Person klädd arbetskläder som bär plankor
Avtalsnyheter

Byggmaterial annonserad på nytt

HBV har annonserat upphandlingen Byggmaterial 22-123 på nytt. Sista anbudsdag är 2022-02-20. Upphandlingen är regionalt indelad i Sveriges 21 län och samtliga anbudsområden kommer att utvärderas och tilldelas var och en för sig. Avropsordning är rangordning och HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer per anbudsområde. Planerad avtalsstart 2022-03-15. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

HBV beslutade att avbryta den tidigare upphandlingen av byggmaterial och återkalla det tilldelningsbeslut som publicerades 2022-01-10 samt tilldelningsbeslutet som publicerades 2022-01-12.

Omfattning

Upphandlingen Byggmaterial 22-123 omfattar byggmaterial för löpande underhåll av fastigheter samt för akuta och ej förutsedda behov som uppstår vid skötsel av fastigheter. Möjlighet att tillämpa trepartsavtal kommer att finnas. 

Antagna leverantörer ska ha minst en fysisk butik belägen i det anbudsområde som de lämnar anbud i samt ha ett brett sortiment av artiklar inom området byggmaterial, minst 15 000 artiklar. 

För upphandlingen gäller ABM07, Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet med de ändringar som framgår av Upphandlingsdokumenten. 

Länk till annonserad upphandling>> (länken är giltig till och med 2022-02-20)

Sista anbudsdag är 2022-02-20.

Avropsordning

Avropsordning är rangordning. Upphandlingen är indelad i 21 anbudsområden motsvarande Sveriges län. Varje anbudsområde utvärderas och tilldelas separat.

Fossilfria bränslen

I denna upphandling har HBV ställt krav på transporter enligt Upphandlingsmyndighetens baskrav på lätta och tunga fordon samt bränslen. Det betyder att minst 50 procent av produkttransporterna, som används för leverans från leverantören till beställare inom ramavtalet, ska vara fossilfria. För att transporten ska räknas som fossilfri i det här sammahanget krävs, i enlighet med förslaget till EUs förnybarhetsdirektiv, att drivmedlet ger en utsläppsminskning på 70 procent jämfört med fossila alternativ. Drivmedel som i dagsläget lever upp till kravet är el, vätgas, biogas, HBVO, FAME och ED95. För tunga fordon så måste transporterna utföras av fordon som lägst uppfyller kraven för Euro V, för lätta fordon gäller gränser för max tillåtna utsläpp av CO2/km. 

Cirkulära förpackningar

Vidare har HBV även ställt krav på lösningar för mer cirkulära förpackningar, även dessa i enlighet med Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. 

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2022-03-15. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. 

Befintligt ramavtal Byggmaterial 18-123 är giltigt till och med 2022-02-28.