23-167 Avloppsspolning och slamsugning.

23-167 Avloppstjänster

Omfattning

Befintligt ramavtal 19-167 Avloppsspolning och slamsugning är giltigt till och med 2023-09-30. Det är regionalt indelat och varje avtalsområde har utvärderats och tilldelats separat. Avropsordning är strikt rangordning.

Av de 25 avtalsområden som upphandlingen ursprungligen omfattade lämnades endast anbud i 11 av dessa. För att nå fler medlemmar i hela landet har HBV därför beslutat att istället upphandla tjänster inom avloppsspolning och slamsugning i form av ett dynamiskt inköpssystem (DIS).

Ett DIS underlättar för lokala leverantörer att vara med och lämna anbud, vilket skapar en ökad konkurrens gällande både priser och inställelsetider. Alla affärer inom DISet sker helt elektroniskt vilket ger korta handläggningstider och snabbare affärer. Leverantörer kan när som helst under DISets giltighetstid ansluta sig genom att kvalificera sig. Omfattningen kommer att styras av beställarnas behov och preciseras i de specifika upphandlingarna.

Läs mer om DIS här>>.

Avloppsspolning och slamsugning omfattar tjänster såsom:

• högtrycksspolning
• slamsugning
• stamspolning
• TV-filmning/inspektion av rörledningar för fastighet
• rotskärning av dagvatten- och avloppsledningar
• tömning av fett- och oljeavskiljare

Avropsordning

Avtal kommer att tilldelas den leverantör som lämnat det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktig med hänsyn taget till pris.

Annonsering

Annonsering av Steg 1 (Anbudsinfordran – kvalificering av leverantörer) i DISet är framflyttat till mitten av juni 2023. Tidigast 30 dagar efter publiceringen, kommer HBV att skicka ut den första specifika upphandlingen (Steg 2). Därefter kan specifika upphandlingar publiceras löpande under DISets giltighetstid. Giltighetstid för DISet är tio år.

Ingen på- respektive avanmälan krävs.

Avtalstid

Avtalstid för de specifika beställningarna kan maximalt uppgå till fyra år.