Nyhetskategori: Hållbarhet

Självskattningsenkät om leverantörers hållbarhetsarbete 2023

Självskattningsenkät om leverantörers hållbarhetsarbete 2023

Efter en paus under 2022 återupptar vi nu arbetet med att kartlägga våra leverantörers hållbarhetsarbete.

Under åren 2020 och 2021 lät vi våra avtalsleverantörer besvara en självskattningsenkät med frågor kopplade till deras hållbarhetsarbete och de krav vi ställer på dem bland annat genom HBVs uppförandekod. Rapporter från detta arbete återfinns här: Uppförandekod och självskattningsenkät.

Enkäten, som vi själva utformade, krävde betydande manuellt arbete för att hantera. Under 2022 beslutade vi att göra uppehåll i arbetet för att utvärdera och fundera över hur vi bäst skulle utföra arbetet framöver. Nu har vi beslutat att testa att engagera en extern aktör, Ansvarsfullt.

Inom de kommande veckorna kommer alla våra leverantörer (förutom DIS-leverantörer) att få Ansvarsfullts enkät skickad till sig, med uppmaningen att hjälpa oss kartlägga deras hållbarhetsarbete genom att besvara frågorna. Detta utskick kommer att föregås av ett förberedande mejl till varje leverantörs avtalsansvarig.

Enkäten omfattar 153 frågor som utvecklats i samarbete med ISO-experter, revisorer och upphandlingsjurister. Frågorna baseras på standarder och relaterar även till FNs Globala mål för hållbar utveckling. De fokuserar på sju centrala områden: ledarskap, affärsverksamhet, medarbetare, inre miljö, yttre miljö, arbetsklimat och socialt ansvar.

Året 2023 kommer att vara ett år av testning och utvärdering av detta verktyg. Resultaten kommer att presenteras under nästa år. Eventuella frågor angående detta besvaras av Jörgen Ågren eller Ville Gruner.

Årets andra nummer av HBV-Magasinet

Årets andra nummer av HBV-Magasinet

I veckan kommer årets andra nummer av HBV-Magasinet ut och det här numret har tema trepartsavtal. Vi träffar representanter från vår medlem Mitthem AB som var en av de första medlemmarna att testa trepartsavtal. Vi berättar också om våra Hållbara dagar där cirkularitet och klimat var i fokus. Kristian Pedersen, advokat och partner på Advokatfirman Kahn Pedersen reder ut golvpriser och liknande metoder för att motverka osunt låga anbudspriser. Trevlig läsning.
Du hittar det senaste numret här>>

Lagändring kemikalieskatt

Lagändring kemikalieskatt

Från och med den 1 juli 2023 ändras lagen som innefattar kemikalieskatten. I lagen 2016:1067 ändras dels skattesatsen men också rätten till avdrag. Skattesatsen sänks från 12 kr/kg till 11 kr/kg och max skattebelopp ändras till 489 kronor. Avdragssystemet ändras så att rätten till avdrag enbart påverkas om varan innehåller brom, klor eller fosfor. Hur ämnet är tillsatt påverkar inte längre avdragsrätten vilket innebär att skatten ändras på samtliga varor.

Lagändringen medför ändringar i prislistorna hos vissa av våra avtalade leverantörer som har varor som innehåller brom, klor eller fosfor. Läs mer i vår avtalskatalog under respektive ramavtal.

Årets första nummer av HBV-Magasinet

Årets första nummer av HBV-Magasinet

I veckan kommer årets första nummer av HBV-Magasinet ut och det här numret har tema Medlemsspecifika tjänster. Vi träffar Jan Forsberg, driftchef på LudvikaHem och vi pratar med projektchef Alf Lilletofte på Leksandsbostäder AB och hans kollegor Conny Widén, projektledare och Olle Oskarsson som arbetar som både vice VD och gatuchef. Vår hållbarhetsstrateg Jörgen Ågren berättar om vårt hållbarhetsråd och vi presenterar även programmet för vårens stämma och Hållbara dagar. Som alltid, har vi även en hel del avtalsnyheter med i tidningen. Trevlig läsning!

Du hittar det senaste numret här >>>

Ingen självskattningsenkät för leverantörer 2022

Ingen självskattningsenkät för leverantörer 2022

HBV har beslutat att inte genomföra årets självskattningsenkät för avtalsleverantörer. Syftet med denna enkät är att följa upp och skapa en dialog mellan oss och avtalsleverantörerna för att gemensamt hitta en väg till ett mer hållbart samhälle. Självskattningsenkäten ger oss inblick i våra avtalsleverantörers hållbarhetsarbete inom olika områden. Vi gör nu en översyn hur våra hållbarhetsrelaterade krav i avtalen korresponderar med frågorna i enkäten.

Vår ambition är att ha en kontinuerlig dialog med marknaden kring prioriterade frågeställningar såsom hållbarhetsfrågor. Vi genomför en analys av de två nu genomförda enkäterna samt inkomna svar. Analysen kommer att ge oss underlag för hur den breda dialogen med alla avtalsleverantörer ska gå till samt hur uppföljning med enskilda avtalsleverantörer ska genomföras. Vi ser fram emot att kunna presentera resultatet av denna analys under första halvåret 2023 och hur det utvecklar vårt arbetssätt framgent.

HBV skapar nätverk kring hållbarhetsfrågor

HBV skapar nätverk kring hållbarhetsfrågor

HBV genomför just nu en kartläggning av kontaktpersoner för hållbarhetsfrågor hos sina medlemsbolag, för att vi lättare ska kunna nå ut med information kring vårt hållbarhetsarbete samt på olika sätt kunna inhämta medlemsbolagens åsikter och behov inom området. Dessutom har vi för avsikt att inrätta ett Hållbarhetsråd bestående av representanter från ett antal av våra medlemmar.

 

Vi har kontaktat samtliga medlemsbolag via epost, men vill även denna väg uppmana alla medlemsbolag att inkomma med namn och epostadress till den person hos er som kan fungera som vår kontaktperson i dessa frågor.

Frågor om HBVs kommande nätverk om hållbarhetsfrågor besvaras av vår hållbarhetsstrateg Jörgen Ågren.

Analysen av självskattningsenkäten påbörjad

Analysen av självskattningsenkäten påbörjad

Svarstiden för vår självskattningsenkät har passerat sista dag. Insamlingen av svaren är klar och nu påbörjar vi vår analys av de svar som inkommit. 148 leverantörer mottog enkäten och 115 skickade in sina svar. 80 av dem besvarade även 2020 års enkät. Att utföra en enkät varje år gör självklart år två och de följande åren än mer intressant då vi nu har data att jämföra. Återkoppling kommer att ske till dem som besvarat, men även de som inte har skickat in sina svar till oss. Rapporten är planerad att presenteras på HBVs årsstämma i maj.

Vi vill att både medlemmar och kunder vid användning av våra avtal ska känna sig trygga med att våra avtalsleverantörer engageras till att ta ansvar för sina varor och tjänster – hela vägen från framställande till slutanvändning. Med detta som bakgrund har vi tagit fram en självskattningsenkät rörande hållbarhetsarbete hos våra avtalsleverantörer.

Våra avtalsleverantörer har kommit olika långt i sitt hållbarhetsarbete och syftet med självskattningsenkäten är att följa upp och skapa en dialog mellan oss och avtalsleverantörerna för att gemensamt hitta en väg till ett mer hållbart samhälle. Utifrån svaren samt i dialog med avtalsleverantörerna, kan vi bland annat göra prioriteringar inom framtida kravställningar och i utvecklingsarbetet av våra avtal. Allt för att våra avtal ska möta våra medlemmars krav inom hållbarhetsområdet. 

Länk till HBVs Självskattningsrapport 2020>>