Nyhetskategori: Ekonomi

Utbetalning av återbäring, volymbonus, ränta på återbetalning samt utdelning

Utbetalning av återbäring, volymbonus, ränta på återbetalning samt utdelning

Den 15 februari 2024 kommer följande utbetalning ske till HBVs medlemmar:

• Återbäring för 2021
• Volymbonus för 2023
• Ränta på återbäring 2021/2022
• Utdelning 2022

Medlemmar i HBV får återbäring baserat på inköpt volym under året (exklusive el, gas, pellets och konsulttjänster) för såväl medlem som koncernbolag och entreprenörer som nyttjar våra avtal. Återbäringen är en del av det överskott som föreningens årsresultat ger och den årliga föreningsstämman fastställer varje år återbäringens storlek samt hur medlen ska förräntas.

Våra medlemmar som använder HBV-avtal i högre utsträckning ska utöver sin återbäring även få en volymbonus. Volymbonusen baseras på årets inköp (exklusive el, gas, pellets och konsulttjänster) och styrelsen i HBV fastställer volymbonusens storlek.

För mer information kring detta läs här om hur du blir medlem

Frågor kan skickas till epost@hbv.se

Årsbesked skickas 11 januari

Årsbesked skickas 11 januari

Torsdagen den 11 januari skickar vi ut årsbeskeden digitalt till våra medlemmar, därefter finns möjlighet att se siffrorna även på Mina sidor.

Årsbeskeden innehåller, utöver information om föregående års omsättning, även information om innestående återbäring med mera. Slutgiltigt besked om återbäring för 2023 kommer först efter vår föreningsstämma den 13 maj.

Reviderad bonustrappa

Reviderad bonustrappa

Våra medlemmar som använder HBV-avtal i högre utsträckning ska utöver sin återbäring även få en volymbonus. Volymbonusen baseras på årets inköp och styrelsen i HBV fastställer volymbonusens storlek.

Från och med den 1 januari 2024 har stämman beslutat att revidera vår bonustrappa. Vi har gjort en justering av bonustrappans nivåer för att fler av våra medlemmar ska få ta del av vår volymbonus. Detta är också en anpassning till nuvarande förhållande mellan återbäring och volymbonus.

Volymbonusen ligger mellan 1–1,5 procent beroende på inköpets storlek. 

  • 7–20 mkr ger 1 procent (>7,5 mkr)
  • 20–50 mkr ger 1,2 procent (> 15 mkr)
  • Mer än 50 mkr ger 1,5 procent (>30 mkr)


Siffror inom parentes är föregående års siffror.

Årsbesked skickas 11 januari

Årsbesked skickas 11 januari

Onsdagen den 11 januari skickar vi ut årsbeskeden digitalt till våra medlemmar, därefter finns möjlighet att se siffrorna även på Mina sidor.

Årsbeskeden innehåller, utöver information om föregående års omsättning, även information om innestående återbäring med mera. Slutgiltigt besked om återbäring för 2022 kommer först efter vår föreningsstämma den 11 maj.

Inzile i konkurs

Inzile i konkurs

Elfordonstillverkaren Inzile AB (556907-0070), antagen på HBVs ramavtal 22-127 Elfordon har gått i konkurs. Därmed går det inte längre att avropa från leverantören via HBVs ramavtal och leverantören har plockats bort från avtalskatalogen.

Ramavtalet 22-127 omfattar fyra avtalsområden:

A. Korta elfordon
B. Semilånga elfordon
C. Långa elfordon
D. Elfordon N1

Elfordonen inom avtalet är i första hand lämpliga som arbetsfordon att användas till och från samt inom bostadsområden och parker.

Avrop ska ske genom dynamisk rangordning vid avrop av ett fordon. Avropsförfrågan ska göras av den leverantör som har den lägsta totalkostnaden för det aktuella köpet inom respektive avtalsområde, med hänsyn till de aktuella priser som leverantörer lämnat.

Vid avrop av två fordon eller fler, alternativt när behovet inte kan tillgodoses med dynamisk rangordning på grund av funktionella och/eller tekniska egenskaper, ska förnyad konkurrensutsättning tillämpas. 

Antagna leverantörer i bokstavsordning:

E-Tron AB
MaskinParken Sverige AB
Nomaco AB

Läs mer om ramavtalet i HBVs avtalskatalog, klicka här>>.

Eventuella frågor besvaras av ansvarig inköpsstrateg Adam Anstrin.

HBV byter bank

HBV byter bank

Från och med 1 januari 2023 byter HBV bank från Nordea till Swedbank och vi går även över från Plusgiro 459780-3 till Bankgiro 481-7177. Detta gäller både inbetalningar och utbetalningar till HBV. Bakgrunden till bytet är att Swedbank har vunnit vår upphandling för betalningstjänster. Genom att gå över till Bankgiro blir HBV därmed också bankoberoende.

Från och med nu ska Bankgiro 481-7177 användas för alla betalningar till HBV. Detta gäller även den administrativa ersättningen. Inga insättningar på Plusgiro kan göras efter den 1 december 2022.Vid eventuella frågor skicka ett mejl till epost@hbv.se så får du hjälp.

Beslut om prisjustering

Beslut om prisjustering

HBV och San Sac AB har kommit överens om att tidigarelägga den prisjustering som enligt avtal får ske 2023-04-11. Därmed försvinner möjligheten att prisjustera igen vid ordinarie tidpunkt enligt avtal. Samtliga priser justeras med 8,2 procent enligt avtalat index och börjar gälla från och med 2022-06-30. Nästa möjliga prisjustering är 2024-04-11 enligt avtal. I övrigt är villkoren oförändrade. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

Ramavtalet 21-113 Avfallshanteringsprodukter omfattar produkter och system avsedda för insamling/källsortering av hushållssopor. Det är indelat i fyra avtalsområden:

Del A – Nedgrävda och delvis nedgrävda underjordsbehållare samt markstående behållare avsedda för krantömning.

Del B – Källsorteringskärl/system för insamling av avfall/förvaring av farligt avfall för lägenheter samt för kontor och pausrumsmiljöer.

Del C – Källsorteringsskåp för insamling av avfall utomhus.

Del D – Påsar för komposterbart avfall, säckar/säckhållare, dekaler avsedda för källsorterings-, avfallshanteringsprodukter samt avfallsutrymmen.

Leverantören San Sac AB är antagen som rangordnad etta i samtliga avtalsområden.

Läs mer om ramavtalet här>>

Kontakt

Frågor om ramavtalet 21-113 Avfallshanteringsprodukter besvaras av ansvarig inköpsstrateg Helena Kuusisto.

Årsredovisningen för 2021 godkänd

Årsredovisningen för 2021 godkänd

Årsredovisningen för 2021 godkändes under gårdagens föreningsstämma på World Trade Center i Stockholm. Du hittar både den och vår Hållbarhetsrapport för 2021 här.

Utskick av årsbesked

Utskick av årsbesked

Tisdagen den 11 januari skickar vi ut årsbeskeden digitalt till våra medlemmar. Årsbeskeden innehåller, utöver information om föregående års omsättning, även information om innestående återbäring med mera. Slutgiltigt besked om återbäring för 2021 kommer först efter vår föreningsstämma den 17 maj.