Avtalsnyheter

Elfordon – fyra leverantörer tilldelade

HBV har slutfört upphandlingen Elfordon 22-127. Totalt inkom nio anbud varav fyra stycken uppfyllde samtliga ställda krav i upphandlingen. Nu råder avtalsspärr till och med 2022-01-10. Det nya ramavtalet är planerat att starta 2022-02-01. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

Omfattning

Ramavtalet Elfordon 22-127 omfattar eldrivna arbetsfordon med tillbehör och tillval av olika slag inklusive rikstäckande leverans, garantiåtaganden och service till våra medlemmar och övriga kunder som är avropsberättigade.

Ramavtalet omfattar fyra avtalsområden:

A – Korta elfordon
B – Semilånga elfordon
C – Långa elfordon
D – Elfordon N1 (nytt anbudsområde)

Avtalsområde D – Elfordon N1 är ett nytt anbudsområde som omfattar eldrivna lastbilar med en lägsta topphastighet av 70 km/h. 

Antagna leverantörer i bokstavsordning:

  • E-tron AB
  • Inzile AB
  • Maskinparken Sverige AB
  • Nomaco AB

Avropsmodell

Avrop vid köp av ett fordon sker genom dynamisk rangordning. Avrop vid köp av två eller fler fordon sker genom förnyad konkurrensutsättning. 

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2022-02-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.

Befintligt ramavtal Elfordon 18-122 är giltigt till och med 2022-01-31. Läs mer>>