Hållbarhet

Ingen självskattningsenkät för leverantörer 2022

HBV har beslutat att inte genomföra årets självskattningsenkät för avtalsleverantörer. Syftet med denna enkät är att följa upp och skapa en dialog mellan oss och avtalsleverantörerna för att gemensamt hitta en väg till ett mer hållbart samhälle. Självskattningsenkäten ger oss inblick i våra avtalsleverantörers hållbarhetsarbete inom olika områden. Vi gör nu en översyn hur våra hållbarhetsrelaterade krav i avtalen korresponderar med frågorna i enkäten.

Vår ambition är att ha en kontinuerlig dialog med marknaden kring prioriterade frågeställningar såsom hållbarhetsfrågor. Vi genomför en analys av de två nu genomförda enkäterna samt inkomna svar. Analysen kommer att ge oss underlag för hur den breda dialogen med alla avtalsleverantörer ska gå till samt hur uppföljning med enskilda avtalsleverantörer ska genomföras. Vi ser fram emot att kunna presentera resultatet av denna analys under första halvåret 2023 och hur det utvecklar vårt arbetssätt framgent.