Kalendariumkategori: Webbinarium

Försäkringsförmedling – Företagsförsäkring, 16 maj

Försäkringsförmedling – Företagsförsäkring, > 7 500 lgh

Hjärtligt välkommen att delta på detta webbinarium om HBVs nya ramavtal 24-190 Försäkringsförmedling – Företagsförsäkring. Ramavtalet trädde i kraft den 1 april och avser HBVs medlemmars behov av försäkringsförmedling inom skadeförsäkring/företagsförsäkring med ett lägenhetsbestånd från och med 7 500 lägenheter.

Ramavtalet avser individuell försäkringsförmedling inom skadeförsäkring för näringsverksamhet eller offentlig verksamhet eller annan individuell skadeförsäkring som inte är konsumentförsäkring.

Försäkringsförmedlaruppdraget kan ske per årsbasis (årsarvode) alternativt vid behov (per timme).

Exempel på uppdraget:

 • Individuell krav- och behovsanalys av risker och lämpliga försäkringslösningar och försäkringsprodukter.
 • Rådgivning kring risker och eventuella lösningar och produkter.
 • Upphandlingsstöd (enligt Lagen om Offentlig Upphandling, LOU) vid upphandling av försäkringsprodukter.
 • Implementering och skötsel av försäkringsprodukter.
 • Löpande service och förvaltning av försäkringsavtal.
 • Förhandling med försäkringsbolag.

Om försäkringsförmedling

Istället för att på egen hand analysera utbudet på försäkringsmarknaden, kan en försäkringstagare/kund ge en förmedlare i uppdrag att sköta till exempel upphandling av ett visst försäkringsskydd.

En försäkringsförmedlare är alltså en form av ombud, som har företag och konsumenter som uppdragsgivare men det finns även de förmedlare som har försäkringsbolag som uppdragsgivare, och som utför försäkringsförmedling. Försäkringsförmedling kan dels ges en innebörd ur ett skatterättsligt perspektiv, dels en innebörd ur ett näringsrättsligt perspektiv.

En försäkringsförmedlare agerar på kundens uppdrag och ska ge kunden lämpliga och väldokumenterade råd. Det innebär att förmedlaren ska gå igenom kundens specifika förutsättningar och behov, dokumentera dessa och därefter ge råd utifrån kundens situation. Skälen för rådet ska alltid dokumenteras. En förmedlare kan arbeta på olika sätt, där det vanligaste är att förmedlaren analyserar flera olika försäkringsbolags produkter.

Medverkande

Alexandra Hægerstrand Björkman, ansvarig inköpsstrateg, HBV
Martina Anvret, affärsutvecklare, HBV
Mattias Bolander, VD och försäkringsmäklare, Leif Bolander & Co AB
Hedvig Engwall, försäkringsjurist, Leif Bolander & Co AB
Linnea Herfindal, försäkringsjurist, Leif Bolander & Co AB

Anmälan

Våra medlemmar och avropsberättigade kunder är varmt välkomna att delta på detta kostnadsfria webbinarium. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, 070-677 89 95.

Webbinarium: 24-191 Skadehantering

Webbinarium: 24-191 Skadehantering

Hjärtligt välkommen att delta på detta webbinarium om HBVs nya ramavtal 24-191 Skadehantering. Ramavtalet trädde i kraft den 1 april och avser skadehantering och stöd vid inträffad skada samt processdriven skadehantering för att effektivisera och optimera processen i det fallet stödet saknas eller om ytterligare stöd krävs.

Tjänster som kan avropas via detta ramavtal:

 • Skadeadministration. Allmän rådgivning, konsultation, skadebedömning, vägledning vid anmälan av skada, förnyad prövning, handläggning av ärende, utredning, rapportskrivning, informationsmeddelanden och exempelvis kontakt med andra parter.
 • Regresshantering. Bistå och stötta i regresser.
 • Storskadehantering. Delta i krisgrupper eller andra arbetsgrupper i händelse av skada.


Antagna leverantörer har tillgång till personal med följande erfarenhet och kompetens:

 • skaderegleringsprocessen
 • tolkning av försäkringsvillkor, praxis och gällande lagstiftning
 • byggskador, personskador, ansvar- och egendomsskador samt motorteknik
 • vägledning
 • regressrätt.


HBV har tecknat avtal med tre leverantörer. Avropsordning är rangordning och avrop ska i första hand ske från rangordnad etta.

1. Van Ameyde Sweden AB
2. Jönsson Wallberg Loss Adjusting AB
3. Leif Bolander & Co AB

Under webbinariet finns det möjlighet att ställa frågor via chatten. Webbinariet spelas in och kommer att publiceras tillsammans med övrig information om ramavtalet i vår avtalskatalog.
Läs mer om avtalet i vår avtalskatalog>>

Medverkande

Alexandra Hægerstrand Björkman, ansvarig inköpsstrateg, HBV
Marcus Olsson, VD, Van Ameyde Sweden AB
Anders Grotte, Business Development Director, Van Ameyde Sweden AB

Anmälan

Våra medlemmar och avropsberättigade kunder är varmt välkomna att delta på detta kostnadsfria webbinarium. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, 070-677 89 95.

Webbinarium: 24-112 Dörrar – enbart leverans

Webbinarium: 24-112 Dörrar – enbart leverans

Varmt välkommen att delta på detta webbinarium om HBVs nya ramavtal 24-112 Dörrar – enbart leverans. Ramavtalet trädde i kraft den 1 april 2024 och omfattar leverans av löpande anskaffning av klassade dörrar såsom till exempel säkerhetsdörrar, brandklassade dörrar, ljudklassade dörrar, dörrar till allmänna utrymmen och tillbehör för löpande utbyte, projekt, renoveringar och nyproduktion.

På detta webbinarium kommer vi att informera om ramavtalets omfattning, vilka varor som är upphandlade, vilka avtalsvillkor som gäller och vilka fördelar och möjligheter ramavtalet erbjuder. Vi kommer även att gå igenom avropsprocessen.

Medverkar gör även de två leverantörerna som antagits som nummer ett i de olika avtalsområdena.

Trä – Dörrar av trä för trapphus och loftgång-/ytterdörr, enbart leverans
1. Beijer Byggmaterial AB
2. Svenska Skydd AB
3. A Lundgren Smide AB

Stål – Dörrar av stål för trapphus och loftgång-/ytterdörr, enbart leverans
1. Secor AB
2. Robust AB
3. Svenska Skydd AB

Under webbinariet finns det möjlighet att ställa frågor via chatten. Webbinariet spelas in och kommer att publiceras tillsammans med övrig information om ramavtalet i vår avtalskatalog.
Läs mer om avtalet i vår avtalskatalog>>

Medverkande

Ida Larsson, ansvarig inköpsstrateg, HBV
Lars Lönnblad, regionansvarig Syd, HBV
Martina Anvret, affärsutvecklare, HBV
Iréne Eriksson, National Key Account Manager, Beijer Byggmaterial AB
Emrick Grosselin, Projektförsäljning Dörrar, Beijer Byggmaterial AB
Joakim Bengtsson, Key Account Manager, Secor AB

Anmälan

Våra medlemmar och avropsberättigade kunder är varmt välkomna att delta på detta kostnadsfria webbinarium. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, 070-677 89 95.

Webbinarium: 23-181 Vitvaruinstallationer och service

Webbinarium: 23-181 Vitvaruinstallationer och service

HBVs nya ramavtal 23-181 Vitvaruinstallationer och service trädde i kraft den 1 januari 2024. Ramavtalet är indelat i två tjänsteområden: Installation (A) och Service (B). Varje tjänsteområde är sedan geografiskt indelat i 49 olika områden. På detta webbinarium går vi igenom ramavtalets omfattning och vilka krav som ställdes i upphandlingen. Vi berättar även mer om hur avrop ska ske och vilka leverantörer som har antagits i de olika tjänsteområdena.

Webbinariet presenteras av inköpsstrategerna Adam Anstrin och Stefan Fredlund.

Under webbinariet finns det möjlighet att ställa frågor via chatten. Webbinariet spelas in och kommer att publiceras tillsammans med övrig information om ramavtalet i vår avtalskatalog.
Läs mer om avtalet här>>

Anmälan

Våra medlemmar och avropsberättigade kunder är varmt välkomna att delta på detta kostnadsfria webbinarium. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, 070-677 89 95.

Webbinarium: 25-134 Elkraft

Webbinarium: 25-134 Elkraft

Inför den kommande upphandlingen 25-134 Elkraft genomför HBV detta webbinarium där vi går igenom hur avtalsmodellen fungerar, praktiska frågor inför anmälan och möjlighet att ställa frågor.

Webbinariet presenteras av ansvarig inköpsstrateg Johan Wimmergren.

Anmälan

Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, mobil 070-677 89 95.

Webbinarium: 25-134 Elkraft

Webbinarium: 25-134 Elkraft

Inför den kommande upphandlingen 25-134 Elkraft genomför HBV detta webbinarium där vi går igenom hur avtalsmodellen fungerar, praktiska frågor inför anmälan och möjlighet att ställa frågor.

Webbinariet presenteras av ansvarig inköpsstrateg Johan Wimmergren.

Anmälan

Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, mobil 070-677 89 95.

Webbinarium: Brandvarnare och brandfiltar, 19 dec

Våra medlemmar och associerade kunder är varmt välkomna att delta på detta webbinarium där vi går igenom HBVs nya ramavtal 24-131 Brandvarnare och brandfiltar.

24-131 Brandvarnare och brandfiltar

Ramavtalet omfattar försäljning av brandvarnare och brandfiltar, neutrala men även specifika med tryck om så önskas, samt tillbehör.

Kategorier som omfattas:

 • Brandvarnare (till exempel optiska, uppkopplade, sammankopplade etc.).
 • Brandfiltar (till exempel enlagers, flerlagers, olika storlekar etc.).
 • Tillbehör (till exempel adapter till brandvarnare, skyltar etc.).


Avropsordning är strikt rangordning och HBV har antagit följande leverantörer:

1. Deltronic Security AB
2. Dafo Brand AB

Medverkande:

Elin Erwid, ansvarig inköpsstrateg
Josko Lorger, ansvarig affärsutvecklare

Anmälan

Våra medlemmar och associerade kunder är varmt välkomna att delta på detta webbinarium. Det är helt kostnadsfritt.

Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, mobil 070-677 89 95.

Webbinarium: Avloppstjänster, 21 sep

Avloppstjänster

Våra medlemmar och associerade kunder är varmt välkomna att delta på detta webbinarium där vi går igenom HBVs nya dynamiska inköpssystem (DIS) 23-167 Avloppstjänster som börjar att gälla den 1 oktober.

23-167 Avloppstjänster

Befintligt ramavtal 19-167 Avloppsspolning och slamsugning löper ut den 30 september och ersätts med det dynamiska inköpssystemet (DIS) 23-167 Avloppstjänster. Ett DIS underlättar för lokala leverantörer att vara med och lämna anbud, vilket skapar en ökad konkurrens gällande både priser och inställelsetider. Alla affärer inom DISet sker helt elektroniskt vilket ger korta handläggningstider och snabbare affärer. Leverantörer kan när som helst under DISets giltighetstid ansluta sig genom att kvalificera sig. Omfattningen kommer att styras av beställarnas behov och preciseras i de specifika upphandlingarna.

Exempel på tjänster som omfattas av DISet:

 • högtrycksspolning
 • slamsugning
 • stamspolning
 • TV-filmning/inspektion av rörledningar för fastighet
 • rotskärning av dagvatten- och avloppsledningar
 • tömning av fett- och oljeavskiljare

På detta webbinarium kommer vi att gå igenom omfattningen av DISet och hur avrop ska gå till.

Medverkande:

Ida Larsson, ansvarig inköpsstrateg
Josko Lorger, ansvarig affärsutvecklare
Mårten Kempe, inköpsstrateg

Anmälan

Våra medlemmar och associerade kunder är varmt välkomna att delta på detta webbinarium. Det är helt kostnadsfritt. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, mobil 070-677 89 95.

Försäkringsförmedlartjänster, 5 sep

Försäkringsförmedlartjänster

Som ett led i att utveckla vårt erbjudande till medlemmarna har HBV tagit beslut om att upphandla försäkringsförmedlartjänster. För Allmännyttans inköpsfunktion är detta ett nytt och spännande steg som kommer att möjliggöra ytterligare områden där HBV kan bidra med sin kunskap och expertis. Upphandlingarna kommer att ske under hösten och beräknad avtalsstart är 1 mars 2024. På detta webbinarium berättar vi mer om omfattningen av dessa fyra olika upphandlingar. Våra medlemmar och associerade kunder är varmt välkomna att delta.

Fyra områden kommer att upphandlas

Det är olika områden inom försäkring som kommer att utmynna i fyra olika avtal. Syftet med att dela upp det i olika områden är för att skapa mervärde, lyfta fram väsentliga områden, skapa förutsättningar för en mer kraftfull konkurrensutsättning och för att skapa en kvalitetskedja.

Tjänsterna som rör försäkringsförmedling avser skadeförsäkring/företagsförsäkring och hemförsäkring, dessa kommer att utgöra två olika områden. När det gäller de två andra områdena kommer dessa att avse skadehantering och stöd vid skada samt risk, säkerhet och skadeförebyggande arbete. De tjänsterna kan hypotetiskt komma att erbjudas av andra typer av leverantörer än försäkringsförmedlare.

Processen framåt

I slutet av september planerar HBV att annonsera upphandlingarna. Utvärdering och tilldelning beräknas ske i början av december. I början på det nya året kommer sedan avtal att skrivas med avtalsstart den 1 mars 2024.

Sista dag för på- och avanmälan är den 14 september 2023.

Anmälan

Våra medlemmar och associerade kunder är varmt välkomna att delta på detta webbinarium som är helt kostnadsfritt. Webbinariet presenteras av ansvarig inköpsstrateg Alexandra Hægerstrand Björkman tillsammans med VD Johan Almesjö och Kristina Hårdänge, jurist och expert inom försäkringsregelverken.

Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, 070-677 89 95.

Webbinarium: Trepartsavtal, 20 sep

Trepartsavtal – allt du behöver veta

Under en timme får du all information du kan tänkas behöva gällande HBVs uppskattade tjänst trepartsavtal. En tjänst som möjliggör för våra medlemmars entreprenörer att avropa varor från HBVs antagna leverantörer.

Webbinariet presenteras av affärsutvecklare Katarina Björndal och Sofia Nordblom, regionansvarig Öst.

• Vem kan tillämpa trepartsavtal?
• Vilka är fördelarna med trepartsavtal?
• Hur fungerar trepartsavtal?
• Vilka varor passar bra för trepartsavtal?
• Hur sker beställningar?
• Hur sker fakturering?

Anmälan

Webbinariet är helt kostnadsfritt och endast HBVs medlemmar kan anmäla sig.

Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, mobil 070-677 89 95,

Frågor och svar om upphandlingen 24-134 Elkraft, 8 maj

Frågor och svar om upphandlingen 24-134 Elkraft

På måndag den 8 maj arrangerar vi ett teamsmöte där vi går igenom de vanligaste frågorna och svaren gällande kommande upphandling 24-13 Elkraft som annonseras inom kort. Teamsmötet kommer att ledas av vår inköpsstrateg  Alexandra Hægerstrand Björkman tillsammans med Johan Wimmergren och Peter Cvitanovic från Ensotech.

Alla deltagare har möjlighet att synas med ljud och bild och mötet kommer att spelas in så att det finns möjlighet att se det i efterhand. Skicka dina frågor till elkraft@hbv.se. Frågorna bör vara oss tillhanda senast på fredag den 5 maj. Vår målsättning är att besvara alla inkomna frågor under detta teamsmöte. Det finns även möjlighet att ställa frågor direkt under mötet.

Läs mer om upphandlingen 24-134 Elkraft på vår hemsida>>.

Sista dag för påanmälan är den 16 maj 2023.

Anmälan

Anmäl dig till elkraft@hbv.se senast på fredag den 5 maj. Eventuella frågor besvaras av ansvarig inköpsstrateg Alexandra Hægerstrand Björkman.

Webbinarium 24-134 Elkraft, 17 april

Webbinarium 24-134 Elkraft

Välkommen att delta på detta webbinarium där vi informerar om det kommande ramavtalet 24-134 Elkraft. HBV planerar att annonsera upphandlingen under maj månad 2023 och sista anmälningsdag för att delta i den samordnade upphandlingen är 2023-05-16. Tidigaste leveransstart är 2024-01-01 med möjlighet att prissäkra elpriset i samband med avtalstecknande.

Omfattning

Upphandlingen 24-134 omfattar leverans av elkraft till i förväg anmälda bolag och myndigheter. Avtalsperioden på ramavtalet är fyra år från och med 2024-01-01 till och med 2027-12-31. Beställarens leveransavtal kan starta när som helst under ramavtalsperioden, dock senast 2027-01-01. Giltighetstiden på Beställarens leveransavtal kan vara minst ett år och högst fyra år.

Ramavtalet erbjuder följande fördelar:

 • En flexibel elinköpsmodell/avtalsmodell som ger Beställaren stor flexibilitet i att styra elinköpskostnaden.
 • Praktiskt stöd med avtalsförvaltning under avtalsperioden samt tillgång till ett IT-baserat processtöd för hantering, styrning och kontroll av elavtalet. Denna tjänst ingår, det vill säga är kostnadsfri i fem (5) månader.
 • Möjlighet till olika avtalslängder.
 • Inbyggd möjlighet för kontroll av fakturerade månadsbelopp.
 • Kvalitetssäkring av Leverantör i upphandling och under avtalsperioden genom praktisk avtalsförvaltning.
 • Möjlighet för lokala elbolag att offerera på sin lokala marknad.
 • Hantering av egen produktion, solkraft och vindkraft.
 • Samarbete med elinköps- och avtalsförvaltningsexperter Ensotech.
 • Årliga informationsmöten om Elkraft.
 • Låg administrativ avgift, endast 0,25 öre per kWh.

Läs mer om upphandlingen här>>

Anmälan

Våra medlemmar och associerade kunder är varmt välkomna att anmäla sig till detta webbinarium. Anmäl dig via formuläret här, alternativt kontakta Therese Borg, therese.borg@hbv.se, mobil 070-677 89 95. Denna inbjudan är personlig och går inte att vidarebefordra.
Kontakta Therese Borg om du önskar bjuda med en kollega.

Webbinarium e-Mobility, 30 maj

Webbinarium e-Mobility

Varmt välkommen att delta på detta webbinarium via Teams där vi berättar mer om vad du bör tänka på när du planerar att installera laddpunkter.

För varje ny elbil som rullar ut på våra vägar växer behovet av laddstationer och även kravet på kvalitet och kapacitet. Via HBVs ramavtal 20-103 Elmaterial och belysning, e-Mobility, finns det möjlighet att avropa både varor i form av laddpunkter, såsom laddstolpar samt tjänster i form av betallösningar och molntjänster. Installation av produkterna får man ordna på egen hand via upphandlad elinstallatör. På detta webbinarium kommer vi att berätta mer om vad du bör tänka på när du planerar att installera laddpunkter samt vilka produkter som finns att tillgå via leverantören Ahlsell Sverige AB, som är antagen som rangordnad etta på HBVs avtal.

Under webbinariet har du möjlighet att ställa frågor direkt till presentatören Roger Nilsson, marknadschef och e-Mobilitetsspecialist på Ahlsell Sverige AB.

Anmälan

Våra medlemmar och övriga associerade kunder är varmt välkomna att anmäla sig till detta webbinarium. Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, mobil 070-677 89 95 om du önskar delta. Det är helt kostnadsfritt.