HBV

Behöver ni hjälp med upphandlingar?


professionell elektriker ordnar med kablar i elskåp

HBV erbjuder våra medlemmar experthjälp vid egna upphandlingar av årsentreprenörer, som till exempel löpande elarbeten, måleri, fastighetsskötsel och VVS. Uppdragen anpassas till varje medlems specifika behov. Till hösten förstärker vi vår enhet för konsultavtal med fler medarbetare för att kunna erbjuda vår hjälp till så många medlemmar som det är möjligt. Kontakta oss så berättar vi mer!

Vi hjälper er med upphandling Vår ambition är att hjälpa så många medlemsbolag som möjligt. Om ni har behov av konsulthjälp med era upphandling/-ar så fyller ni i anmälningsblanketten "Önskemål om hjälp vid upphandling" och skickar den till konsultuppdrag@hbv.se Vi återkommer därefter snarast möjligt med besked. För att vara säkra på att hinna hjälpa er behöver vi få in er anmälan  nio månader  innan avtalet måste vara klart. I uppdraget ingår framtagande av: upphandlingsdokument/förfrågningsunderlag annonsering kvalificering och utvärdering tilldelning och framtagande av avtal Arvode För vanliga upphandlingar, exempelvis ramavtal och andra avtal som rörarbeten elarbeten måleri golvarbeten är arvodet 70.000 kronor per upphandling. En uppdragsbekräftelse upprättas av HBV för varje uppdrag. Vid samordnad upphandling med exempelvis kommunen eller en annan upphandlande myndighet tillkommer 10.000 kronor per upphandling. För upphandlingar där tidsåtgången beräknas till fler än 65 timmar, till exempel nybyggnationer, konsultupphandlingar, inre- och yttre skötsel och liknande eller om val av upphandlingsförfarandet är något annat än förenklat- eller öppet förfarande bedöms arvodet individuellt för varje upphandling. Baserat på 1.100 kronor per timme. Vid uppdrag med upp till fem upphandlingar ingår en resa samt restid. Vid uppdrag med fler än fem upphandlingar ingår ytterligare en resa samt restid. Ytterligare resor debiteras med utlägg för reskostnad samt restid. HBV använder TendSign för genomförande av upphandlingsprocessen. Debitering Vid undertecknad uppdragsbekräftelse kommer 50 procent av arvodet att faktureras och resterande 50 procent kommer att faktureras efter avslutat uppdrag. Fakturering sker via e-fakturering och betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum. Arbete som utförs på löpande räkning debiteras med 1.100 kronor per timme. Eventuella tilläggsuppdrag Följande arbetsuppgifter ingår ej i det fasta arvodet utan debiteras separat efter beställning av medlemsbolaget: Kontraktsmöten/startmöte: 1.500 kronor per möte exklusive faktisk kostnad för resor och restid (1.100 kronor per timme) Handläggande av eventuell överprövning utförd av HBVs jurist debiteras 1.500 kronor per timme. Handläggande med hjälp av extern advokat debiteras faktisk kostnad. Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Läs mer om Behöver ni hjälp med upphandlingar?

Information om våra upphandlingar och avtal


Här hittar du information om alla våra ramavtal, våra pågående upphandlingar och våra planerade och kommande upphandlingar. Du kan även läsa om vilka som är avropsberättigade per automatik på våra ramavtal och vilka som aktivt behöver göra en påanmälan. Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärsutvecklare Ville Gruner. Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. Läs mer om vilka som är avropsberättigade på HBV-avtal här>> HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här>> Vid frågor kontakta HBVs inköpschef  Ola Kroon .

Läs mer om Information om våra upphandlingar och avtal

Nytt ramavtal för rörmaterial startar i höst


badkar med kran som spolar vatten på ett par händer

HBV har slutfört upphandlingen Rörmaterial 22-104 och det nya ramavtalet börjar att gälla den 19 september. Ahlsell Sverige AB antas som rangordnad etta i samtliga avtalsområden. Som rangordnad tvåa antas SGDS Gruppen AB, moderbolag för Bevego, Dahl, Optimera, Kakelspecialisten och Konradssons Kakel med respektive dotterbolag. Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.

Omfattning Ramavtalet Rörmaterial 22-104 omfattar leverans av rörmaterial som exempelvis: badrumsporslin, badrumsskåp med tillhörande badrumsbelysning, VVS-armaturer, badkar, rörkopplingar, vattensparprodukter, rörledningar för vatten och värme, avloppsrör, pumpar, värmeradiatorer, disk-och tvättbänkar, rensutrustning, rörverktyg, brunnar och brunnsbetäckningar, kollektorrör för bergvärme, med där tillhörande produkter samt övriga produkter som omfattas av RSK-databasens kategoriindelning. Möjlighet till underhållsutbildning samt energirådgivning omfattas också av ramavtalet. Möjlighet att tillämpa trepartsavtal finns.  I utvärderingen av denna upphandling har HBV tillämpat så kallad omvänd utvärdering. Antagna leverantörer lämnade de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden på grundval av pris samt uppfyllde samtliga ställda krav i upphandlingen.  Antagna leverantörer i rangordning i respektive avtalsområde: A – Stockholms län 1. Ahlsell Sverige AB 2. SGDS Gruppen AB B – Västra Götalands län 1. Ahlsell Sverige AB 2. SGDS Gruppen AB C – Skåne län 1. Ahlsell Sverige AB 2. SGDS Gruppen AB D – Samtliga län i Sverige exklusive avtalsområde A, B och C 1. Ahlsell Sverige AB 2. SGDS Gruppen AB Avropsordning Avropsordning är uteslutande rangordning, avrop genom förnyad konkurrensutsättning har utgått för detta ramavtal. Avtalstid Avtalstiden är 2022-09-19 – 2024-09-18. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar. Kontakt Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Sara Björkman. 

Läs mer om Nytt ramavtal för rörmaterial startar i höst

Beslut om prisjustering


kvinna med randig tröja som håller ett avfallshanteringskärl i famnen som är fyllda med papp och kartong

HBV och San Sac AB har kommit överens om att tidigarelägga den prisjustering som enligt avtal får ske 2023-04-11. Därmed försvinner möjligheten att prisjustera igen vid ordinarie tidpunkt enligt avtal. Samtliga priser justeras med 8,2 procent enligt avtalat index och börjar gälla från och med 2022-06-30. Nästa möjliga prisjustering är 2024-04-11 enligt avtal. I övrigt är villkoren oförändrade. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

Ramavtalet 21-113 Avfallshanteringsprodukter omfattar produkter och system avsedda för insamling/källsortering av hushållssopor. Det är indelat i fyra avtalsområden: Del A - Nedgrävda och delvis nedgrävda underjordsbehållare samt markstående behållare avsedda för krantömning. Del B - Källsorteringskärl/system för insamling av avfall/förvaring av farligt avfall för lägenheter samt för kontor och pausrumsmiljöer. Del C - Källsorteringsskåp för insamling av avfall utomhus. Del D - Påsar för komposterbart avfall, säckar/säckhållare, dekaler avsedda för källsorterings-, avfallshanteringsprodukter samt avfallsutrymmen. Leverantören San Sac AB är antagen som rangordnad etta i samtliga avtalsområden. Läs mer om ramavtalet här>> Kontakt Frågor om ramavtalet 21-113 Avfallshanteringsprodukter besvaras av ansvarig inköpsstrateg Helena Kuusisto.

Läs mer om Beslut om prisjustering

Ramavtal entreprenad – Byggservice


skruv i bräda

HBV lanserar ett nytt koncept för samordnade upphandlingar som vi valt att kalla Ramavtal entreprenad. Tanken är att gå ut med en gemensam upphandling för påanmälda medlemsbolag och först ut är byggservice. Med byggservice menas löpande arbeten samt mindre/enklare renoveringar.

Förutsättningar för upphandlingen HBV samordnar och driver arbetet med förfrågningsunderlag och hanterar hela upphandlingsprocessen fram till tilldelningsbeslut. Medlem tecknar avtal och äger sedan sina egna avtal.  Varje beställare (medlemmar och medlemsägda helägda dotterbolag) kommer utgöra ett eget anbudsområde vilket gör att lokala entreprenörer också ges möjlighet att lämna anbud. Entreprenören kan också välja lämna på ett eller flera anbudsområden. Det kommer finnas möjlighet för att teckna trepartsavtal. HBVs plan är att upphandlingen kommer att göras om minst vartannat år och ytterligare kategorier inom Ramavtal entreprenad är planerade såsom el, rör, ventilation, måleri och golv. Anmälan En aktiv påanmälan krävs för att vara med i upphandlingen och sista dag för påanmälan till upphandlingen av byggservice är 2022-08-31. Endast HBVs medlemmar samt medlemsägda helägda dotterbolag har möjlighet att anmäla sig till upphandlingen.  Kostnad Kostnaden för att delta i den samordnade upphandlingen av byggservice är 40 000 kronor exklusive moms per deltagande bolag. Medlemsägt helägt dotterbolag som ingår i samma anbudsområde som medlemmen debiteras en summa om 10 000 kronor. Summan faktureras i samband med annonsering. HBV står för kostnaden och hanteringen av en eventuell överprövning.  Tidplan Upphandlingen är planerad att annonseras i september med tilldelning i november/december 2022. Anmälda bolags avtal kan sedan börja gälla från och med 2023-01-01 till och med 2023-06-30. Det är upp till varje enskilt bolag att besluta om tid för avtalsstart inom denna period. Valmöjligheter inom upphandlingen Vissa punkter i upphandlingen kommer vara möjliga att påverka. Nedan listas några exempel på punkter som det anmälda bolaget har möjlighet att besluta om: Förutsättningar – såsom beställarens entreprenörsregler. Avropsmodell – såsom förnyad konkurrens (och beloppsgräns för detta) eller enbart rangordning. Övriga viten – olika moment som resulterar i viten med olika belopp beroende på hur beställaren arbetar med viten inom sin organisation. Försäkringar – vilka belopp och försäkringar krävs för utförande av jobb inom beställaren fastighetsbestånd. Trepartsavtal – om det ska nyttjas eller inte. Vårt erbjudande Fördelaktig prisbild – lägre pris än vid andra upphandlingskonsulttjänster. Kvalitetssäkrad och standardiserad AF del – med möjlighet för medlem att påverka specifika punkter. Hjälp med överprövning - HBV står för kostnaden och hanterar processen. Medlem äger sina egna avtal – vilket möjliggör för lokala aktörer och nära samarbete med entreprenörerna. Trepartsavtal – möjlighet att välja tillämpning av trepartsavtal. Intresserad och vill veta mer? Kontakta respektive regionansvarig för att boka in ett digitalt möte så får ni veta mer om hur det är tänkt. Mötet tar max en timme och kommer att ge er som medlemmar ett bättre underlag för att kunna ta beslut för eventuell påanmälan. Ansvarig inköpsstrateg Angelica Centerhag kommer att genomföra upphandlingen.

Läs mer om Ramavtal entreprenad – Byggservice