra leverantörer avseende sociala och mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga villkor, arbetsmiljö samt miljö. Minimikraven bygger på internationella konventioner.

Uppförandekoden har upprättats för att klargöra och säkerställa vår inställning avseende socialt ansvar gentemot våra leverantörer samt deras underleverantörer inklusive deras konsulter och anställda medarbetare samt andra intressenter.

Vi förväntar oss att alla leverantörer följer och respekterar kraven i denna uppförandekod efter avtalsstart. Kraven i uppförandekoden bygger på internationella konventioner såsom de tio principerna i FNs Global Compact, FNs konvention om mänskliga rättigheter, FNs barnkonvention, ILOs kärnkonventioner om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen om miljö och hållbar utveckling samt FNs konvention mot korruption.

Genom att leverantören undertecknar ramavtalet intygas att de krav som är formulerade i detta dokument följs senast från avtalsstart.