Avtalsnyheter

Nytt byggmaterial klart för start

Den 5 april 2022 börjar HBVs nya ramavtal Byggmaterial 22-123 att gälla. Beijer Byggmaterial AB antas som rangordnad etta i alla avtalsområden, utom i Dalarnas län där Bygma Gruppen AB antas som etta och på Gotland där Ahlsell Sverige AB blev etta. Via detta ramavtal kommer våra medlemmar och kunder kunna avropa byggmaterial för löpande underhåll av fastigheter samt för akuta och ej förutsedda behov som uppstår vid skötsel av fastigheter. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

Omfattning

Ramavtalet Byggmaterial 22-123 är indelat i 21 avtalsområden motsvarande Sveriges län. Varje avtalsområde har utvärderats och tilldelats separat. Totalt inkom sex anbud som alla uppfyllde obligatoriska krav och villkor som ställdes i upphandlingen.

För ramavtalet gäller ABM07, Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet med de ändringar som framgår av Upphandlingsdokumenten. 

Antagna leverantörer i rangordning per avtalsområde:

Blekinge län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Dalarnas län
1. Bygma Gruppen AB

Gotlands län
1. Ahlsell Sverige AB
2. Woody Bygghandel AB

Gävleborgs län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Hallands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Optimera Svenska AB
3. Woody Bygghandel AB

Jämtlands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Jönköpings län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Optimera Svenska AB
3. Woody Bygghandel AB

Kalmar län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Optimera Svenska AB
3. Woody Bygghandel AB

Kronobergs län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Optimera Svenska AB
3. Woody Bygghandel AB

Norrbottens län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Bygma Gruppen AB
3. Ahlsell Sverige AB

Skåne län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Optimera Svenska AB
3. Ahlsell Sverige AB

Stockholms län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Nordströms Bygghandel AB
3. Bygma Gruppen AB

Södermanlands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Nordströms Bygghandel AB
3. Bygma Gruppen AB

Uppsala län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Nordströms Bygghandel AB
3. Optimera Svenska AB

Värmlands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Optimera Svenska AB

Västerbottens län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Bygma Gruppen AB

Västernorrlands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Bygma Gruppen AB

Västmanlands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Nordströms Bygghandel AB
3. Bygma Gruppen AB

Västra Götalands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Optimera Svenska AB
3. Woody Bygghandel AB

Örebro län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Optimera Svenska AB
3. Ahlsell Sverige AB

Östergötlands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Nordströms Bygghandel AB
3. Optimera Svenska AB

Avropsordning

Avrop sker från den leverantör som rangordnats som nummer ett inom aktuellt avtalsområde. Beställaren äger rätt att tillfråga nästa i rangordning om någon av nedanstående förutsättningar är uppfyllda.

  • leverantören inte svarar på avropsförfrågan inom två arbetsdagar efter förfrågan,
  • leverantören tackar nej till beställarens avropsförfrågan,
  • leverantören inte presenterar efterfrågad dokumentation som visar att leverantören uppfyller ställda krav i ramavtalet inom fem arbetsdagar efter beställarens förfrågan,
  • leverantören inte kan leverera vara enligt avtalsvillkoren exempelvis inom angiven leveranstid,
  • beställaren har behov av att handla i en fysisk butik och leverantörens närmaste butik är placerad längre bort än 30 km bilväg från arbetsplatsen/projektet, enligt Google Maps kortaste alternativ,
  • beställaren har behov av att handla i en fysisk butik och leverantörens närmaste butik inte har efterfrågad produkt i lager,
  • beställaren har behov av att handla i en fysisk butik och leverantörens närmaste butik är stängd,
  • beställaren genom priskontroll kan bevisa att efterfrågad vara hos leverantör är mer än 20 procent dyrare än samma vara av samma märke/modell hos leverantör rangordnad tvåa eller trea. Gäller endast ”övrigt sortiment”. Leverantör rangordnad som nummer ett ska ges möjlighet att prismatcha.

Vid avrop äger beställaren, för det fall det är motiverat av det enskilda avropet, även rätt att ställa tillkommande produktspecifika krav på funktion, prestanda och egenskaper och avropa produkter från ”övrigt sortiment” även för det fall standardprodukt upphandlats.

Beställaren ska dock vid varje avrop överstigande 100 000 SEK alltid följa angiven rangordning och efterhöra om högst placerad leverantör kan leverera standardprodukt eller produkt från ”övrigt sortiment”. Först efter att bekräftelse erhållits på att så inte är fallet (ska ske inom två arbetsdagar efter förfrågan), äger beställaren rätt att tillfråga nästa rangordnad ramavtalsleverantör etc.

Trepartsavtal

Möjlighet att tillämpa trepartsavtal finns inom detta ramavtal.

Fossilfria bränslen

I denna upphandling har HBV ställt krav på transporter enligt Upphandlingsmyndighetens baskrav på lätta och tunga fordon samt bränslen. Det betyder att minst 50 procent av produkttransporterna, som används för leverans från leverantören till beställare inom ramavtalet, ska vara fossilfria. För att transporten ska räknas som fossilfri i det här sammanhanget krävs, i enlighet med förslaget till EUs förnybarhetsdirektiv, att drivmedlet ger en utsläppsminskning på 70 procent jämfört med fossila alternativ. Drivmedel som i dagsläget lever upp till kravet är el, vätgas, biogas, HVO, FAME och ED95. För tunga fordon så måste transporterna utföras av fordon som lägst uppfyller kraven för Euro V, för lätta fordon gäller gränser för max tillåtna utsläpp av CO2/km. 

Cirkulära förpackningar

Vidare har HBV även ställt krav på lösningar för mer cirkulära förpackningar, även dessa i enlighet med Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. 

Avtalstid

Avtalstiden är 2022-04-05 – 2024-04-04. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.