Avtalsnyheter

Positivt besked från Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten har nu meddelat att de dömer till HBVs fördel i målet gällande upphandlingarna 23-111 Säkerhetsdörrar – inklusive montage samt 23-112 Säkerhetsdörrar – enbart leverans. Nu väntar en tre veckor lång avtalsspärr innan HBV kan gå vidare och annonsera upphandlingarna på nytt.

Det var den 8 december 2022 som HBV tog beslutet att avbryta de båda upphandlingarna då utformningen inte fullgjorde syftet att erbjuda medlemmar och övriga avropsberättigade ett ramavtal med stort och varierat utbud av säkerhetsdörrar med tillbehör. Detta beslut överprövades av leverantören Svenska Skydd AB och upphandlingarna har varit föremål för överprövning sedan dess. Förvaltningsrättens bedömning i målet är att HBV har haft sakligt godtagbara skäl för att avbryta upphandlingarna och avslår därmed leverantören Svenska Skydd ABs ansökan om överprövning. Nu råder avtalsspärr till och med den 21 juli 2023. Först när den löpt ut kan HBV annonsera upphandlingarna på nytt.

Tillfälliga förlängningsavtal har tecknats med antagna leverantörer gällande befintligt ramavtal 19-111 till och med 31 december 2023 med möjlighet för HBV att säga upp avtalen i varje avtalsdel med 14 dagars uppsägningstid.