Avtalsnyheter

Nya avtal klara för lastmaskiner

Den 12 juni 2023 är det avtalsstart för avtalsområde B – Lastmaskiner gällande vår upphandling 23-125 Markvårdsmaskiner. Övriga avtalsområden är föremål för överprövning. HBV har därför tecknat tillfälliga förlängningsavtal för befintligt ramavtal 19-125 Markvårdsmaskiner till och med 31 december 2023 med möjlighet för HBV att säga upp avtalet för respektive avtalsdel med 14 dagars uppsägningstid.

Omfattning

Ramavtalet 23-125 Markvårdsmaskiner, avtalsområde B – Lastmaskiner omfattar lastmaskiner som är godkända för framförande på allmän väg. Maskinerna kan användas året om och kan anpassas med redskap och tillbehör för ett stort antal olika arbetsuppgifter inom vägförvaltning, parkskötsel, fastighetsförvaltning och teknisk förvaltning etc. efter beställarens behov. Samtliga maskiner omfattas av EUs gällande maskindirektiv (för närvarande 2006/42/EG). Maskinerna levereras med svenskt intyg om överensstämmelse med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (för närvarande AFS 2008:3).

Avropsordning

HBV har antagit följande leverantörer i bokstavsordning:

  • Axima AB
  • Maskinparken Sverige AB
  • Willegruppen AB

Avrop av upp till och med två maskiner ska ske via dynamisk rangordning. Avropsförfrågan ska göras av den leverantör som har det lägsta totalpriset för det aktuella köpet inom respektive avtalsområde, med hänsyn till de aktuella priser som framgår av det dynamiska rangordningsdokumentet. Förnyad konkurrensutsättning gäller vid avrop av tre eller fler maskiner, alternativt när behovet inte kan tillgodoses med dynamisk rangordning på grund av funktionella och/eller tekniska egenskaper.

Avtalstid

Avtalstiden är 2023-06-12 – 2025-05-31 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.