Avtalsnyheter

Nytt ramavtal för elfordon klart

Den 1 februari 2022 börjar HBVs nya ramavtal Elfordon 22-127 att gälla. Fyra leverantörer kvalificerade sig i upphandlingen och kommer att tillgodose våra medlemmars och övriga kunders behov av eldrivna arbetsfordon inklusive tillbehör och tillval av olika slag. Garantiåtaganden och service omfattas också av det nya ramavtalet. Nytt för denna avtalsperiod är avtalsområde D – Elfordon N1, som omfattar eldrivna lastbilar med en lägsta topphastighet av 70 km/h. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

Omfattning

Ramavtalet Elfordon 22-127 omfattar eldrivna arbetsfordon med tillbehör och tillval av olika slag inklusive rikstäckande leverans, garantiåtaganden och service till våra medlemmar och övriga kunder som är avropsberättigade.

Ramavtalet omfattar fyra avtalsområden:

A – Korta elfordon
B – Semilånga elfordon
C – Långa elfordon
D – Elfordon N1 

Avtalsområde D – Elfordon N1 är ett nytt avtalsområde som omfattar eldrivna något större fordon med en topphastighet om antingen 50 km/h eller om 70 km/h. 

Antagna leverantörer i bokstavsordning:

  • E-tron AB
  • Inzile AB
  • Maskinparken Sverige AB
  • Nomaco AB

Leverantörerna erbjuder även relevant utbildning för förare och servicetekniker hos beställaren.

Servicemöjligheter finns tillgängligt i hela landet och serviceavtal enligt tillverkarens serviceplan ska erbjudas beställaren vid anmodan. Service ska utföras på av beställaren anvisade plats. 

I de fall inbyte blir aktuellt, hanteras inbytet direkt mellan beställaren och leverantören/annan köpare. Beställaren är inte bunden till att göra inbyte genom leverantören.

Inbyte kan även hanteras inom förnyad konkurrensutsättning och då ska inbytestransaktionen ske direkt mellan beställaren och leverantören. 

Reservdelar ska finnas tillgängliga under minst fem år från beställning av offererat sortiment. Reservdelar avropas från den leverantör man köpt fordonet av som reservdelen ska användas till. 

Leasingkontrakt är inte en del av denna specifika upphandling utan upprättas mellan kontraktsparterna.

Garantier

  • Fem års garanti på litiumbatterier.
  • Ett års garanti på gel/AGM batterier.
  • Två års garanti på fordon och övriga komponenter.
  • Längre garantitider kan lämnas efter överenskommelse med leverantören.

Avropsmodell

Avrop vid köp av ett fordon sker genom dynamisk rangordning. Avrop vid köp av två eller fler fordon sker genom förnyad konkurrensutsättning. 

Leveransvillkor

Högsta acceptabla leveranstid är tolv veckor. Vid leverans och transport gäller Incoterms 2020 DDP (Delivered Duty Paid) till av beställaren anvisad plats inom hela Sverige. 

Avtalstid

Avtalstid 2022-02-01 – 2024-01-31. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.