Kalendariumkategori: Våra event

HBV i Almedalen 27 juni – Hållbarhetsarenan

HBV i Almedalen 27 juni – Hållbarhetsarenan

Vi på HBV ser fram emot att finnas på plats i Visby under Almedalsveckan. I vårt hus på Trappgatan 17 kommer vi att genomföra ett antal intressanta seminarier som även kommer att sändas live. Vi kommer också att arrangera ett antal trevliga mingel under dagarna och vår förhoppning är att så många som möjligt som är på plats tar chansen att komma och mingla med oss då. Ett ypperligt tillfälle att träffa nya människor och utöka sitt nätverk.

11.30 Inköpet som möjliggörare i omställningen?
För att nå våra klimatmål måste vi hitta vägar att skala upp de lösningar vi provar så snabbt och säkert som möjligt. Hur påverkas hållbarhet och innovation av ett professionellt inköpsarbete i en kontext av global och lokal instabilitet?

13.00 Vilka politiska beslut krävs för att bättre stimulera ett hållbart byggande?
Vi har klimatmål som ska vara nådda till 2030. Hur ökar vi takten, vem gör vad och hur kan politik på riks- och kommunal nivå, lagstiftning och incitament undanröja hinder för att nå och skala upp ett klimatneutralt byggande? Budskapet från landets klimatinitiativ är tydligt: Vi står stadigt i vad, hur och med vilken hastighet klimatomställningen inom branschen behöver ske. Frågan är hur politiken på både riks- och kommunal nivå kan göra gemensam sak med oss och stärka vårt arbete?

Vår moderator leder med bas i klimatinitiativens klimatlöften och Klimahandlingsplanen de båda politikerpanelerna på riks- och kommunnivå genom frågeställningar kring vilka förändringar i lagstiftningen och politiska beslut som behövs för att undanröja hinder för att nå och skala upp ett klimatneutralt byggande? Samt vad som görs och kan göras mer politiskt på nationell, regional, kommunal nivå för att understödja branschens och klimatinitiativens strävan mot klimatneutralitet?

HBV i Almedalen 26 juni

HBV i Almedalen 26 juni

Vi på HBV ser fram emot att finnas på plats i Visby under Almedalsveckan. I vårt hus på Trappgatan 17 kommer vi att genomföra ett antal intressanta seminarier som även kommer att sändas live. Vi kommer också att arrangera ett antal trevliga mingel under dagarna och vår förhoppning är att så många som möjligt som är på plats tar chansen att komma och mingla med oss då. Ett ypperligt tillfälle att träffa nya människor och utöka sitt nätverk.

Onsdag 26 juni

11.30 Social hållbarhet i en lokal kontext – hur kan nationella ramavtal stödja detta?
De allmännyttiga bostadsbolagen spelar en viktig roll i arbetet för socialt hållbara städer och livsmiljöer. Genom att integrera social hållbarhet i planering, utformning, byggnation och förvaltning kan bostadsbolagen bidra till att adressera sociala utmaningar och att skapa sociala värden.

Många av våra medlemmar, de allmännyttiga bostadsbolagen, efterlyser avtalskrav som medger att våra avtalsleverantörer kan bidra i det sociala hållbarhetsarbetet lokalt i deras kontext. Rätt utformat skulle detta kanske kunna ses som ett erbjudande snarare än som ett avtalskrav. Ett erbjudande om att vara med och bidra till en positiv samhällsutveckling och en del av leverantörernas sociala hållbarhetsarbete. Frågan är hur?

Medverkande:
Jörgen Ågren, Hållbarhetsstrateg, moderator, HBV
Martin Callmeryd, Nationell projektledare – Trygga Orten, Östergötlands Stadsmission / Sveriges Stadsmissioner
Oliver Berger, Utvecklingschef, Urban Utveckling
Anna Andersson, Upphandlingsstrateg, AB Stångåstaden

12.15 Lunchmingel.

13.30 En robust inköpsförmåga för Sverige – vilket är ditt bidrag?
Inköp är grunden för att verksamheter och samhället ska fungera. Offentliga verksamheter köper in varor och tjänster för hundratals miljarder om året. Inköp som offentliga verksamheter gör varje dag påverkar människors liv, marknader och hela samhällsutvecklingen. Robust inköpsförmåga handlar om att ha rätt avtal på plats och att använda dem rätt, utifrån verksamhetens mål, behov och förutsättningar i omvärlden. Robust inköpsförmåga kräver tydlig ankring i verksamhetens mål, behov och förutsättningar, och tillräckliga mandat för att kunna påverka. Inköpsmogna verksamheter där behovsägare, ledning och inköpare delar kunskap och gör prioriteringar tillsammans.

Omvärldsanalys ur ett inköpsperspektiv – hur påverkar samhällsutvecklingen våra inköp? Vilka scenarier behöver vi kunna hantera? Att då lägga inköpen sist i en kedja och förvänta sig ett träffsäkert utfall är inte en klok strategi. Att ha rätt avtal på plats är alltid ett samspel. Experter, behovsägare och ledning inom verksamheten, inköpsfunktionens specialistkompetens och leverantörerna behöver ömsesidig lyhördhet, kunskap och förståelse. Vilka inre behov och yttre omständigheter behöver inköpen hantera? Hur robust är inköpsförmågan hos er?

Medverkande:
Martin Magnusson, Ordförande, moderator, Sveriges Offentliga Inköpare
Susanne Afzelius, Kommundirektör, Karlskoga kommun
Johan Almesjö, VD, HBV

15.00 Offentlig upphandling – katalysator för innovation i allmännyttans tjänst?
Hur bidrar olika aktörer till att driva innovation till praktisk användning inom allmännyttan? Hur kan samarbete med offentlig sektor främja innovation och implementering av hållbara lösningar inom allmännyttan? Vilka hinder finns för att överföra innovationer från teori till praktik? I en tid där klimatförändringar och socioekonomiska utmaningar kräver snabba och effektiva åtgärder, är det av största vikt att integrera innovativa metoder och strukturer i våra samhällssystem. Genom att dela erfarenheter och insikter från en nordisk kontext, får vi en djupare förståelse för hur vi tillsammans kan skapa en mer hållbar samhällsutveckling genom samarbete, innovation och strukturerad implementering.

Medverkande:
Josko Lorger, Affärsutvecklare, moderator, HBV
Linus Arnold, Director Development Projects, Ignite Sweden AB
Olof Molander, Affärsområdeschef, Adda Inköpscentral

17.30 Kvällsmingel.

HBV i Almedalen 25 juni

HBV i Almedalen 25 juni

Vi på HBV ser fram emot att finnas på plats i Visby under Almedalsveckan. I vårt hus på Trappgatan 17 kommer vi att genomföra ett antal intressanta seminarier som även kommer att sändas live. Vi kommer också att arrangera ett antal trevliga mingel under dagarna och vår förhoppning är att så många som möjligt som är på plats tar chansen att komma och mingla med oss då. Ett ypperligt tillfälle att träffa nya människor och utöka sitt nätverk.

11.30 Hur påverkar teknikutvecklat inköpsarbete värdet för offentliga verksamheter och medborgare?
Hur ser framtiden ut för offentligt inköp i den digitala eran? Vad blir teknikens roll för att göra processerna transparenta, effektiva och anpassade till nya samhällsutmaningar? Fokus är att hjälpa inköpare navigera det teknologiska landskapet för hållbara och inkluderande offentliga tjänster.

Medverkande:
Johan Almesjö, VD, moderator, HBV
Ola Kroon, Inköpschef, HBV
Gustav Fredriksson, National Bid Manager, Beijer Byggmaterial AB
Amar Al-Djaber, VD, Upphandlingsjurist, Zian AB
Ulrica Dyrke, Jurist, Almega

12.15 Lunchmingel.

15.00 Hur kan det offentliga inköpet hjälpa till att bryta systemhotande verksamhet i dagens Sverige
De kommunala bostadsbolagens totala inköp överskrider 100 miljarder kronor årligen och är genom det ett potentiellt riskområde. Hur säkerställer vi att dessa medel bidrar till samhällsnytta och inte bli en inkomstkälla för systemhotande kriminalitet? Under Almedalsveckans samtal om samhällsutveckling står de kommunala bostadsbolagen, samhällsbyggarna i fokus. De köper varor och tjänster för 100 miljarder kronor och balanserar affärsnytta med hållbart samhällsbyggande. Hur kan de genom sin marknadspåverkan skapa inkluderande och resilienta samhällen som står emot systemhotande krafter?

Medverkande:
Johan Almesjö, VD, moderator, HBV
Ola Kroon, Inköpschef, HBV
Jörgen Holmlund, Militär lärare, Försvarshögskolan
Anna Nordén, Chef Utvecklingsavdelningen, Vice VD, Framtiden Byggutveckling AB

17.30 Middagsmingel.

Upphandlad beredskap – utbildning och workshop, 4 juni

Upphandlad beredskap – utbildning och workshop, 4 juni

Hur kan allmännyttan göra mer nytta även vid höjd beredskap? Våra medlemmar är hjärtligt välkomna till denna exklusiva utbildning och workshop som är skapad för att rusta allmännyttiga bostadsbolag och kommuner inför framtiden. I en tid av ökad osäkerhet är det avgörande att vara beredd på de utmaningar som kan dyka upp. Detta tillfälle är er möjlighet att inte bara förstå, utan också aktivt delta i att stärka er egen beredskap. Denna träff genomförs i samarbete med Advokatfirman Kahn Pedersen.

På denna träff ger vi dig en praktisk genomgång av hur beredskapsvillkor kan identifieras, utformas och införlivas i upphandling och avtal samt förankras hos relevanta leverantörer. Målet är att bidra till ett mer robust samhälle i tider av höjd beredskap och, ytterst, krig.

I en värld där globala händelser kan påverka även vårt trygga samhälle, är det viktigt att vara förberedd på olika utmaningar. Det ryska invasionskriget mot Ukraina har skakat om världen och även fått oss i Sverige att tänka om när det gäller vår försvarspolitik. Efter ett decennium i vilande har planeringen av det civila försvaret återupptagits, och allmännyttan är nu en viktig del av detta initiativ.

Programmet kommer att inkludera en översikt över den aktuella säkerhetssituationen och ge förslag på hur ni kan anpassa ert beredskapsarbete för att möta nya utmaningar.

Presentatörer:

Erik Olsson, advokat och delägare, Advokatfirman Kahn Pedersen
Johanna Palm, biträdande jurist, Advokatfirman Kahn Pedersen

Utbildningen innehåller följande moment:

1. En översikt av den aktuella säkerhetssituationen och den upprustning av civilförsvaret som pågår just nu och vad den sannolikt kommer att innebära för krav och förväntningar för allmännyttiga bostadsbolag.

2. En genomgång av hur ett beredskapsarbete kan bedrivas på en upphandlande myndighet, såsom ett allmännyttigt bostadsbolag.

3. En workshop där deltagarna får diskutera och resonera kring ett praktiskt exempel på en beredskapsrelevant upphandling. Vi går igenom samtliga steg i beredskapsarbetet; konkretisering av beredskapskrav, inventering av förmågor och verktyg, hot- och sårbarhetsanalys, beredskapshöjande åtgärder, implementering och prioritering samt förvaltning och vidareutveckling.

Sammantaget kommer denna utbildning att ge er:

 • Verktygen för att identifiera och utforma beredskapsvillkor inom upphandling och avtal.
 • Färdigheterna för att förankra beredskapskrav hos era leverantörer.
 • En fördjupad förståelse för hur ni kan aktivt bidra till det civila försvaret.


Vi är övertygade om att deltagarna kommer att lämna denna utbildning och workshop med konkreta verktyg och kunskap som kommer att vara ovärderliga för att säkra er framtida beredskap.

Anmälan

Detta är en exklusiv utbildning och workshop för våra medlemmar med begränsat antal platser. Sista anmälningsdag är den 30 maj. Först till kvarn gäller.

Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se.

Kostnaden är 400 kronor exklusive moms per person och faktureras i efterskott.

Upphandlad beredskap – utbildning och workshop, 9 april

Upphandlad beredskap – utbildning och workshop, 9 april

Hur kan allmännyttan göra mer nytta även vid höjd beredskap? Våra medlemmar är hjärtligt välkomna till denna exklusiva utbildning och workshop som är skapad för att rusta allmännyttiga bostadsbolag och kommuner inför framtiden. I en tid av ökad osäkerhet är det avgörande att vara beredd på de utmaningar som kan dyka upp. Detta tillfälle är er möjlighet att inte bara förstå, utan också aktivt delta i att stärka er egen beredskap. Denna träff genomförs i samarbete med Advokatfirman Kahn Pedersen.

På denna träff ger vi dig en praktisk genomgång av hur beredskapsvillkor kan identifieras, utformas och införlivas i upphandling och avtal samt förankras hos relevanta leverantörer. Målet är att bidra till ett mer robust samhälle i tider av höjd beredskap och, ytterst, krig.

I en värld där globala händelser kan påverka även vårt trygga samhälle, är det viktigt att vara förberedd på olika utmaningar. Det ryska invasionskriget mot Ukraina har skakat om världen och även fått oss i Sverige att tänka om när det gäller vår försvarspolitik. Efter ett decennium i vilande har planeringen av det civila försvaret återupptagits, och allmännyttan är nu en viktig del av detta initiativ.

Programmet kommer att inkludera en översikt över den aktuella säkerhetssituationen och ge förslag på hur ni kan anpassa ert beredskapsarbete för att möta nya utmaningar.

Presentatörer:

Erik Olsson, advokat och delägare, Advokatfirman Kahn Pedersen
Johanna Palm, biträdande jurist, Advokatfirman Kahn Pedersen

Utbildningen innehåller följande moment:

1. En översikt av den aktuella säkerhetssituationen och den upprustning av civilförsvaret som pågår just nu och vad den sannolikt kommer att innebära för krav och förväntningar för allmännyttiga bostadsbolag.

2. En genomgång av hur ett beredskapsarbete kan bedrivas på en upphandlande myndighet, såsom ett allmännyttigt bostadsbolag.

3. En workshop där deltagarna får diskutera och resonera kring ett praktiskt exempel på en beredskapsrelevant upphandling. Vi går igenom samtliga steg i beredskapsarbetet; konkretisering av beredskapskrav, inventering av förmågor och verktyg, hot- och sårbarhetsanalys, beredskapshöjande åtgärder, implementering och prioritering samt förvaltning och vidareutveckling.

Sammantaget kommer denna utbildning att ge er:

 • Verktygen för att identifiera och utforma beredskapsvillkor inom upphandling och avtal.
 • Färdigheterna för att förankra beredskapskrav hos era leverantörer.
 • En fördjupad förståelse för hur ni kan aktivt bidra till det civila försvaret.


Vi är övertygade om att deltagarna kommer att lämna denna utbildning och workshop med konkreta verktyg och kunskap som kommer att vara ovärderliga för att säkra er framtida beredskap.

Anmälan

Detta är en exklusiv utbildning och workshop för våra medlemmar med begränsat antal platser. Sista anmälningsdag är den 4 april. Först till kvarn gäller.

Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se.

Kostnaden är 400 kronor exklusive moms per person och faktureras i efterskott.

Upphandlad beredskap – utbildning och workshop, 8 april

Upphandlad beredskap – utbildning och workshop, 8 april

Hur kan allmännyttan göra mer nytta även vid höjd beredskap? Våra medlemmar är hjärtligt välkomna till denna exklusiva utbildning och workshop som är skapad för att rusta allmännyttiga bostadsbolag och kommuner inför framtiden. I en tid av ökad osäkerhet är det avgörande att vara beredd på de utmaningar som kan dyka upp. Detta tillfälle är er möjlighet att inte bara förstå, utan också aktivt delta i att stärka er egen beredskap. Denna träff genomförs i samarbete med Advokatfirman Kahn Pedersen.

På denna träff ger vi dig en praktisk genomgång av hur beredskapsvillkor kan identifieras, utformas och införlivas i upphandling och avtal samt förankras hos relevanta leverantörer. Målet är att bidra till ett mer robust samhälle i tider av höjd beredskap och, ytterst, krig.

I en värld där globala händelser kan påverka även vårt trygga samhälle, är det viktigt att vara förberedd på olika utmaningar. Det ryska invasionskriget mot Ukraina har skakat om världen och även fått oss i Sverige att tänka om när det gäller vår försvarspolitik. Efter ett decennium i vilande har planeringen av det civila försvaret återupptagits, och allmännyttan är nu en viktig del av detta initiativ.

Programmet kommer att inkludera en översikt över den aktuella säkerhetssituationen och ge förslag på hur ni kan anpassa ert beredskapsarbete för att möta nya utmaningar.

Presentatörer:

Erik Olsson, advokat och delägare, Advokatfirman Kahn Pedersen
Johanna Palm, biträdande jurist, Advokatfirman Kahn Pedersen

Utbildningen innehåller följande moment:

1. En översikt av den aktuella säkerhetssituationen och den upprustning av civilförsvaret som pågår just nu och vad den sannolikt kommer att innebära för krav och förväntningar för allmännyttiga bostadsbolag.

2. En genomgång av hur ett beredskapsarbete kan bedrivas på en upphandlande myndighet, såsom ett allmännyttigt bostadsbolag.

3. En workshop där deltagarna får diskutera och resonera kring ett praktiskt exempel på en beredskapsrelevant upphandling. Vi går igenom samtliga steg i beredskapsarbetet; konkretisering av beredskapskrav, inventering av förmågor och verktyg, hot- och sårbarhetsanalys, beredskapshöjande åtgärder, implementering och prioritering samt förvaltning och vidareutveckling.

Sammantaget kommer denna utbildning att ge er:

 • Verktygen för att identifiera och utforma beredskapsvillkor inom upphandling och avtal.
 • Färdigheterna för att förankra beredskapskrav hos era leverantörer.
 • En fördjupad förståelse för hur ni kan aktivt bidra till det civila försvaret.


Vi är övertygade om att deltagarna kommer att lämna denna utbildning och workshop med konkreta verktyg och kunskap som kommer att vara ovärderliga för att säkra er framtida beredskap.

Anmälan

Detta är en exklusiv utbildning och workshop för våra medlemmar med begränsat antal platser. Sista anmälningsdag är den 3 april. Först till kvarn gäller.

Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se.

Kostnaden är 400 kronor exklusive moms per person och faktureras i efterskott.

HBV föreningsstämma

Medlemmarna i Husbyggnadsvaror HBV Förening håller sin ordinarie föreningsstämma. Det finns möjlighet att delta fysiskt på plats alternativt digitalt via Teams. Medlemmar som önskar få ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma ska skriftligen framställa yrkande därom hos styrelsen senast 22 april (tre veckor före stämman).

Dagordning

§ 1
Stämmans öppnande.

§ 2
Upprättande och godkännande av röstlängd.

§ 3
Val av ordförande vid stämman.

§ 4
Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5
Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6
Framläggande av styrelsen och verkställande direktörens årsredovisning.

§ 7
Framläggande av revisorernas berättelse.

§ 8
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

§ 9
Beslut angående dispositioner beträffande föreningens överskott eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

§ 10
Beslut angående ränteberäkning enligt stadgarna § 11 mom 2.

§ 11
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

§ 12
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

§ 13
Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer samt valberedning.

§ 14
Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt föreningslagen eller föreningens stadgar. Medlem som önskar få ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma skall skriftligen framställa yrkande därom hos styrelsen senast tre veckor före stämmans hållande.

§ 15
Stämmans avslutande.

Föreläsning

Efter avslutad stämma har vi nöjet att välkomna Jörgen Kennemar, företagarekonom på Swedbank. Han kommer att presentera senaste siffrorna gällande PMI – Inköpschefsindex som är en konjunkturmätare som används för att snabbt mäta den aktuella ekonomiska konjunkturen.

Anmälan

Endast HBVs medlemmar har möjlighet att delta på föreningsstämman. Sista anmälningsdag är 8 maj (tre vardagar före stämman enligt bestämmelser i HBVs stadgar). Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, mobil 070-677 89 95.

HBVs årsredovisning för 2023 kommer att skickas ut i digitalt format till deltagarna via epost.

Fullmakt ifylles i det fall medlemmen inte representeras av firmatecknare. Fullmakt i original ska vara HBV tillhanda senast fredag den 10 maj 2024.

FastighetsMässan Syd, 7–8 feb

FastighetsMässan Syd, 7–8 feb

FastighetsMässan är mötesplatsen för förvaltning och utveckling av befintliga fastigheter. Här har du möjlighet att knyta kontakter med leverantörer av fastighetslösningar som hjälper dig att ställa om dina fastigheter för att möta förändringarna. Produktintensiva utställare och tjänsteföretag finns på plats, alla med morgondagens förvaltarbransch som sin spelplan. Du har också möjlighet att ta del av ett stort seminarieprogram samt många möjligheter till vidare nätverkande och kontakt med kollegor i branschen. Att besöka mässan är helt kostnadsfritt. HBV medverkar på mässan som hållbarhetspartner och på vårt HBV-torg finns ett antal av våra avtalsleverantörer på plats.

Läs mer om Fastighetsmässan via denna länk>>.

Var med och skapa framtidens fastighetsbransch

På FastighetsMässan har du möjlighet att etablera värdefulla kontakter med leverantörer av innovativa fastighetslösningar som effektivt kan stödja dig i omvandlingen av dina fastigheter för att möta förändringar. Här samlas engagerade utställare med fokus på både produkter och tjänster, alla inom ramen för morgondagens förvaltarbransch.

Utöver den imponerande utställningen erbjuds du också ett omfattande seminarieprogram som täcker en bred palett av ämnen. Dessutom får du gott om möjligheter till utökat nätverkande och samtal med branschkollegor, experter och ledande företag inom fastighetssektorn.

Det bästa av allt är att ditt besök är helt kostnadsfritt om du arbetar inom fastighetsbranschen – det enda som krävs är att du registrerar dig i förväg. Vi ser fram emot att välkomna dig till en givande och inspirerande mässa där du kan utforska de senaste trenderna och knyta värdefulla kontakter för din verksamhet.

HBV-torget A:30

Välkommen att besöka HBV-torget. Där träffar du oss från HBV samt våra avtalsleverantörer:

 • Deltronic Security AB
 • Entreprenadprojekt Täby AB
 • Interoc Dörr & Fönster AB
 • LIB Luck & InredningsBolaget AB
 • Nordomatic AB
 • Rexel Sverige AB
 • Skyltar & Märken AB

Fri entré

Boka din kostnadsfria biljett via denna länk>>.

Hållbara dagar 5–6 mars

Hållbara dagar 5–6 mars

Välkommen till detta spännande och tankeväckande hållbarhetsforum den 5–6 mars på Quality Hotel Globe. Ett event där vi fördjupar oss i hållbarhetens värld från olika perspektiv, från miljömässig hållbarhet till socialt ansvarstagande och ekonomisk utveckling. Genom föreläsningar och nätverkande utforskar vi tillsammans innovativa lösningar och inspirerar varandra till handling.

Program

Dag 1 – 5 mars

11.00–11.15 Välkomna till Hållbara dagar 2024.
Johan Almesjö, VD, HBV
Jörgen Ågren, Hållbarhetsstrateg, HBV

11.15–12.00 Västerviks Bostads AB – Vinnare av Miljöstrategipriset 2023.
I en tid av utmaningar inom biologisk mångfald, klimatförändringar, hälsa, välmående och social hållbarhet har Västerviks Bostads AB framstått som en lysande förebild genom att integrera samtliga dessa kritiska frågor i en övergripande strategi. Ett arbete som engagerat och förankrats i hela organisationen och skapat en stark intern drivkraft för att möta framtidens utmaningar och skapa en bättre morgondag.
Akko Karlsson, Hållbarhetscoach, Västerviks Bostads AB

12.00–13.00 Lunch på hotellet och mingel bland utställarna. Tipspromenad.

13.00–13.45 Cirkulär och inkluderande renovering.
Det behövs mer kunskap om hur cirkulär upprustning kan bidra till både socialt och ekonomiskt hållbar bostadsförsörjning. I detta projekt samarbetar experter från IVL med arkitektbyrån Ettelva, Trollhättan stad och bostadsbolaget Eidar för att förstå hur klimatpåverkan, cirkulära byggprocesser och social hållbarhet hänger samman.
Jonas Sondal, Utredare och processledare – Hållbara samhällen, IVL Svenska Miljöinstitutet

13.45–14.15 Hållbara, klimatsmarta inköp – innovativa klimatverktyg.
Henrik Björk, Optimera Svenska AB
Carina Erlandsson, Beijer Byggmaterial AB

14.15–14.45 Presentation av utställande leverantörer.

14.45–15.45 Fika och mingel hos leverantörer.

15.45–16.30 Klimatsynda – så ökar vi takten i omställningen genom lust, lättja, avund och de andra dödssynderna.
Mattias Goldmann är dubbad till riddare för sitt klimatarbete av Frankrikes president, utsedd till Mäktigast i Hållbarhetssverige och en gång i tiden Årets Framtidspolitiker. Hos oss går han, med särskilt fokus på fastighetssektorn och utifrån sin bok Klimatsynda, igenom hur klimat- och hållbarhetsomställningen kan göras mer engagerande och lockande för alla parter.

16.30–17.00 Värdet av återbruk – på plats.
Den gröna omställningen kräver att vi, också vid renovering identifierar och nyttjar befintliga resurser på bästa möjliga sätt. Vad är det som faktiskt bevaras samt vid behov förädlas i samband med en köksförnyelse. Vad är värdet av detta mätt i undviken koldioxidbelastning, lägre avfallsmängder samt det ekonomiska värdet av det bevarade. Presentation av resultatet från ny datainsamling i lägenheter som renoverats hos Uppsalahem AB och Göteborgs Stads Bostads AB.
Christoffer Atterfors, Modexa AB
Jenny Ångman, Uppsalahem AB

17.00–18.30 Summering och avslutning samt incheckning.

18.30 Samling i receptionen på hotellet för gemensam promenad till HBVs kontor där det bjuds på middag underhållning.

Dag 2 – 6 mars

08.30–09.15 Social hållbarhet i fastighetsbranschen.
För andra året i rad har PWC tagit fram en rapport om hur fastighets- och byggbolagen och fastighetsfonderna arbetar med att integrera sociala aktiviteter i affärsverksamheten. Kartläggningen omfattar 63 aktörer, en fördubbling jämfört med förra året. Rapporten ska inspirera branschen att arbeta med sociala färdplaner, den nya hållbarhetsrapporteringen och social finansiering för att lösa svåra samhällsproblem på ett helt nytt sätt.
Sophie Nachemson-Ekwall, ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm och prisbelönt ekonomijournalist. Idag arbetar hon med social hållbarhet på PWC.

09.15–10.00 Hållbara investeringar och framtidens vinster.
Omställningen mot en mer hållbar framtid kommer att kräva förändringar inom det finansiella systemet och sättet hur pengar förvaltas och investeras. Framtida vinster ligger i företag och sektorer som utvecklar nya lösningar för att hantera materiella affärsrisker som är direkt kopplade till hållbarhet och de globala utvecklingsmålen. Samtidigt bevittnar vi ökade konsekvenser kopplade till klimatförändringar redan idag. Är det möjligt att hitta en balanserad väg framåt?
Sasja Beslik, internationell finansiell expert inom hållbart företagande (CSR), tidigare VD på Nordea Investment Funds Sweden och chef för Responsible Investments and Identity på Nordea Asset Management.

10.00–11.00 Fika och mingel hos utställarna. Tipspromenaden fortsätter.

11.00–11.30 Säkra kvalitet och hållbarhet med effektiv leverantörskontroll.
Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan, en framstående personlighet inom hållbarhetsbranschen och har spelat en avgörande roll i att etablera den starka trovärdigheten som Vasakronan stoltserar med inom hållbarhet. På Vasakronan är hållbarhet inte bara ett vackert ord: det är djupt rotat i hela organisationen. Nyligen hedrades Anna genom att utses till årets framstående individ inom hållbart byggande av Sweden Green Building Council.

11.30–12.00 Ren tvätt med mindre vatten, koldioxid och mikroplaster – utan kompromisser.
Vatten utgör över 99 procent av jordens resurser, men mindre än 1 procent är direkt användbart för oss. År 2050 kan över 5 miljarder människor drabbas av vattenbrist. Mikroplaster, små men skadliga plastpartiklar, förorenar miljön från olika källor, inklusive syntetiska textilier. Varje tvätt av dessa textilier släpper ut miljontals mikroplaster i vattendrag och hav, vilket gör dem till en dominerande hotbild för marina ekosystem. En oroande verklighet, särskilt med tanke på att människor omedvetet konsumerar plast motsvarande ett kreditkort varje vecka. Upptäck hur detta växande hot påverkar vår värld och hur vi kan arbeta tillsammans för en mer hållbar framtid.
Isabella Palmgren, CEO, Mimbly

12.00–12.30 HBVs hållbarhetsarbete och avslutning av dagen.
Jörgen Ågren, Hållbarhetsstrateg
Johan Almesjö, VD

Anmälan

Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se,
08-556 765 26, 070-677 89 95.

Endast HBVs medlemmar, underkunder och externa kunder samt avtalsleverantörer (i mån av plats) kan anmäla sig till denna träff. Anmälan är bindande. Avbokning efter sista anmälningsdag debiteras. 
Sista anmälningsdag är den 26 februari.

Kostnad: 2 495 kronor exklusive moms (faktureras i efterskott).
Anmäl fyra personer från samma företag och betala endast för tre!

Logi

HBV har reserverat ett antal rum på Quality Hotel Globe till en kostnad av 1 295 kronor per natt inklusive moms. För att få rabatten behöver du uppge bokningskoden HBV2024 när du bokar rummet. Rummen bokas via denna länk>>.

Kontakta hotellet direkt om du har frågor gällande rumsbokning på mejl info.globe@strawberry.se.

Upphandlad beredskap – utbildning och workshop, 8 dec

Upphandlad beredskap – utbildning och workshop

Hur kan allmännyttan göra mer nytta även vid höjd beredskap? Våra medlemmar är hjärtligt välkomna till denna exklusiva utbildning och workshop som är skapad för att rusta allmännyttiga bostadsbolag och kommuner inför framtiden. I en tid av ökad osäkerhet är det avgörande att vara beredd på de utmaningar som kan dyka upp. Detta tillfälle är er möjlighet att inte bara förstå, utan också aktivt delta i att stärka er egen beredskap. Denna träff genomförs i samarbete med Advokatfirman Kahn Pedersen.

På denna träff ger vi dig en praktisk genomgång av hur beredskapsvillkor kan identifieras, utformas och införlivas i upphandling och avtal samt förankras hos relevanta leverantörer. Målet är att bidra till ett mer robust samhälle i tider av höjd beredskap och, ytterst, krig.

I en värld där globala händelser kan påverka även vårt trygga samhälle, är det viktigt att vara förberedd på olika utmaningar. Det ryska invasionskriget mot Ukraina har skakat om världen och även fått oss i Sverige att tänka om när det gäller vår försvarspolitik. Efter ett decennium i vilande har planeringen av det civila försvaret återupptagits, och allmännyttan är nu en viktig del av detta initiativ.

Programmet kommer att inkludera en översikt över den aktuella säkerhetssituationen och ge förslag på hur ni kan anpassa ert beredskapsarbete för att möta nya utmaningar.

Presentatörer:

Erik Olsson, advokat och delägare, Advokatfirman Kahn Pedersen
Johanna Palm, biträdande jurist, Advokatfirman Kahn Pedersen

Utbildningen innehåller följande moment:

1. En översikt av den aktuella säkerhetssituationen och den upprustning av civilförsvaret som pågår just nu och vad den sannolikt kommer att innebära för krav och förväntningar för allmännyttiga bostadsbolag.

2. En genomgång av hur ett beredskapsarbete kan bedrivas på en upphandlande myndighet, såsom ett allmännyttigt bostadsbolag.

3. En workshop där deltagarna får diskutera och resonera kring ett praktiskt exempel på en beredskapsrelevant upphandling. Vi går igenom samtliga steg i beredskapsarbetet; konkretisering av beredskapskrav, inventering av förmågor och verktyg, hot- och sårbarhetsanalys, beredskapshöjande åtgärder, implementering och prioritering samt förvaltning och vidareutveckling.

Sammantaget kommer denna utbildning att ge er:

 • Verktygen för att identifiera och utforma beredskapsvillkor inom upphandling och avtal.
 • Färdigheterna för att förankra beredskapskrav hos era leverantörer.
 • En fördjupad förståelse för hur ni kan aktivt bidra till det civila försvaret.


Vi är övertygade om att deltagarna kommer att lämna denna utbildning och workshop med konkreta verktyg och kunskap som kommer att vara ovärderliga för att säkra er framtida beredskap.

Anmälan

Detta är en exklusiv utbildning och workshop för våra medlemmar med begränsat antal platser. Sista anmälningsdag är den 4 december. Först till kvarn gäller.

Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se.

Kostnaden är 400 kronor exklusive moms per person och faktureras i efterskott.

Upphandlad beredskap – utbildning och workshop, 28 nov

Upphandlad beredskap – utbildning och workshop

Hur kan allmännyttan göra mer nytta även vid höjd beredskap? Våra medlemmar är hjärtligt välkomna till denna exklusiva utbildning och workshop som är skapad för att rusta allmännyttiga bostadsbolag och kommuner inför framtiden. I en tid av ökad osäkerhet är det avgörande att vara beredd på de utmaningar som kan dyka upp. Detta tillfälle är er möjlighet att inte bara förstå, utan också aktivt delta i att stärka er egen beredskap. Denna träff genomförs i samarbete med Advokatfirman Kahn Pedersen.

På denna träff ger vi dig en praktisk genomgång av hur beredskapsvillkor kan identifieras, utformas och införlivas i upphandling och avtal samt förankras hos relevanta leverantörer. Målet är att bidra till ett mer robust samhälle i tider av höjd beredskap och, ytterst, krig.

I en värld där globala händelser kan påverka även vårt trygga samhälle, är det viktigt att vara förberedd på olika utmaningar. Det ryska invasionskriget mot Ukraina har skakat om världen och även fått oss i Sverige att tänka om när det gäller vår försvarspolitik. Efter ett decennium i vilande har planeringen av det civila försvaret återupptagits, och allmännyttan är nu en viktig del av detta initiativ.

Programmet kommer att inkludera en översikt över den aktuella säkerhetssituationen och ge förslag på hur ni kan anpassa ert beredskapsarbete för att möta nya utmaningar.

Presentatörer:

Erik Olsson, advokat och delägare, Advokatfirman Kahn Pedersen
Johanna Palm, biträdande jurist, Advokatfirman Kahn Pedersen

Utbildningen innehåller följande moment:

1. En översikt av den aktuella säkerhetssituationen och den upprustning av civilförsvaret som pågår just nu och vad den sannolikt kommer att innebära för krav och förväntningar för allmännyttiga bostadsbolag.

2. En genomgång av hur ett beredskapsarbete kan bedrivas på en upphandlande myndighet, såsom ett allmännyttigt bostadsbolag.

3. En workshop där deltagarna får diskutera och resonera kring ett praktiskt exempel på en beredskapsrelevant upphandling. Vi går igenom samtliga steg i beredskapsarbetet; konkretisering av beredskapskrav, inventering av förmågor och verktyg, hot- och sårbarhetsanalys, beredskapshöjande åtgärder, implementering och prioritering samt förvaltning och vidareutveckling.

Sammantaget kommer denna utbildning att ge er:

 • Verktygen för att identifiera och utforma beredskapsvillkor inom upphandling och avtal.
 • Färdigheterna för att förankra beredskapskrav hos era leverantörer.
 • En fördjupad förståelse för hur ni kan aktivt bidra till det civila försvaret.


Vi är övertygade om att deltagarna kommer att lämna denna utbildning och workshop med konkreta verktyg och kunskap som kommer att vara ovärderliga för att säkra er framtida beredskap.

Anmälan

Detta är en exklusiv utbildning och workshop för våra medlemmar med begränsat antal platser. Sista anmälningsdag är den 24 november. Först till kvarn gäller.

Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se.

Kostnaden är 400 kronor exklusive moms per person och faktureras i efterskott.

Almedalen, 29 juni, 12.45

Kan gemensam upphandling öka hållbart byggande hos privata fastighetsägare?

Många fastighetsägare lagar inte taket fast det läcker och investerar än mindre i hållbart byggande. Kan gemensam upphandling lösa dessa utmaningar och öka privata fastighetsägares och bostadsrättsföreningars potential att bidra till energieffektivare och klimatsmartare åtgärder i sina byggnader?

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har stor potential att bidra till energieffektivare och därmed klimatsmartare åtgärder i sina byggnader, men har ofta svårt att hitta utförare med rätt kunskap och skriva kontrakt som skapar trygghet och prisvärdhet. Frågan vi ställer oss är hur en digital plattform där fastighetsägare enkelt kan införskaffa kunskap och delta i gemensamma upphandlingar som främjar energieffektiva lösningar kan lösa dessa utmaningar.

En lösning kan vara gemensamma upphandlingar. Metoden har länge nyttjats inom offentlig sektor där organisationer som HBV och Adda utför kollektiva upphandlingar som offentlig sektor sedan kan avropa från. Det underlättar arbetet med inköp enormt för varje enskild kund genom att upphandlingstjänsten bidrar med kompetens kring upphandling, juridik och kravställande. Skulle denna metodik kunna fungera även inom den privata sektorn?

Medverkande:
Johan Almesjö, VD
Anna Bellander, Kommunikationschef, Fastighetsägarna Stockholm
Chris Österlund, VD, Botkyrkabyggen

Almedalen, 29 juni, 11.30

Hur ökar vi omställningstakten genom upphandling i en kontext av global och lokal instabilitet?

För att nå våra klimatmål måste vi hitta vägar att skala upp de lösningar vi provar så snabbt och säkert som möjligt. Hållbarhet måste helt enkelt bli standard! Men hur gör vi detta i bred skala?

Det offentliga inköpet i Sverige uppgår årligen till över 800 miljarder kronor, varav de allmännyttiga bostadsbolagen handlar för ca 180 miljarder kronor. Stora siffror som erbjuder en fantastisk möjlighet att bidra till snabb omställning. Detta till trots är det ofta som de hållbara lösningar som vi provar stannar i just piloter och inte skalar upp i ordinarie verksamhet och förvaltning. Delta i ett lunchsamtal kring vad som hindrar uppskalning av hållbara innovationer och hur upphandling kan ge stöd för att vi gemensamt ska kunna överbrygga dem och skala upp innovationer i samhället. Tillsammans med er hoppas vi hitta lösningar som kan göra hållbarhet till standard! Oscar Jonsson, Försvarshögskolan ger en inledning kring den geopolitiska kontexten som vi nu alla behöver förhålla oss till i våra inköp.

Medverkande:
Johan Almesjö, VD
Oscar Jonsson, Forskare, Försvarshögskolan
Nina Jacobsson Stålheim, Utvecklingschef ekologisk hållbarhet, Framtiden AB, Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande
Chris Österlund, VD, Botkyrkabyggen
Vanessa Ware, Project leader, Kista Science City
Thomas Sundén, VD, Sustainable Innovation