Juridik

Information om HBVs ramavtal med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina har fått konsekvenser i form av stängda fabriker i Ukraina, stoppad import av råvaror och komponenter från Ryssland samt kraftigt stigande priser på trä, metaller, energi, drivmedel etc. Nedan svarar vi på de vanligast förekommande frågorna från er medlemmar.

Finns det HBV-avtal med koppling till Ryssland?

HBV har nu dialog med våra leverantörer för att ta reda på om det finns eventuella kopplingar till Ryssland i avtalet. I de avtal där det finns koppling till Ryssland har dock leverantörerna på eget initiativ avslutat direkta inköp från Ryssland och Belarus och arbetar nu aktivt för att reducera och i möjligaste mån undvika indirekta inköp från dessa länder.

Borde inte HBV häva avtal med koppling till Ryssland?

Det finns inte någon allmän rättslig grund för att häva ett avtal på grund av att en leverantör har fabriker i ett visst land. Det finns heller inte någon särskild skrivning i våra avtal som ger en sådan rätt. Risken för att häva utan grund är att det kan leda till att leverantören kräver ersättning för nedlagda kostnader och förlorad vinst.


Hur påverkas HBVs avtal och priser?

Våra avtal består vanligtvis av en prisindexklausul som reglerar när prisjustering får ske. Risken för eventuella prisökningar däremellan ligger på leverantören. Blir prisökningarna för stora kan det finnas skäl till jämkning av avtalet, men där är vi inte idag men vi följer utvecklingen.

För att en leverantör ska ha rätt att slippa konsekvenser på grund av leveransförseningar, exempelvis vite eller skadestånd, krävs att leverantörens förpliktelser enligt avtalet är omöjliga att genomföra. Bedömningen är restriktiv och endast ökade kostnader för framtagande av varan friar inte leverantörerna från sina förpliktelser enligt avtalet.

För HBV är det viktigt att avtalade villkor och priser samt villkor för prisjustering inte förändras utan att det finns stöd för det i avtalet. Ramavtalens avsedda funktion är att trygga upp och säkra leveranser och priser för er medlemmar. Därför gäller fortsatt de avtalsvillkor som är satta. För stora prisjusteringar utanför avtalsvillkoren riskerar dessutom att avtalet ändras så pass mycket att det kan innebära en otillåten direktupphandling enligt Lag om offentlig upphandling (LOU).

HBV kommer dock fortsätta ha löpande dialog med våra leverantörer gällande hur respektive avtal påverkas och kan komma att påverkas genom förändringarna som nu sker i vår omvärld. Vi vill hjälpa till med att hitta lösningar som hjälper våra leverantörer och er medlemmar i det som nu sker.


Vad behöver jag som beställare tänka på vid nyttjande av HBVs avtal?

För att underlätta för våra leverantörer och minska risken för förseningar är det under dessa tider extra viktigt att tänka på att:

  • Lägg din order så tidigt som möjligt för att säkerställa att varor kan levereras.
  • Planera projekt med god tidsmarginal för att motverka eventuella förseningar i leveranser.
  • Samarbeta med leverantörerna genom att gemensamt titta på ersättningsvaror.
  • Fortsätta ha en tät och öppen dialog med våra avtalsleverantörer.