24-114 Lekplats- och sportutrustning

Omfattning

Ramavtalet är rikstäckande och omfattas av fyra olika avtalsområden:
A. Lekplatsutrustning
B. Sportutrustning
C. Fallskyddsutrustning
D. Konstgräs

I samtliga avtalsområden erbjuds montage.

Annonsering

Upphandlingen 24-114 Lekplats- och sportutrustning är planerad att annonseras i augusti 2024. Sista dag för på- respektive avanmälan är 2024-08-02.

Avropsordning

Avropsordning är rangordning för köp upp till och med 500 000 kronor. Vid köp överstigande 500 000 kronor ska förnyad konkurrensutsättning tillämpas då samtliga antagna leverantörer inom det specifika avtalsområdet ska tillfrågas.

Varje avtalsområde utvärderas och tilldelas separat. HBV har för avsikt att anta tre leverantörer i rangordning.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2024-12-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.