Avtalsnyheter

Samordnad upphandling av elkraft annonserad

HBVs upphandling 25-134 Elkraft har annonserats. Sista anbudsdag är 2026-06-02. Upphandlingen omfattar leverans av elkraft till 26 avtalsområden, som består av i förväg anmälda upphandlande myndigheter och bolag. Varje avtalsområde kommer att utvärderas och tilldelas separat. HBV kommer att anta en leverantör per avtalsområde.

Omfattning

Upphandlingen 25-134 Elkraft avser ett ramavtal som ska tillgodose 26 av HBVs medlemmars behov av elkraft. Dessa erhåller möjlighet att utgående från egen beslutad och specifik prissäkringsstrategi, genomföra prissäkringar av systempris, elområde, elcertifikat och miljövärden löpande. Antagen leverantör förbinder sig att löpande rapportera både totala kostnader och samtliga ingående kostnadsparametrar, kostnadsprognoser samt känslighetsanalyser baserat på medlemmens aktuella portföljstatus.

Utvärdering kommer att ske utifrån kundens beräknade årsvolym och beräknad årskostnad. HBV avser att teckna avtal med en leverantör per avtalsområde. Ramavtal kommer att tilldelas de leverantörer som för varje enskilt avtalsområde har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Länk till annonserad upphandling 25-134 Elkraft>>

Avtalstid

Avtalsperioden på ramavtalet är fyra år från och med 2025-01-01 till och med 2028-12-31. Beställarens leveransavtal kan starta när som helst under ramavtalsperioden, dock senast 2028-01-01. Giltighetstiden på Beställarens leveransavtal kan vara minst ett år och högst fyra år.