Nyhetskategori: Juridik

Ahlsells ansökan om överprövning avslås

Ahlsells ansökan om överprövning avslås

Förvaltningsrätten i Stockholm meddelade i sin dom daterad den 27 maj 2024 att de avslår leverantören Ahlsell Sverige ABs ansökan om överprövning gällande vår upphandling 24-108 Städmaterial och hygienprodukter.

HBVs upphandling 24-108 Städmaterial och hygienprodukter överprövades av Ahlsell Sverige AB efter att HBV antagit AllOffice Nordic AB som leverantör. Ahlsell hävdade bland annat att AllOffice och Lyreco Sverige AB, som också lämnat in anbud, hade offererat felaktiga bruttoprislistor och att de inte uppfyllde kraven på antal produkter i ”Övrigt sortiment”. Förvaltningsrätten i Stockholm avslog denna ansökan om överprövning och ansåg att HBVs utvärdering varit korrekt.

Tidsfristen för att överklaga Förvaltningsrättens dom löper ut den 17 juni 2024.

Upphandlingen Städmaterial och hygienprodukter överprövad

Upphandlingen Städmaterial och hygienprodukter överprövad

Leverantören Ahlsell Sverige AB har lämnat in en ansökan om överprövning avseende HBVs upphandling 24-108 Städmaterial och hygienprodukter. Ärendet ligger nu för bedömning i Förvaltningsrätten. HBV är för närvarande avtalslösa inom detta avtalsområde.

Det stora intresset för HBVs tidigare ramavtal 20-108 Städmaterial och hygienprodukter resulterade i en betydligt större volym än förväntat, vilket resulterade i att takvolymen uppnåddes och ramavtalet fick upphöra att gälla.

Under den tid det tar för HBV att etablera ett nytt ramavtal måste avrop ske genom direktupphandling.

Positivt besked från Förvaltningsrätten

Positivt besked från Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten har nu meddelat att de dömer till HBVs fördel i målet gällande upphandlingarna 23-111 Säkerhetsdörrar – inklusive montage samt 23-112 Säkerhetsdörrar – enbart leverans. Nu väntar en tre veckor lång avtalsspärr innan HBV kan gå vidare och annonsera upphandlingarna på nytt.

Det var den 8 december 2022 som HBV tog beslutet att avbryta de båda upphandlingarna då utformningen inte fullgjorde syftet att erbjuda medlemmar och övriga avropsberättigade ett ramavtal med stort och varierat utbud av säkerhetsdörrar med tillbehör. Detta beslut överprövades av leverantören Svenska Skydd AB och upphandlingarna har varit föremål för överprövning sedan dess. Förvaltningsrättens bedömning i målet är att HBV har haft sakligt godtagbara skäl för att avbryta upphandlingarna och avslår därmed leverantören Svenska Skydd ABs ansökan om överprövning. Nu råder avtalsspärr till och med den 21 juli 2023. Först när den löpt ut kan HBV annonsera upphandlingarna på nytt.

Tillfälliga förlängningsavtal har tecknats med antagna leverantörer gällande befintligt ramavtal 19-111 till och med 31 december 2023 med möjlighet för HBV att säga upp avtalen i varje avtalsdel med 14 dagars uppsägningstid.

Uppdatering gällande Rysslands invasion av Ukraina

Uppdatering gällande Rysslands invasion av Ukraina

Vi har tidigare skrivit med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Arbetet med indirekta inköp från Ryssland ser ut på följande sätt idag.

EU införde sanktioner den 8 april om att det är förbjudet att tilldela eller fortsätta fullgörandet av offentliga kontrakt till eller i förhållande till:

   1. ryska medborgare eller fysiska eller juridiska personer, enheter
       eller organ som är etablerade i Ryssland

   2. juridiska personer, enheter eller organ som till mer än 50 procent
       direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i punkt 1

   3. fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för,
       eller på uppdrag av, en enhet som avses i punkt 1–2.

Förbudet inbegriper, om de står för mer än 10 procent av kontraktets värde, underleverantörer, leverantörer eller enheter vars kapacitet utnyttjas i upphandlingen.

Förbudet mot att tilldela kontrakt gäller från och med den 9 april 2022 och förbudet mot att fullgöra kontrakt gäller från och med den 11 oktober 2022. Sanktionerna omfattar upphandlingar/avtal över tröskelvärdet.

I och med sanktionerna så genomför HBV uppföljning för att säkerställa att våra befintliga avtal inte omfattas av ovanstående. Om det skulle visa sig att någon av omständigheterna ovan är aktuella kommer HBV att vidta åtgärder och informera våra medlemmar/avropsberättigade. Informationen kommer i första hand ske via HBVs hemsida.

Mer information om sanktionerna finner ni på Upphandlingsmyndighetens hemsida: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/sanktioner-paverkan-upphandling/forbud-tilldela-och-fullgora-offentliga-kontrakt/

Information om HBVs ramavtal med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Information om HBVs ramavtal med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina har fått konsekvenser i form av stängda fabriker i Ukraina, stoppad import av råvaror och komponenter från Ryssland samt kraftigt stigande priser på trä, metaller, energi, drivmedel etc. Nedan svarar vi på de vanligast förekommande frågorna från er medlemmar.

Finns det HBV-avtal med koppling till Ryssland?

HBV har nu dialog med våra leverantörer för att ta reda på om det finns eventuella kopplingar till Ryssland i avtalet. I de avtal där det finns koppling till Ryssland har dock leverantörerna på eget initiativ avslutat direkta inköp från Ryssland och Belarus och arbetar nu aktivt för att reducera och i möjligaste mån undvika indirekta inköp från dessa länder.

Borde inte HBV häva avtal med koppling till Ryssland?

Det finns inte någon allmän rättslig grund för att häva ett avtal på grund av att en leverantör har fabriker i ett visst land. Det finns heller inte någon särskild skrivning i våra avtal som ger en sådan rätt. Risken för att häva utan grund är att det kan leda till att leverantören kräver ersättning för nedlagda kostnader och förlorad vinst.


Hur påverkas HBVs avtal och priser?

Våra avtal består vanligtvis av en prisindexklausul som reglerar när prisjustering får ske. Risken för eventuella prisökningar däremellan ligger på leverantören. Blir prisökningarna för stora kan det finnas skäl till jämkning av avtalet, men där är vi inte idag men vi följer utvecklingen.

För att en leverantör ska ha rätt att slippa konsekvenser på grund av leveransförseningar, exempelvis vite eller skadestånd, krävs att leverantörens förpliktelser enligt avtalet är omöjliga att genomföra. Bedömningen är restriktiv och endast ökade kostnader för framtagande av varan friar inte leverantörerna från sina förpliktelser enligt avtalet.

För HBV är det viktigt att avtalade villkor och priser samt villkor för prisjustering inte förändras utan att det finns stöd för det i avtalet. Ramavtalens avsedda funktion är att trygga upp och säkra leveranser och priser för er medlemmar. Därför gäller fortsatt de avtalsvillkor som är satta. För stora prisjusteringar utanför avtalsvillkoren riskerar dessutom att avtalet ändras så pass mycket att det kan innebära en otillåten direktupphandling enligt Lag om offentlig upphandling (LOU).

HBV kommer dock fortsätta ha löpande dialog med våra leverantörer gällande hur respektive avtal påverkas och kan komma att påverkas genom förändringarna som nu sker i vår omvärld. Vi vill hjälpa till med att hitta lösningar som hjälper våra leverantörer och er medlemmar i det som nu sker.


Vad behöver jag som beställare tänka på vid nyttjande av HBVs avtal?

För att underlätta för våra leverantörer och minska risken för förseningar är det under dessa tider extra viktigt att tänka på att:

  • Lägg din order så tidigt som möjligt för att säkerställa att varor kan levereras.
  • Planera projekt med god tidsmarginal för att motverka eventuella förseningar i leveranser.
  • Samarbeta med leverantörerna genom att gemensamt titta på ersättningsvaror.
  • Fortsätta ha en tät och öppen dialog med våra avtalsleverantörer.

Nya regler från 1 februari 2022

Nya regler från 1 februari

Från och med idag den 1 februari 2022 införs ett förenklat och mer flexibelt regelverk för upphandlingar under EUs tröskelvärde samt för upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Det nuvarande 19e kapitlet i LOU ersätts av ett 19e kapitel som gäller för annonspliktiga upphandlingar och ett 19 a kapitel som gäller för direktupphandlingar. Lagändringarna påverkar bland annat val av upphandlingsförfarande, upphandlingsdokumentets utformning, förfarandet vid onormalt lågt anbud, efterannonsering och direktupphandling i samband med överprövning.

Lagändringen innebär även att nya direktupphandlingsgränser införs, exempelvis har den generella direktupphandlingsgränsen för LOU höjts till 700 000 kronor. Se närmare aktuella direktupphandlingsgränser här>>.

Närmare information om vilka förändringar som genomförts finns på Upphandlingsmyndighetens hemsida, klicka här>>