HBV

Träffa oss i Almedalen!


Äntligen är det dags att mötas igen under politikerveckan i Almedalen. HBV finns på plats på Hållbarhetsarenan, M/S Teaterskeppet, i Visby hamn tillsammans med Sustainable Innovation och Sveriges Allmännytta.

På Hållbarhetsarenan har vi samlat cirka 30 event på temat hållbar framtid med cirka 15 olika arrangörer. Se hela programmet på Hållbarhetsarenan här>> Våra seminarier Mot en hållbar laddinfrastruktur Datum: Måndag 4 juli Tid: 13:00–13:45 Plats: Stora matsalen Utmaningarna för att nå ett fossilfritt Sverige är många och berör oss alla. Hur skapar vi förutsättningar för allmännyttan att nå det regionala och nationella målet att minska utsläppen från resor och transporter med 70 procent? HBVs metod för att möta den starka utbyggnadstakten av laddinfrastruktur. Ett samtal om hot och möjligheter kopplat till hållbarhet och effekt. Medverkande: Johan Almesjö, VD, HBV Ville Gruner, Enhetschef Affärsutveckling, HBV Carl Ståhle, Expert digitalisering och digital fastighetsutveckling, Sveriges Allmännytta Roland Elander, Affärsutvecklingschef och ansvarig för mobilitet, Sustainable Innovation Tobias Forngren, CEO, Freelway AB   Systematisk uppföljning och självskattning för en hållbar utveckling mot ett fossilfritt Sverige Datum: Tisdag 5 juli  Klockan: 12:00–12:45 Plats: Lilla matsalen Hur skapar vi förutsättningar för att nå klimatmålen 2030 genom konkret och målmedvetet uppföljningsarbete på flera sätt i olika nivåer? Med närmare 200 ramavtal hjälper vi dagligen våra medlemmar att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster. Vi vill att både medlemmar och kunder vid användning av våra avtal ska känna sig trygga med att våra avtalsleverantörer engageras till att ta ansvar för sina produkter - hela produkternas livscykel från produktion till eventuellt återbruk, samt i de fall produkten är en tjänst, hela vägen till att tjänsten tillämpats, inkluderande de hållbarhetsrelaterade effekter som tjänsten kan tänkas ha. Därför följer vi upp våra avtalsleverantörers hållbarhetsarbete genom en självskattningsenkät för att lyfta fram, påverka och initiera samarbetet kring hållbarhetsarbetet med dem. Medverkande: Maria Moniér Melin, Chef Ekonomi och stab, HBV Ville Gruner, Enhetschef Affärsutveckling, HBV Joakim Thornéus, Hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten Simon Helmér, VD, Östsvenska Handelskammaren Peter Nohrstedt, Hållbarhetschef, Adda Inköpscentral Så arbetar allmännyttan för att motverka höga byggmaterialpriser Datum: Onsdag 6 juli 2022 Tid: Klockan 08:30–09:15 Plats: Teatersalongen Hindrar dagens materialpriser nödvändig utbyggnad av bostäder? Vi kommer att resonera om flera metoder som möjliggör kvalitativt byggande till rimliga priser. HBVs implementering av trepartsavtal i ny- och ombyggnation och hur detta ger ökad kvalitet och hållbarhet. Ett resonemang mellan beställare, leverantör och upphandlande myndighet. Medverkande: Ola Kroon, Inköpschef, HBV Sofia Nordblom, Regionansvarig, HBV Katarina Björndahl, Affärsutvecklare, HBV Jonas Högset, Chef fastighet och boende, Sverige Allmännytta Elif Özdemir, Kategoriansvarig upphandlare, AB Stockholmshem Daniel Hedlund, KAM Fastighet, Ahlsell Sverige AB

Läs mer om Träffa oss i Almedalen!

Information om våra upphandlingar och avtal


Här hittar du information om alla våra ramavtal, våra pågående upphandlingar och våra planerade och kommande upphandlingar. Du kan även läsa om vilka som är avropsberättigade per automatik på våra ramavtal och vilka som aktivt behöver göra en påanmälan. Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärsutvecklare Ville Gruner. Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. Läs mer om vilka som är avropsberättigade på HBV-avtal här>> HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här>> Vid frågor kontakta HBVs inköpschef  Ola Kroon .

Läs mer om Information om våra upphandlingar och avtal

Nytt ramavtal för rörmaterial startar i höst


badkar med kran som spolar vatten på ett par händer

HBV har slutfört upphandlingen Rörmaterial 22-104 och det nya ramavtalet börjar att gälla den 19 september. Ahlsell Sverige AB antas som rangordnad etta i samtliga avtalsområden. Som rangordnad tvåa antas SGDS Gruppen AB, moderbolag för Bevego, Dahl, Optimera, Kakelspecialisten och Konradssons Kakel med respektive dotterbolag. Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.

Omfattning Ramavtalet Rörmaterial 22-104 omfattar leverans av rörmaterial som exempelvis: badrumsporslin, badrumsskåp med tillhörande badrumsbelysning, VVS-armaturer, badkar, rörkopplingar, vattensparprodukter, rörledningar för vatten och värme, avloppsrör, pumpar, värmeradiatorer, disk-och tvättbänkar, rensutrustning, rörverktyg, brunnar och brunnsbetäckningar, kollektorrör för bergvärme, med där tillhörande produkter samt övriga produkter som omfattas av RSK-databasens kategoriindelning. Möjlighet till underhållsutbildning samt energirådgivning omfattas också av ramavtalet. Möjlighet att tillämpa trepartsavtal finns.  I utvärderingen av denna upphandling har HBV tillämpat så kallad omvänd utvärdering. Antagna leverantörer lämnade de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden på grundval av pris samt uppfyllde samtliga ställda krav i upphandlingen.  Antagna leverantörer i rangordning i respektive avtalsområde: A – Stockholms län 1. Ahlsell Sverige AB 2. SGDS Gruppen AB B – Västra Götalands län 1. Ahlsell Sverige AB 2. SGDS Gruppen AB C – Skåne län 1. Ahlsell Sverige AB 2. SGDS Gruppen AB D – Samtliga län i Sverige exklusive avtalsområde A, B och C 1. Ahlsell Sverige AB 2. SGDS Gruppen AB Avropsordning Avropsordning är uteslutande rangordning, avrop genom förnyad konkurrensutsättning har utgått för detta ramavtal. Avtalstid Avtalstiden är 2022-09-19 – 2024-09-18. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar. Kontakt Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Sara Björkman. 

Läs mer om Nytt ramavtal för rörmaterial startar i höst

Elkraft 23-134


Välkommen att delta i HBVs samordnade upphandling av Elkraft 23-134 som vi planerar att annonsera under augusti månad 2022. Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande enligt lag om offentlig upphandling, LOU. Tidigaste leveransstart är 2023-01-01 med möjlighet att prissäkra elpriset i samband med avtalstecknande.

Nyheter för 2023 Inför årets upphandling har HBV gjort ett gediget förarbete, bland annat har önskemål och synpunkter från Beställare och Elleverantörer varit en viktig grund i utvecklingen av det kommande ramavtalet Elkraft 23-134. Årets nyheter sammanfattas med: Vi förenklar för både Beställare och Elleverantörer genom att samla alla tidigare avtalsmodeller in i en helt ny avtalsmodell - flexibelt elinköp. Den modellen hanterar rörliga priser, fasta priser och portföljförvaltning. Allt beroende på hur Beställlaren väljer att nyttja avtalet under avtalsperioden.  Vi utökar vår service till Beställare genom att komplettera upphandlingen med praktiskt stöd och support avseende avtalsförvaltning under avtalsperioden. Vi gör det genom personlig support och ett IT-verktyg där Beställare kan styra, följa upp och hela tiden monitorera elaffären. Vi förenklar anmälningsförfarandet för Beställaren. Det krävs mindre information. Vi möjliggör för Elleverantörer som har som policy att endast leverera förnyelsebar el att vara med och lämna anbud. Sedan tidigare så är det alltid Beställarens önskemål om typ av miljöprodukt under avtalsperioden som är styrande. Detta möjliggörs genom avtalsförvaltning. Vi övergår till genomfakturering också för elfakturor. Detta kompletteras med att HBV gör en första kontroll av respektive månads fakturerade belopp. Fördelar med gemensam och samordnad upphandling Genom att samordna upphandlingar skapas generellt goda villkor till låga administrativa kostnader vilket bidrar till bättre ekonomi för de avropande enheterna (hädanefter kallad Beställaren). Detta innebär i sin tur att resurser kan frigöras för andra ändamål. Specifikt för samordnade elupphandlingar är den kompetensmässiga kunskapsbas som krävs för att inköpet ska kunna styras mot långsiktiga ekonomiska mål. Mer information om upphandlingen hittar du i dokumentet Inbjudan Elkraft 23-134, klicka här>> . Avtalet erbjuder följande fördelar: En flexibel avtalsmodell som hanterar alla tre tidigare avtalsmodeller på ett mer flexibelt sätt. Praktiskt stöd med avtalsförvaltning under avtalsperioden. Tillgång till IT-baserat processtöd för hantering, styrning och kontroll av elavtalet. Möjlighet till olika avtalsperioder. Kontroll av fakturerade månadsbelopp. Kvalitetssäkring av Leverantör i upphandling och under avtalsperioden genom praktisk avtalsförvaltning. Möjlighet för lokala elbolag att offerera på sin lokala marknad. Hantering av egen produktion, solkraft och vindkraft. Samarbete med elinköps- och avtalsförvaltningsexperter Ensotech. Årliga informationsmöten om Elkraft. Låg administrativ avgift, endast 0,25 öre per KWh. Avtalsperioder Avtalsperioden på ramavtalet är fyra år från och med 2023-01-01 till och med 2026-12-31. Beställarens leveransavtal kan starta när som helst under ramavtalsperioden, dock senast 2026-01-01. Giltighetstiden på Beställarens leveransavtal kan vara minst ett år och högst fyra år. Anmälan Senast den 1 juli 2022 ska er anmälan vara HBV tillhanda. Anmälningsblankett och Blankett kundinformation hittar du här intill. Önskar ni delta i denna samordnade upphandling av Elkraft ber vi er fylla i Anmälningsblanketten samt Blankett kundinformation och skicka den till emelie.farninger@hbv.se . Kontakt Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger.  

Läs mer om Elkraft 23-134

Ramavtal entreprenad – Byggservice


skruv i bräda

HBV lanserar ett nytt koncept för samordnade upphandlingar som vi valt att kalla Ramavtal entreprenad. Tanken är att gå ut med en gemensam upphandling för påanmälda medlemsbolag och först ut är byggservice. Med byggservice menas löpande arbeten samt mindre/enklare renoveringar.

Förutsättningar för upphandlingen HBV samordnar och driver arbetet med förfrågningsunderlag och hanterar hela upphandlingsprocessen fram till tilldelningsbeslut. Medlem tecknar avtal och äger sedan sina egna avtal.  Varje beställare (medlemmar och medlemsägda helägda dotterbolag) kommer utgöra ett eget anbudsområde vilket gör att lokala entreprenörer också ges möjlighet att lämna anbud. Entreprenören kan också välja lämna på ett eller flera anbudsområden. Det kommer finnas möjlighet för att teckna trepartsavtal. HBVs plan är att upphandlingen kommer att göras om minst vartannat år och ytterligare kategorier inom Ramavtal entreprenad är planerade såsom el, rör, ventilation, måleri och golv. Anmälan En aktiv påanmälan krävs för att vara med i upphandlingen och sista dag för påanmälan till upphandlingen av byggservice är 2022-08-31. Endast HBVs medlemmar samt medlemsägda helägda dotterbolag har möjlighet att anmäla sig till upphandlingen.  Kostnad Kostnaden för att delta i den samordnade upphandlingen av byggservice är 40 000 kronor exklusive moms per deltagande bolag. Medlemsägt helägt dotterbolag som ingår i samma anbudsområde som medlemmen debiteras en summa om 10 000 kronor. Summan faktureras i samband med annonsering. HBV står för kostnaden och hanteringen av en eventuell överprövning.  Tidplan Upphandlingen är planerad att annonseras i september med tilldelning i november/december 2022. Anmälda bolags avtal kan sedan börja gälla från och med 2023-01-01 till och med 2023-06-30. Det är upp till varje enskilt bolag att besluta om tid för avtalsstart inom denna period. Valmöjligheter inom upphandlingen Vissa punkter i upphandlingen kommer vara möjliga att påverka. Nedan listas några exempel på punkter som det anmälda bolaget har möjlighet att besluta om: Förutsättningar – såsom beställarens entreprenörsregler. Avropsmodell – såsom förnyad konkurrens (och beloppsgräns för detta) eller enbart rangordning. Övriga viten – olika moment som resulterar i viten med olika belopp beroende på hur beställaren arbetar med viten inom sin organisation. Försäkringar – vilka belopp och försäkringar krävs för utförande av jobb inom beställaren fastighetsbestånd. Trepartsavtal – om det ska nyttjas eller inte. Vårt erbjudande Fördelaktig prisbild – lägre pris än vid andra upphandlingskonsulttjänster. Kvalitetssäkrad och standardiserad AF del – med möjlighet för medlem att påverka specifika punkter. Hjälp med överprövning - HBV står för kostnaden och hanterar processen. Medlem äger sina egna avtal – vilket möjliggör för lokala aktörer och nära samarbete med entreprenörerna. Trepartsavtal – möjlighet att välja tillämpning av trepartsavtal. Intresserad och vill veta mer? Kontakta respektive regionansvarig för att boka in ett digitalt möte så får ni veta mer om hur det är tänkt. Mötet tar max en timme och kommer att ge er som medlemmar ett bättre underlag för att kunna ta beslut för eventuell påanmälan. Ansvarig inköpsstrateg Angelica Centerhag kommer att genomföra upphandlingen.

Läs mer om Ramavtal entreprenad – Byggservice