Avtalsnyheter

Upphandlingen 23-125 Markvårdsmaskiner slutförd

HBV har nu utvärderat de inkomna anbuden i upphandlingen 23-125 Markvårdsmaskiner och ett tilldelningsbeslut har skickats ut till samtliga anbudsgivare. Avtalsspärr råder till och med 2023-05-08 och först därefter kan HBV gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer.

Omfattning

Ramavtalet är indelat i sammanlagt nio avtalsområden. Avtalsområde E som omfattar bogserade sopmaskiner har avbrutits på grund av bristande konkurrens, då endast ett anbud uppfyllde samtliga krav som HBV ställt i upphandlingen. En ny upphandling för detta avtalsområde kommer att annonseras inom kort.

Avropsordning avtalsområde A–H:
Avrop av upp till och med två maskiner ska ske via dynamisk rangordning. Avropsförfrågan ska göras av den leverantör som har det lägsta totalpriset för det aktuella köpet inom respektive avtalsområde, med hänsyn till de aktuella priser som framgår av det dynamiska rangordningsdokumentet. Förnyad konkurrensutsättning gäller vid avrop av tre eller fler maskiner, alternativt när behovet inte kan tillgodoses med dynamisk rangordning på grund av funktionella och/eller tekniska egenskaper.

Avropsordning avtalsområde I:
Avrop ska ske via dynamisk rangordning oavsett antal.

HBV har antagit följande leverantörer i respektive avtalsområde (angivet i bokstavsordning):

A. Åkgräsklippare
Globgro AB
Hako Ground & Garden AB
Maskinparken Sverige AB

B. Lastmaskiner
Axima AB
Maskinparken Sverige AB
Willegruppen AB

C. Redskapsbärare
Axima AB
Hako Ground & Garden AB
Maskinparken Sverige AB
Orust Motor AB
Sweep Sopmaskiner Sverige AB
Timan A/S

D. Ej bogserade sopmaskiner
Maskinparken Sverige AB
Sweep Sopmaskiner Sverige AB

F. Kompakttraktorer
Axima AB
Hako Ground & Garden AB
Maskinparken Sverige AB

G. Robotgräsklippare
Orust Motor AB
Positec Nordic AB

H. Ogräsbekämpningsmaskiner
Hako Ground & Garden AB
Maskinparken Sverige AB
Willegruppen AB

I. Handhållna maskiner
Globgro AB
Hako Ground & Garden AB
Orust Motor AB

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2023-06-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Planerad avtalsstart är 2023-06-01.