Avtalsnyheter

Elkraftsupphandling annonserad

HBVs samordnade upphandling 24-134 Elkraft är nu annonserad. Sammanlagt omfattar upphandlingen 25 avtalsområden, där varje avtalsområde utgörs av en eller flera av HBVs medlemmar och associerade kunder. Sista anbudsdag är den 30 juni 2023.

Omfattning

Upphandlingen 24-134 Elkraft omfattar leverans av elkraft till i förväg anmälda upphandlande myndigheter och bolag. Sammanlagt omfattas upphandlingen av 25 olika avtalsområden, där varje avtalsområde utgörs av en eller flera av HBVs medlemmar och associerade kunder. Varje avtalsområde utvärderas och tilldelas separat. Utvärdering kommer att ske utifrån kundens beräknade årsvolym och beräknad årskostnad. HBV avser att teckna avtal med en leverantör per avtalsområde. Ramavtal kommer att tilldelas de leverantörer som för varje enskilt avtalsområde har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Ramavtalet erbjuder en ny smart avtalsmodell, flexibelt elinköp. Modellen hanterar både rörliga priser, fasta priser och portföljförvaltning, allt beroende på hur Beställaren väljer att nyttja avtalet under avtalsperioden. Praktiskt stöd med avtalsförvaltning under avtalsperioden samt tillgång till ett IT-baserat processtöd för hantering, styrning och kontroll av elavtalet ingår kostnadsfritt för de avropsberättigade de första fem månaderna.

Avtalstid

Avtalsperioden på ramavtalet är fyra år från och med 2024-01-01 till och med 2027-12-31. Beställarens leveransavtal kan starta när som helst under ramavtalsperioden, dock senast 2027-01-01. Giltighetstiden på Beställarens leveransavtal kan vara minst ett år och högst fyra år.