Avtalsnyheter

Start för nya avtal gällande fönster och fönsterdörrar i komposit

Den 29 maj 2023 började de nya ramavtalen 23-171 Fönster och fönsterdörrar i komposit – leverans med montage samt 23-172 Fönster och fönsterdörrar i komposit – enbart leverans att gälla. Ramavtalen erbjuder ett helhetskoncept med leverans och om så önskas även installation av högkvalitativa fönster och fönsterdörrar i komposit, med aluminiumförstärkning eller med stålförstärkning. De fönstertyper som omfattas av ramavtalen har granskats av RISE Institutes of Sweden AB och samtliga uppfyller kraven som ställdes i upphandlingarna.

23-171 Fönster och fönsterdörrar i komposit – leverans med montage

Upphandlingen 23-171 Fönster och fönsterdörrar i komposit – leverans med montage omfattar två avtalsområden och är regionalt indelad i fyra regioner:

Nord:
Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarnas län.

Syd:
Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Väst:
Värmlands, Västra Götalands, Hallands och Jönköpings län.

Öst:
Västmanlands, Örebro, Gotlands, Östergötlands, Södermanlands, Uppsala och Stockholms län.

Avropsordning

Avropsordning är rangordning vid avrop upp till 300 fönster, därefter gäller förnyad konkurrensutsättning vilket innebär att beställare inbjuder samtliga antagna leverantörer inom aktuellt avtalsområde att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet.

Avrop ska i första hand ske av den den leverantör som är antagagen som rangordnad etta i respektive avtalsområde. Beställaren har rätt att tillfråga leverantör antagen som nummer två och tre enligt rangordningen i följande fall:

  • Leverantören inte besvarar avropsförfrågan (avger orderbekräftelse) inom fem arbetsdagar efter förfrågan.
  • Leverantören avböjer avropsförfrågan.
  • Leverantören avger en oren accept (orderbekräftelsen överensstämmer inte med avropsförfrågan) och leverantören underlåter att rätta orderbekräftelsen inom två arbetsdagar efter meddelande från beställaren.
  • Leverantören inte inom fem arbetsdagar efter beställarens förfrågan presenterar efterfrågad dokumentation som visar att leverantören uppfyller kraven i ramavtalet eller kontraktsvillkoren.
  • Leverantören inte kan utföra leveransen i enlighet med kontraktsvillkoren, exempelvis inom angiven leveranstid.

Beställare har, i fall då det är motiverat av det enskilda avropet, rätt att ställa ytterligare krav på varans funktion, prestanda och egenskap alternativt avropa annan vara. Beställare ska även vid sådant avrop följa avropsordningen.

HBV har antagit följande leverantörer i rangordning gällande samtliga regioner (Nord, Syd, Väst och Öst):

A. Fönster och fönsterdörrar med aluminiumförstärkning – leverans med montage 
1. Interoc Dörr & Fönster
2. TK Fönsterbyte AB
3. Entreprenadprojekt Täby AB

B. Fönster och fönsterdörrar med stålförstärkning – leverans med montage
1. TK Fönsterbyte AB
2. Interoc Dörr & Fönster
3. Entreprenadprojekt Täby AB

Entreprenadform för montage

Leverantörerna är upphandlade som totalentreprenörer enligt ABT06. Leverantörerna har därmed fullt funktionsansvar för levererade och monterade fönster och fönsterdörrar.

För montage gäller bilaga 6 Kontraktsvillkor (Administrativa föreskrifter enligt AF AMA 21).

Avtalstid

Avtalstiden är 2023-05-29 – 2025-05-28 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar, antingen av ramavtalet i dess helhet eller i förhållande till enskilda avtalsområden (vardera en förlängningsperiod). Ramavtalets löptid inklusive förlängningar kan maximalt uppgå till fyra år.

23-172 Fönster och fönsterdörrar i komposit – enbart leverans

Ramavtalet 23-172 Fönster och fönsterdörrar i komposit – enbart leverans är rikstäckande och omfattar två avtalsområden där följande leverantörer är antagna i rangordning:

C. Fönster och fönsterdörrar i komposit med aluminiumförstärkning – enbart leverans 
1. MIR Gruppen AB

D. Fönster och fönsterdörrar i komposit med stålförstärkning – enbart leverans 
1. Beijer Byggmaterial AB
2. MIR Gruppen AB

Avropsordning

Avropsordning är rangordning vid avrop upp till 750 fönster, därefter gäller förnyad konkurrensutsättning som innebär att beställaren inbjuder antagna leverantörer inom aktuellt avtalsområde att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor och som anges i ramavtalet. Det finns möjlighet att tillfråga leverantör antagen som nummer två på samma villkor som gäller för ramavtalet 23-171 Fönster och fönsterdörrar – leverans och montage.

Avtalstid

Avtalstiden är 2023-05-29 – 2025-05-28 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar antingen av ramavtalet i dess helhet eller i förhållande till enskilda avtalsområden (vardera en förlängningsperiod). Ramavtalets löptid inklusive förlängningar kan maximalt uppgå till fyra år.