• Datum: 11 maj 2023
  • Tid: 10.00–12.00

HBV föreningsstämma, 11 maj

Den 11 maj håller HBV sin årliga föreningsstämma på Quality Hotel Globe i Stockholm. Förutom sedvanliga stämmoförhandlingar kommer vi även att bjuda på en inspirationsföreläsning.

Program

10.00 Stämman inleds. Johan Almesjö, VD, hälsar välkommen.

§ 1. Stämmans öppnande.
§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
§ 3. Val av ordförande vid stämman.
§ 4. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
§ 6. Framläggande av styrelsen och verkställande direktörens årsredovisning.
§ 7. Framläggande av revisorernas berättelse.
§ 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
§ 9. Beslut angående dispositioner beträffande föreningens överskott eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
§ 10. Beslut angående ränteberäkning enligt stadgarna § 11 mom 2.
§ 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
§ 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
§ 13. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer samt valberedning.
§ 14. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt föreningslagen eller föreningens stadgar. Medlem som önskar få ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma skall skriftligen
framställa yrkande därom hos styrelsen senast tre veckor före stämmans hållande.
§ 15. Stämmans avslutande.

11.15 Inspirationsföreläsning. ”Hur geopolitiken ritar om marknadens spelplan”. Björn Fägersten, VD, Politea.
12.00 Avslutning med gemensam lunch.

Anmälan

Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, telefon 08-556 765 26, mobil 070-677 89 95.
Sista anmälningsdag för att delta under hela stämman inklusive inspirationsföreläsning och gemensam lunch är den 5 maj. Önskar du endast delta under stämmoförhandlingarna är sista anmälningsdag 8 maj.

Medlem som önskar få ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma skall skriftligen framställa yrkande därom hos styrelsen senast tre veckor före stämmans hållande.