Avtalsnyheter

Avbrutna upphandlingar av dörrar

Efter att ha granskat de inkomna anbuden har HBV konstaterat att det endast finns en eller inga anbudsgivare som uppfyller samtliga krav som HBV ställt i de båda upphandlingarna 23-112-2 Dörrar, enbart leverans och 23-111-2 Dörrar, inklusive montage.

HBV har därför beslutat att avbryta upphandlingarna på grund av bristande konkurrens. Så snart den tio dagar långa avtalsspärren har löpt ut kommer upphandlingarna att annonseras på nytt under nya namn; 24-111 Dörrar, inklusive montage samt 24-112 Dörrar, enbart leverans.