24-134 Elkraft

Välkommen att delta i HBVs samordnade upphandling av Elkraft 24-134 som vi planerar att annonsera under maj månad 2023. Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande enligt lag om offentlig upphandling, LOU. Tidigaste leveransstart är 2024-01-01 med möjlighet att prissäkra elpriset i samband med avtalstecknande och löpande under avtalsperioden.

Fördelar med gemensam och samordnad upphandling

Genom att samordna upphandlingar skapas generellt goda villkor till låga administrativa kostnader vilket bidrar till bättre ekonomi för de avropande enheterna (hädanefter kallad Beställaren). Detta innebär i sin tur att resurser kan frigöras för andra ändamål.

Specifikt för samordnade elupphandlingar är den kompetensmässiga kunskapsbas som krävs för att inköpet ska kunna styras mot långsiktiga ekonomiska mål.

Avtalet erbjuder följande fördelar:

  • En flexibel elinköpsmodell/avtalsmodell som ger Beställaren stor flexibilitet i att styra elinköpskostnaden.
  • Praktiskt stöd med avtalsförvaltning under avtalsperioden samt tillgång till ett IT-baserat processtöd för hantering, styrning och kontroll av elavtalet. Denna tjänst ingår, det vill säga är kostnadsfri i fem (5) månader.
  • Möjlighet till olika avtalslängder.
  • Inbyggd möjlighet för kontroll av fakturerade månadsbelopp.
  • Kvalitetssäkring av Leverantör i upphandling och under avtalsperioden genom praktisk avtalsförvaltning.
  • Möjlighet för lokala elbolag att offerera på sin lokala marknad.
  • Hantering av egen produktion, solkraft och vindkraft.
  • Samarbete med elinköps- och avtalsförvaltningsexperter Ensotech.
  • Årliga informationsmöten om elkraft.
  • Låg administrativ avgift, endast 0,25 öre per kWh.

Upphandlingen

Inför årets upphandling har HBV gjort ett gediget förarbete, bland annat har önskemål och synpunkter från Beställare och Elleverantörer varit en viktig grund i utvecklingen av ramavtalet Elkraft 24-134.

Vi förenklar för både Beställare och Elleverantörer genom att samla alla HBVs tidigare avtalsmodeller in i en ny smart avtalsmodell – flexibelt elinköp. Den modellen hanterar rörliga priser, fasta priser och portföljförvaltning. Allt beroende på hur Beställaren väljer att nyttja avtalet under avtalsperioden.

Vi utökar vår service till Beställare genom att komplettera upphandlingen med praktiskt stöd och support avseende avtalsförvaltning under avtalsperioden. Vi gör det genom personlig support och ett IT-verktyg där Beställare kan styra, följa upp och hela tiden kontrollera elaffären. Denna tjänst är kostnadsfri i fem (5) månader.

Vi förenklar anmälningsförfarandet för Beställaren. Det krävs mindre information.

Vi möjliggör för elleverantörer som har som policy att endast leverera förnyelsebar el att vara med och lämna anbud. Sedan tidigare så är det alltid beställarens önskemål om typ av miljöprodukt under avtalsperioden som är styrande. Detta möjliggörs genom aktiv avtalsförvaltning.

Vi fortsätter med genomfakturering också för elfakturor. Detta kompletteras med att HBV gör en första kontroll av respektive månads fakturerade belopp.

Avtalsperioder

Avtalsperioden på ramavtalet är fyra år från och med 2024-01-01 till och med 2027-12-31. Beställarens leveransavtal kan starta när som helst under ramavtalsperioden, dock senast 2027-01-01. Giltighetstiden på Beställarens leveransavtal kan vara minst ett år och högst fyra år.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 2023-05-16.