Nyhetskategori: Avtalsnyheter

Slutförd upphandling av inomhusskyltar

Slutförd upphandling av inomhusskyltar

Floda Systemskylt AB utses till rangordnad etta i avtalsområdet avseende inomhusskyltar i vår upphandling 24-144 Skyltar. Leverantören Skyltar & Märken AB tilldelas platsen som rangordnad tvåa. Nu råder avtalsspärr till och med 7 juni 2024.

HBV har granskat de anbud som inkommit gällande avtalsområde B, utomhusskyltar. Endast en anbudsgivare uppfyllde samtliga ställda krav i upphandlingen. På grund av bristande konkurrens har vi därför valt att avbryta upphandlingen för detta avtalsområde och annonsera den på nytt inom kort.

Ahlsells ansökan om överprövning avslås

Ahlsells ansökan om överprövning avslås

Förvaltningsrätten i Stockholm meddelade i sin dom daterad den 27 maj 2024 att de avslår leverantören Ahlsell Sverige ABs ansökan om överprövning gällande vår upphandling 24-108 Städmaterial och hygienprodukter.

HBVs upphandling 24-108 Städmaterial och hygienprodukter överprövades av Ahlsell Sverige AB efter att HBV antagit AllOffice Nordic AB som leverantör. Ahlsell hävdade bland annat att AllOffice och Lyreco Sverige AB, som också lämnat in anbud, hade offererat felaktiga bruttoprislistor och att de inte uppfyllde kraven på antal produkter i ”Övrigt sortiment”. Förvaltningsrätten i Stockholm avslog denna ansökan om överprövning och ansåg att HBVs utvärdering varit korrekt.

Tidsfristen för att överklaga Förvaltningsrättens dom löper ut den 17 juni 2024.

Uppföljningsmöte med Bravida – utredningarna fortsätter

Uppföljningsmöte med Bravida – utredningarna fortsätter

HBV har nyligen hållit ett uppföljningsmöte med leverantören Bravida för att diskutera de pågående utredningarna och kommande åtgärder.

Pågående utredningar

Liana Henjer, affärsområdeschef på Bravida redogjorde för de två utredningar som pågår:

Region Skåne
Utredningen har avslöjat förekomsten av oärliga fakturor inom en av Bravidas enheter i Skåne. Den ansvarige chefen har tagits ur tjänst.

Övergripande utredning
Den övergripande utredningen har hittills inte påvisat några tecken på systematiska felhanteringar eller oärligheter inom Bravida. Det är ännu oklart om en extern part kommer att anlitas för vidare granskning. HBV har bett Bravida presentera en preliminär tidsplan för denna utredning och Liana Henjer kommer att kontakta företagets chefsjurist för att få mer information och därefter återkoppla till HBVs inköpschef Ola Kroon.

Återkoppling och åtgärder

Bravida har inte mottagit några återkopplingar från HBVs medlemmar. Däremot har Enköpings kommun valt att säga upp fyra avtal med Bravida på grund av leveransproblem, inte faktureringsproblem. Kommunikationen mellan parterna gällande detta orsakades av byten av ansvariga kontaktpersoner.

HBVs inköpschef Ola Kroon har bjudit in till ett uppföljningsmöte inom kort och under tiden fortsätter HBV att noggrant analysera och identifiera eventuella avvikelser i fakturaflödet med Bravida samt granska utmaningar som eventuellt finns i samband med leveranser och tjänster. Vi fortsätter att rapportera löpande om hur situationen utvecklas.

Kontaktuppgifter

Övergripande och generella frågor:
Fredrik Jonsson, Bravida, Chefsjurist, fredrik.jonsson@bravida.se
Lijana Henjer, Bravida, Affärsområdeschef, lijana.henjer@bravida.se
Ola Kroon, HBV, Inköpschef, ola.kroon@hbv.se
Johan Almesjö, HBV, VD, johan.almesjo@hbv.se

Avtalsfrågor kopplat till ramavtalet 23-181 Vitvaruinstallationer och service, Stockholm:
Fredrik Kindstedt, Bravida, Avdelningschef Tvätt och Vitvaror Stockholm, fredrik.kindstedt@bravida.se
Stefan Fredlund, HBV, Inköpsstrateg Konsultavtal, stefan.fredlund@hbv.se

Avtalsfrågor kopplat till ramavtalet 24-136 Storköksinstallationer och service:
Monica Öjeling, Bravida, Avdelningschef Bravida/HNA Storköksservice, monica.ojeling@bravida.se
Mikael Siklund, Bravida, Avdelningschef Tvätt och Storkök, mikael.siklund@bravida.se
Ida Larsson, HBV, Inköpsstrateg Ramavtal, ida.larsson@hbv.se

Samordnad upphandling av elkraft annonserad

Samordnad upphandling av elkraft annonserad

HBVs upphandling 25-134 Elkraft har annonserats. Sista anbudsdag är 2026-06-02. Upphandlingen omfattar leverans av elkraft till 26 avtalsområden, som består av i förväg anmälda upphandlande myndigheter och bolag. Varje avtalsområde kommer att utvärderas och tilldelas separat. HBV kommer att anta en leverantör per avtalsområde.

Omfattning

Upphandlingen 25-134 Elkraft avser ett ramavtal som ska tillgodose 26 av HBVs medlemmars behov av elkraft. Dessa erhåller möjlighet att utgående från egen beslutad och specifik prissäkringsstrategi, genomföra prissäkringar av systempris, elområde, elcertifikat och miljövärden löpande. Antagen leverantör förbinder sig att löpande rapportera både totala kostnader och samtliga ingående kostnadsparametrar, kostnadsprognoser samt känslighetsanalyser baserat på medlemmens aktuella portföljstatus.

Utvärdering kommer att ske utifrån kundens beräknade årsvolym och beräknad årskostnad. HBV avser att teckna avtal med en leverantör per avtalsområde. Ramavtal kommer att tilldelas de leverantörer som för varje enskilt avtalsområde har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Länk till annonserad upphandling 25-134 Elkraft>>

Avtalstid

Avtalsperioden på ramavtalet är fyra år från och med 2025-01-01 till och med 2028-12-31. Beställarens leveransavtal kan starta när som helst under ramavtalsperioden, dock senast 2028-01-01. Giltighetstiden på Beställarens leveransavtal kan vara minst ett år och högst fyra år.

HBVs strategi för fönsteravtalen

HBVs strategi för fönsteravtalen

Inom kort kommer HBV att annonsera upphandlingen 24-142 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium och trä/trä – enbart leverans. Däremot har HBV tagit beslut om att senarelägga annonsering gällande upphandlingen 24-141 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä – med montage. Befintligt ramavtal kommer istället förlängas ett år till och med 2025-09-30.

20-141 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä – leverans med montage

Befintligt ramavtal 20-141 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä – leverans med montage omfattar följande avtalsområden:

A. Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium – leverans med montage
B. Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä – leverans med montage
C. Vridfönster och fönsterdörrar i trä/aluminium – leverans med montage
D. Vridfönster och fönsterdörrar i trä/trä – leverans med montage

När upphandlingen genomfördes var avtalsområde A, C och D föremål för överprövning. Avtalsområde B, som inte överprövades, trädde i kraft 2020-10-01 och är giltigt till och med 2024-09-30. Övriga avtalsområden trädde i kraft 2022-04-01 och är giltiga till och med 2024-09-30. Nu har HBV beslutat att utnyttja möjligheten att förlänga dessa avtalsområden till och med 2025-09-30. Det är dock inte möjligt att förlänga avtalsområde B, utan HBV kommer att vara avtalslösa gällande sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä – leverans med montage. Medlemmar som är i behov av denna typ av fönster uppmanas att ta kontakt med ansvarig inköpsstrateg Helin Mårtensson eller affärsutvecklare Josko Lorger för vidare hjälp.

Antagna leverantörer i rangordning i samtliga regioner
(Nord, Syd, Väst och Öst):

A. Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium – leverans med montage
1. Interoc Dörr & Fönster AB
2. Entreprenadprojekt Täby AB
3. Mockfjärds Fönster AB

B. Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä – leverans med montage
1. Interoc Dörr & Fönster AB
2. FSN Nordfönster AB
3. Entreprenadprojekt Täby AB

C. Vridfönster och fönsterdörrar i trä/aluminium – leverans med montage
1. Interoc Dörr & Fönster AB
2. Entreprenadprojekt Täby AB
3. Mockfjärds Fönster AB

D. Vridfönster och fönsterdörrar i trä/trä – leverans med montage
1. Interoc Dörr & Fönster AB
2. Entreprenadprojekt Täby AB
3. Mockfjärds Fönster AB

För avrop upp till 300 fönster/fönsterdörrar gäller strikt rangordning, där avrop i första hand ska ske från rangordnad etta i aktuellt avtalsområde. För avrop av 300 fönster/fönsterdörrar eller fler gäller förnyad konkurrensutsättning där samtliga antagna leverantörer i aktuellt avtalsområde ska tillfrågas och lämna pris.

24-142 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä – leverans

Befintligt ramavtal 20-142 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä – enbart leverans är giltigt till och med 2024-09-30. En ny upphandling är på gång och sista dag för på- och avanmälan är 2024-05-07.

Upphandlingen omfattar leverans av fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä, sidohängda samt vridfönster. Även fasta fönster ingår i respektive avtalsområde. Montage ingår ej.

Ramavtalet är indelat i fyra avtalsområden:

A. Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium
B. Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä
C. Vridfönster och fönsterdörrar i trä/aluminium
D. Vridfönster och fönsterdörrar i trä/trä

Varje avtalsområde kommer att utvärderas och tilldelas separat.

Ramavtalet är rikstäckande.

Avropsordning

För avrop upp till och med 750 fönster/fönsterdörrar gäller strikt rangordning där avrop i första hand ska ske från leverantör antagen som nummer ett. Vid avrop av 751 fönster/fönsterdörrar eller fler, ska förnyad konkurrensutsättning tillämpas.

Annonsering

Annonsering är planerad till maj 2024. Sista dag för på- respektive avanmälan har förlängts till och med 2024-05-07.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2024-10-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Nytt tilldelningsbeslut för parkmöbler av återvunnet material

Nytt tilldelningsbeslut för parkmöbler av återvunnet material

Den 22 mars 2024 återkallade HBV tilldelningsbeslutet avseende upphandlingen 24-115 Park- och stadsmiljö, del B, parkmöbler av återvunnet material på grund av att utvärderingen behövde ses över på nytt. Nu har ett nytt tilldelningsbeslut skickats ut till samtliga leverantörer och avtalsspärr råder till och med 29 april 2024.

HBV har antagit följande leverantörer i rangordning:

1. KOMPAN Sverige AB
2. San Sac AB
3. Nola Industrier AB

I de övriga avtalsområden som omfattas av ramavtalet 24-115 Park- och stadsmiljö har HBV antagit följande leverantörer:

A. Parkmöbler
1. Söve AB
2. Lekolar AB
3. Cado AB
4. HAGS Aneby AB
5. KOMPAN Sverige AB

C. Cykelställ
1. Blidsbergs Mekaniska AB
2. HAGS Aneby AB
3. KOMPAN Sverige AB
4. Nola Industrier AB
5. SMEKAB AB

D. Papperskorgar och askkoppar
1. HAGS Aneby AB
2. KOMPAN Sverige AB
3. San Sac AB
4. Nola Industrier AB
5. SMEKAB AB

E. Smarta papperskorgar
1. EWF EKO AB
2. Hitsa AB

F. Grillar
1. Tressport och Lek AB
2. Widala AB
3. KOMPAN Sverige AB
4. Söve AB

Avtalstid

Avtalstiden för avtalsområde A, C–F är 2024-04-08–2026-04-07. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Första mötet med Bravida genomfört – utredningen fortsätter

Första mötet med Bravida genomfört – utredningen fortsätter

HBV har nyligen hållit sitt första möte med leverantören Bravida. Som tidigare meddelats har företaget påbörjat en intern utredning med stöd av en extern jurist efter Region Skånes polisanmälan. Ett fortsatt möte är planerat till fredagen den 26 april.

Vi på HBV fortsätter att noggrant analysera och identifiera eventuella avvikelser i fakturaflödet med Bravida. Vi granskar också eventuella utmaningar som kan ha uppstått i samband med leveranser och tjänster.

Bravida ser allvarligt på situationen och uppmanar företag som har stött på liknande problem att kontakta dem för ytterligare dialog.

Kontaktuppgifter

Övergripande och generella frågor:
• Fredrik Jonsson, Bravida, Chefsjurist, fredrik.jonsson@bravida.se
• Lijana Henjer, Bravida, Affärsområdeschef, lijana.henjer@bravida.se
• Ola Kroon, HBV, Inköpschef, ola.kroon@hbv.se
• Johan Almesjö, HBV, VD, johan.almesjo@hbv.se

Avtalsfrågor kopplat till ramavtalet 23-181 Vitvaruinstallationer och service, Stockholm:
• Fredrik Kindstedt, Bravida, Avdelningschef Tvätt och Vitvaror Stockholm, fredrik.kindstedt@bravida.se
• Stefan Fredlund, HBV, Inköpsstrateg Konsultavtal, stefan.fredlund@hbv.se

Avtalsfrågor kopplat till ramavtalet 24-136 Storköksinstallationer och service
• Monica Öjeling, Bravida, Avdelningschef Bravida/HNA Storköksservice, monica.ojeling@bravida.se
• Mikael Siklund, Bravida, Avdelningschef Tvätt och Storkök, mikael.siklund@bravida.se
• Ida Larsson, HBV, Inkösstrateg Ramavtal, ida.larsson@hbv.se

HBV fortsätter att rapportera löpande hur situationen med Bravida utvecklar sig.

Ny upphandling av inomhus- och utomhusskyltar

Ny upphandling av inomhus- och utomhusskyltar

HBV har annonserat upphandlingen 24-144 Skyltar som syftar till att tillgodose våra medlemmars och övriga kunders behov av skyltar för inomhus- och utomhusbruk. Via detta ramavtal kommer HBV erbjuda ett brett sortiment av standardskyltar såsom P-skyltar, anvisningsmärken, varningsmärken, brandskyltar, betongfundament till skyltar, namntavlor etc. Sista anbudsdag är 2024-05-14 och vår målsättning är att kunna erbjuda ett nytt ramavtal från och med mitten av juni 2024.

Omfattning

Upphandlingen 24-144 Skyltar är indelad i två avtalsområden som kommer att utvärderas och tilldelas var och en för sig. HBV har för avsikt att teckna ramavtal med tre leverantörer per avtalsområde.

Ramavtalet omfattar:

A. Inomhusskyltar
Omfattar alla typer av skyltning som används inomhus, såsom i trapphus, kontorsutrymmen och andra inomhusmiljöer. Exempel på sådana skyltar är till exempel namnskyltar, informationstavlor, anslagstavlor och liknande skyltlösningar.

B. Utomhusskyltar
Omfattar skyltning för utomhusbruk, inklusive parkeringsskyltar, anvisningsskyltar, områdesmärken, påbudsmärken, varningsskyltar, tilläggsskyltar, och tillbehör som vepor och skyltfundament i betong. I detta område ingår även tjänster som montage, grundläggande grafisk design, och administrativ hjälp med ansökan om bygglov.

Avropsmodell

Avropsordning är rangordning där avrop i första hand ska ske från den leverantör som rangordnats som nummer ett.

I följande fall ska förnyad konkurrensutsättning tillämpas, där samtliga antagna leverantörer inom avtalsområdet ska tillfrågas:

 • avrop av 15 skyltar eller fler som gäller specifika grafiska skyltlösningar
 • avrop av ett större antal skyltar under längre avropstid utifrån beställarens specifika önskemål, såsom skyltprogram och/eller skyltar utifrån beställarens grafiska profil (exempelvis beställarens egna mått, färger, logotyp, design och utformning)
 • avrop av produkter som inte finns inom avtalat sortiment.

Avtalstid

Planeras avtalsstart är 2024-06-10. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Storköksinstallationer och service – nytt avtal klart

Storköksinstallationer och service – nytt avtal klart

Vi är glada att kunna presentera ramavtalet 24-136 Storköksinstallationer och service som träder i kraft den 19 april. I ramavtalet ingår fullvärdig service och en komplett installation av storköksutrusning. Ramavtalet har ett starkt fokus på att förbättra möjligheterna till uppföljning genom att inkludera en tydlig prisbilaga med färre prisposter. Pris per specifikt tillfälle, såsom ”byte av spishäll”, har tagits bort och istället har vi valt att enbart specificera timpriser.

Omfattning

Ramavtalet 24-136 Storköksinstallationer och service omfattar installation, service och reparation av storköksutrustning. Ramavtalet omfattas av 29 geografiska områden som utvärderats och tilldelats separat.

HBV har antagit nedan angivna leverantörer i rangordning.

Avtalsområde Norrbottens län
1. Culligan Storkök AB

Avtalsområde Västerbottens län
1. Culligan Storkök AB
2. Kainu Isberg kök AB

Avtalsområde Jämtlands län
1. Culligan Storkök AB
2. Kainu Isberg kök AB

Avtalsområde Västernorrlands län
1. Culligan Storkök AB
2. Kainu Isberg kök AB

Avtalsområde Gävleborgs län
1. B.G.H. Konsult Aktiebolag
2. Culligan Storkök AB
3. Kainu Isberg kök AB

Avtalsområde Dalarnas län
1. Culligan Storkök AB

Avtalsområde Värmlands län
1. Culligan Storkök AB

Avtalsområde Örebro län
1. Culligan Storkök AB

Avtalsområde Västmanlands län
1. Culligan Storkök AB

Avtalsområde Uppsala län
1. Culligan Storkök AB
2. Bravida Sverige AB
3. Kopal Storkök AB

Avtalsområde Stockholms län Norr (utom Stockholm stad, Upplands Bro, Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna, Norrtälje, Täby, Sollentuna, Järfälla, Danderyd, Sundbyberg, Solna, Vaxholm, Österåker) 
1. Stevo’s Storkök Aktiebolag
2. Culligan Storkök AB
3. Bravida Sverige AB

Avtalsområde Stockholms län Syd (utom Stockholm stad, Nykvarn, Södertälje, Botkyrka, Nynäshamn, Huddinge, Haninge, Tyresö, Nacka, Värmdö) 
1. Stevo’s Storkök Aktiebolag
2. Culligan Storkök AB
3. Bravida Sverige AB

Avtalsområde Stockholms stad (Lidingö och Ekerö, Stockholm stad) 
1. Stevo’s Storkök Aktiebolag
2. Culligan Storkök AB
3. Bravida Sverige AB

Avtalsområde Södermanlands län
1. Culligan Storkök AB
2. Service Partners RMS Aktiebolag

Avtalsområde Västra Götalands län, Norr (utom Göteborg, Strömstad, Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål, Tanum, Mellerud, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Lysekil, Vänersborg, Uddevalla, Orust, Tjörn, Trollhättan, Lilla Edet, Stenungsund, Ale, Kungälv, Öckerö) 
1. Culligan Storkök AB

Avtalsområde Västra Götalands län, Syd (utom Göteborg, Gullspång, Mariestad, Töreboda, Karlsborg, Götene, Skövde, Tibro, Lidköping, Skara, Grästorp, Vara, Hjo, Tidaholm, Falköping, Essunga, Alingsås, Herrljunga, Vårgårda, Lerum, Ulricehamn, Borås, Bollebygd, Partille, Härryda, Mölndal, Mark, Tranemo, Svenljunga) 
1. MaccMeec Sweden AB
2. Culligan Storkök AB

Avtalsområde Göteborgs stad
1. Culligan Storkök AB

Avtalsområde Östergötlands län
1. MaccMeec Sweden AB
2. Culligan Storkök AB

Avtalsområde Jönköpings län
1. BLM Kyl & Storkök Aktiebolag
2. MaccMeec Sweden AB

Avtalsområde Gotlands län
Inga anbud har inkommit inom detta område.

Avtalsområde Kalmar län
1. MaccMeec Sweden AB
2. Bravida Sverige AB

Avtalsområde Hallands län
1. Culligan Storkök AB
2. Bravida Sverige AB

Avtalsområde Kronobergs län
1. Culligan Storkök AB
2. WEXJO Storkök AB
3. Bravida Sverige AB

Avtalsområde Skånes mellersta län (Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Perstorp) 
1. Culligan Storkök AB
2. Bravida Sverige AB

Avtalsområde Skånes nordost län (Bromölla, Kristianstad, Osby, Östra Göinge) 
1. Culligan Storkök AB
2. Bravida Sverige AB

Avtalsområde Skånes nordväst län (Höganäs, Helsingborg, Bjuv, Landskrona, Svalöv, Båstad, Ängelholm, Åstorp, Örkelljunga, Klippan) 
1. Culligan Storkök AB
2. Bravida Sverige AB

Avtalsområde Skånes sydost län (Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Ystad) 
1. Culligan Storkök AB
2. Bravida Sverige AB

Avtalsområde Skånes sydväst län (Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Lund, Trelleborg, Svedala, Vellinge, Malmö)
1. Culligan Storkök AB
2. Bravida Sverige AB
3. Kopal Storkök AB

Avtalsområde Blekinge län
1. Culligan Storkök AB
2. Bravida Sverige AB

Avrop

Avrop under ramavtalet ska ske på någon av följande sätt:

 • elektroniskt, exempelvis genom epost, genom beställares e-handelssystem eller beställares fastighetssystem/portal
 • telefon med efterföljande avropförfrågan samt bekräftelse via epost.

Krav på tjänst

HBV har ställt följande krav på tjänsten:

 • Leverantören ska efterleva de lagkrav, föreskrifter och allmänna råd som är tillämpliga på leveransen och utföra sina åtaganden fackmässigt.
 • Leverantören ska tillse att personer som genomför service har relevant utbildning och kompetens för arbetet.
 • I den mån inget annat angivits ska leveransen som ett minimum utföras enligt allmänt accepterade metoder och standarder för tjänster som motsvarar leveransen.
 • Ramavtalet innefattar även krav på utdrag ur belastningsregister och nyckelkvittenser.

Miljökrav

HBV har ställt följande miljökrav på varutransporter:

 • Minst 50 procent av transporterna, som används för leverans från leverantören till beställare inom ramavtalet, ska vara fossilfria.
 • För transporter med högsta vikt som inte överstiger 3,5 ton, som används för varutransporter på ramavtalet ställs krav på maximalt utsläpp av koldioxid per kilometer.
 • I det fall varuleveranser inom ramavtalet sker med tunga fordon, med en totalvikt över 3,5 ton, ska transporterna utföras av fordon som lägst uppfyller kraven för Euro V.
 • Vid nyanskaffning av tunga fordon med en totalvikt över 3,5 ton som kommer att användas inom ramavtalet ska dessa fordon lägst uppfylla kraven för Euro VI.

Avtalstid

Avtalstiden är 2024-04-19 – 2026-04-18 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

HBV utreder leverantörsrelationen med Bravida

HBV utreder leverantörsrelationen med Bravida

Med anledning av de senaste dagarnas utveckling kring företaget Bravida och rapporter om överfakturering, agerar HBV nu snabbt för att hantera de utmaningar som har uppstått. Vi prioriterar transparenta och effektiva åtgärder för att säkerställa att våra avtal och leveranser uppfylls på ett korrekt sätt.

HBV har nu startat ett detaljerat analysarbete för att identifiera eventuella avvikelser i fakturaflödet med Bravida. Vi genomför även en djupgående granskning av våra avtal där Bravida är antagen leverantör för att kartlägga eventuella utmaningar som uppstått i samband med leveranser och tjänster.

HBV kommer att ta direkt kontakt med Bravida för att inleda en konstruktiv dialog och diskutera de aktuella utmaningarna. Vi utvecklar även en kommunikationsplan för att säkerställa att våra medlemmar och kunder är informerade om de åtgärder vi vidtar och hur planen framåt ser ut.

Företaget Bravida har kommenterat händelserna i ett pressmeddelande och tillsatt en grundlig utredning. Läs mer här>>

Park- och stadsmiljö klart för avrop 8 april

Park- och stadsmiljö klart för avrop 8 april

Vi är glada att kunna presentera ramavtalet 24-115 Park- och stadsmiljö som träder i kraft den 8 april. Ramavtalet erbjuder ett noggrant utvalt sortiment av högkvalitativa, hållbara och naturvänliga produkter som är tillverkade för att skapa trivsamma offentliga miljöer.

Omfattning

Ramavtalet 24-115 för Park- och stadsmiljö omfattar totalt sex avtalsområden. HBV har emellertid återkallat tilldelningsbeslutet för del B, som gäller parkmöbler av återvunnet material, för att genomföra ytterligare granskning av de inkomna anbuden. Vi återkommer snart med mer information angående detta.

Varje avtalsområde har utvärderats och tilldelats separat och HBV har antagit följande leverantörer i rangordning.

A. Parkmöbler
1. Söve AB
2. Lekolar AB
3. Cado AB
4. HAGS Aneby AB
5. KOMPAN Sverige AB

C. Cykelställ
1. Blidsbergs Mekaniska AB
2. HAGS Aneby AB
3. KOMPAN Sverige AB
4. Nola Industrier AB
5. SMEKAB AB

D. Papperskorgar och askkoppar
1. HAGS Aneby AB
2. KOMPAN Sverige AB
3. San Sac AB
4. Nola Industrier AB
5. SMEKAB AB

E. Smarta papperskorgar
1. EWF ECO AB
2. Hitsa AB

F. Grillar
1. Tressport och Lek AB
2. Widala AB
3. KOMPAN Sverige AB
4. Söve AB

Några av nyheterna är att både cykeltak och cykelgarage har lagts till i det utvärderade sortimentet för avtalsområde C – Cykelställ för denna avtalsperiod. Dessutom erbjuds nu möjligheten att avropa källsorteringskärl inom avtalsområde D – Papperskorgar och askkoppar.

Avropsordning

Inom avtalsområde A – Parkmöbler och C – Cykelställ har beställaren möjlighet att tillämpa förnyad konkurrensutsättning när speciella behov uppstår, som inte täcks av Prislista 1. Det kan till exempel vara specialdesignade lösningar såsom trädbänkar (bänkar placerade runt träd), flexibla alternativ med varierande material och/eller förankringsmöjligheter. I dessa fall ska antagna leverantörer inom angivet avtalsområde få möjlighet att lämna nya anbud enligt förfrågan, med de villkor som anges i ramavtalet.

Kravställning

I upphandlingen har HBV ställt följande krav på produkterna i respektive avtalsområde.

A. Parkmöbler

 • Produkterna ska vara av trä och/eller metall.
 • Bänkbord/picknickbord får vara tillverkade av trä/metall eller skivor av HPL, HDPE eller annat liknande material.
 • Produkterna erbjuds i minst tre av de vanligast förekommande kulörerna för produkten.


C. Cykelställ

 • Cykelställ ska vara tillverkade av ytbehandlat stål, antingen galvaniserat eller varmförzinkat.
 • Cykelpollare får ej bestå av skarpa kanter.
 • Det ska finnas möjlighet att låsa fast cykeln i ramen.
 • Väggar i cykeltak/garage ska vara av metall eller trä.


D. Papperskorgar och askkoppar

 • Om inget annat anges för specifik produkt i prisbilagan ska
 • material för papperskorgar och askkoppar vara av stål, plåt eller
 • aluminium.
 • Materialet ska vara ytbehandlat, antingen genom galvanisering, varmförzinkning eller pulverlackering.
 • Produkterna ska vara avsedda för utomhusbruk och vara vädertåliga.


E. Smarta papperskorgar

 • Papperskorgen ska vara solcellsdriven med möjlighet till kommunikation via webbläsare eller app.
 • Papperskorgen ska innefatta inbyggd och automatisk kompaktor som komprimerar skräpet i papperskorgen.
 • Storleken på papperskorgen får ej överstiga 130 cm höjd och 70 cm bredd.
 • Kärlvolym ska vara minst 100 liter och ha en kapacitet om minst 350 liter.
 • Produkterna erbjuds i minst tre av de vanligast förekommande kulörerna för produkten.


F. Grillar

 • Grillar ska vara utrustade med justerbara galler som är säkrade från stöld.
 • Grillen ska ha höj- och sänkbart galler med avstånd från bottenplatta till galler mellan 12-15 cm.
 • Gallret ska vara rostfritt och grillen ska vara anpassad för användning med kol.
 • Grillar ska vara möjliga att förankra med nedgrävning eller ytmontering, gjutning, bultning, markplatta för bjälklag eller fristående, alternativt vara så pass tunga (minst 100 kg) att de inte kan förflyttas med enkelhet.
 • Grillarnas form kan vara rektangulära eller runda.

Avtalstid

Avtalstiden är 2024-04-08 – 2026-04-07 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Park- och stadsmiljö – ny granskning av anbud

Park- och stadsmiljö – ny granskning av anbud

HBV har beslutat att återkalla tilldelningsbeslutet avseende upphandlingen 24-115 Park- och stadsmiljö, del B – Parkmöbler av återvunnet material, som meddelades den 22 mars 2024. Vi kommer nu att granska de inkomna anbuden på nytt och återkomma med ett nytt tilldelningsbeslut inom kort.

Mer information om upphandlingen 24-115 Park- och stadsmiljö hittar du här>>.

Första förlängningen för ramavtalet Byggmaterial

Första förlängningen för ramavtalet Byggmaterial

Ramavtalet 22-123 Byggmaterial har förlängts till och med 2025-04-04. Detta är den första förlängningen och HBV kan därefter förlänga ramavtalet ytterligare max ett år.

Omfattning

HBVs ramavtal erbjuder våra medlemmar och övriga avropsberättigade kunder byggmaterial för löpande underhåll av fastigheter samt för akuta och ej förutsedda behov som kan uppstå vid skötsel av fastigheter.

Ramavtalet är regionalt indelat i 21 regioner vilket motsvarar Sveriges samtliga 21 län.

Beijer Byggmaterial AB är antagen som rangordnad etta i samtliga avtalsområden utom i Dalarnas län där Bygma Gruppen AB är antagen som etta och på Gotland är Ahlsell Sverige rangordnad som nummer ett.

Antagna Leverantörer (i bokstavsordning):

 • Ahlsell Sverige AB
 • Beijer Byggmaterial AB
 • Bygma Gruppen AB
 • Nordströms Bygghandel AB
 • Optimera Svenska AB
 • Woody Bygghandel AB

Vill du veta mer?

Om du vill ha mer information om detta ramavtal, inklusive detaljer om leverantörer och produkter, kan du ta del av vårt webbinarium som hölls i samband med att avtalet trädde i kraft. Klicka här för att se webbinariet.