• Datum: 13 maj 2024
  • Tid: 13.30–15.30
  • Plats: HBVs kontor, Arenavägen 63, 8 tr, Johanneshov

Medlemmarna i Husbyggnadsvaror HBV Förening håller sin ordinarie föreningsstämma. Det finns möjlighet att delta fysiskt på plats alternativt digitalt via Teams. Medlemmar som önskar få ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma ska skriftligen framställa yrkande därom hos styrelsen senast 22 april (tre veckor före stämman).

Dagordning

§ 1
Stämmans öppnande.

§ 2
Upprättande och godkännande av röstlängd.

§ 3
Val av ordförande vid stämman.

§ 4
Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5
Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6
Framläggande av styrelsen och verkställande direktörens årsredovisning.

§ 7
Framläggande av revisorernas berättelse.

§ 8
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

§ 9
Beslut angående dispositioner beträffande föreningens överskott eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

§ 10
Beslut angående ränteberäkning enligt stadgarna § 11 mom 2.

§ 11
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

§ 12
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

§ 13
Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer samt valberedning.

§ 14
Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt föreningslagen eller föreningens stadgar. Medlem som önskar få ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma skall skriftligen framställa yrkande därom hos styrelsen senast tre veckor före stämmans hållande.

§ 15
Stämmans avslutande.

Föreläsning

Efter avslutad stämma har vi nöjet att välkomna Jörgen Kennemar, företagarekonom på Swedbank. Han kommer att presentera senaste siffrorna gällande PMI – Inköpschefsindex som är en konjunkturmätare som används för att snabbt mäta den aktuella ekonomiska konjunkturen.

Anmälan

Endast HBVs medlemmar har möjlighet att delta på föreningsstämman. Sista anmälningsdag är 8 maj (tre vardagar före stämman enligt bestämmelser i HBVs stadgar). Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, mobil 070-677 89 95.

HBVs årsredovisning för 2023 kommer att skickas ut i digitalt format till deltagarna via epost.

Fullmakt ifylles i det fall medlemmen inte representeras av firmatecknare. Fullmakt i original ska vara HBV tillhanda senast fredag den 10 maj 2024.