Avtalsnyheter

Ny upphandling av rörmaterial annonserad

En ny upphandling av rörmaterial har annonserats, med sista anbudsdag 2022-05-09. I denna upphandling har HBV ställt nya krav på hållbara leveranskedjor inom bygg- och anläggningsmaterial, i enlighet med Upphandlingsmyndighetens kriterier samt nya hållbarhetskrav avseende bland annat cirkulära förpackningar och producentansvar. Upphandlingen omfattar även uppdaterade hållbarhetskrav på produkttransporter. HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer per anbudsområde. Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.

Omfattning

Upphandlingen 22-104 Rörmaterial omfattar leverans av rörmaterial som exempelvis: badrumsporslin, badrumsskåp med tillhörande badrumsbelysning, VVS-armaturer, badkar, rörkopplingar, vattensparprodukter, rörledningar för vatten och värme, avloppsrör, pumpar, värmeradiatorer, disk-och tvättbänkar, rensutrustning, rörverktyg, brunnar och brunnsbetäckningar, kollektorrör för bergvärme, med där tillhörande produkter samt övriga produkter som omfattas av RSK-databasens kategoriindelning. Möjlighet till underhållsutbildning samt energirådgivning kommer också att omfattas i ramavtalet.

Upphandlingen är indelad i följande anbudsområden:

A – Stockholms län
B – Västra Götalands län
C – Skåne län
D – Samtliga län i Sverige exklusive anbudsområde A, B och C

HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer per anbudområde. Leverantör har möjlighet att lämna anbud i ett eller flera anbudsområden. Varje anbudsområde utvärderas och tilldelas separat. 

Möjlighet att tillämpa trepartsavtal kommer att finnas.

Avropsordning

Avropsordning är uteslutande rangordning, avrop genom förnyad konkurrensutsättning har utgått. 

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2022-09-19. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Befintligt ramavtal 18-104 Rörmaterial är giltigt till och med 2022-09-18.