Fastighetsförnödenheter annonserad


Beslag, elverktyg och maskiner och förnödenheter såsom slippapper, vägsalt, lim samt handverktyg och infästningar är exempel på produkter som omfattas av den nya upphandlingen Fastighetsförnödenheter 21-122 som nu är annonserad och blir en efterföljare till ramavtalet för Järnhandelsvaror. Upphandlingen är regionalt indelad i 21 anbudsområden vilket motsvarar Sveriges län där HBV kommer att ingå avtal med två leverantörer per anbudsområde. Sista anbudsdag är 2020-06-22. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

Länk till den annonserade upphandlingen>> Länken är giltig till och med sista anbudsdag, 2020-06-22. Omfattning Upphandlingen är regionalt indelad i 21 anbudsområden (Sveriges län) som utvärderas och tilldelas var för sig. HBV kommer att ingå avtal med två leverantörer per anbudsområde. Fastighetsförnödenheter 21-122 ersätter befintligt ramavtal för Järnhandelsvaror 16-122 som upphör att gälla 2021-01-12. Produkter som omfattas av upphandlingen är fastighetsförnödenheter som behövs för att förvalta en fastighet. Produkterna ska vara avsedda för professionellt bruk om inte annat tydligt anges. Antagna leverantörer ska kunna erbjuda utbildning och information kring produkterna och även vägledning i rätt produktval avseende användning/metod och miljövänligare alternativ. Produktområden Beslag: exempelvis  handtag, beslag, lås/låstillbehör, krokar, gardintillbehör, fönstertillbehör, dörrklockor etc. Elverktyg och maskiner: exempelvis  borrmaskiner, borrhammare, slipmaskiner, vinkelslip, plåtsax, sticksåg, motorsåg, dammsugare inklusive påsar eller utan påsar, skruvdragare etc. Såväl nätdrivna som batteridrivna verktyg ingår. Förnödenheter: exempelvis  slippapper, vägsalt, lim, fogämnen, kem, spackel, penslar, sopkorgar, sandlådor, cykelställ, gräsfrö, postlådor, drivmedel, låsspray, sopsäckar, tejp, linor och rep etc.  Handverktyg: exempelvis  metallkapningsverktyg, filar, dragverktyg, hylsgrepp och tillbehör, momentverktyg, kraftverktyg, skruvmejslar, tänger, verktyg för elektronik och finmekanik, träbearbetningsverktyg, trädgårdsverktyg, skogsverktyg etc. Infästningar: exempelvis  skruv, spik, brickor, beslag, plugg, muttrar, nitar, gängstång, öglor, ankarmassa etc. Inredning fastighet: exempelvis  entré/skrapmattor, hyllsystem, trådbackar, hatthyllor, dörrstoppare, tvättstugeutrustning, anslagstavlor/lister etc. Lyft och hantering: exempelvis  pirra, arbetspall, stegar, magasinkärra, gaffellyftvagn, tvättvagnar, domkraft etc. Mät- och märkverktyg: exempelvis  vattenpass, tumstock, måttband, märkverktyg etc. Personligt skydd: exempelvis  varsel-/skyddskläder, handskar, skyddsskor, yttre kroppsskydd, pannlampa, huvudskydd etc. Redskap: exempelvis  skyffel, skräpplockare, snöredskap, spett, kratta, kvast, hink etc. Svets: exempelvis  svetsaggregat, klammer, tråd, kablar etc. Tillbehör: exempelvis  batterier för elverktyg, bits, borrar, sågblad, slangar etc. Tryckluft: exempelvis  tryckluftpistol, kompressor etc. Verkstadsutrustning: exempelvis  verktygslåda, hållare för verktyg, vagn etc. Avtalsstart Planerad avtalsstart är 2021-01-12. Kontakt Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

Läs mer om Fastighetsförnödenheter annonserad

Information med anledning av coronaviruset - Covid-19 (8 maj)


I syfte att försöka möjliggöra fortsatt leveransflöde för vissa städ- och hygienartiklar har HBV accepterat tillfälliga prisjusteringar från och med den 21 april 2020. Utbrottet av Covid-19 har orsakat stora problem gällande produktion och transporter vilket har medfört kraftigt höjda inköpspriser för vår avtalsleverantör. Vi kommer under en period att skicka ut nyhetsbrev två gånger per månad för att säkerställa att medlemmar, kunder och leverantörer får uppdaterad information om hur vår verksamhet påverkas under denna kritiska tid. Vi följer dagligen de råd och riktlinjer som meddelas av regering och dess myndigheter, främst Folkhälsomyndigheten, och arbetar utifrån dessa.

Så arbetar vi på HBV HBVs personal som arbetar på kontoret följer myndigheternas rekommendationer gällande hygien och personligt avstånd. Vi väljer även att arbeta hemifrån vid minsta förkylnings- eller sjukdomssymptom för att säkerställa minskad smittspridning. HBVs kontor är endast vara öppet för redan inbokade möten. Inga nya fysiska mötesbokningar kommer att ske inom den närmsta tiden, utan övergår till att bli digitala. Vi har även anlitat en extern växeltjänst då vår egen personal är omdirigerad till andra arbetsuppgifter för att säkerställa den löpande verksamheten. Detta kan eventuellt medföra längre svarstider, vilket vi ber om överseende för. För närvarande får vi på HBV väldigt många frågor och funderingar via epost och vi arbetar på för fullt för att svara alla så snabbt som möjligt. Se några av våra vanligaste frågor och svar här>> . HBVs föreningsstämma Även i år kommer HBV och Fastigo att genomföra en gemensam stämmodag, den 13 maj. Stämmoförhandlingarna kommer att ske helt digitalt och samtliga medlemmar erbjuds möjligheten att delta via länk. Läs mer om detta här>> Våra medlemmar För att minska spridningen av coronaviruset Covid-19 har många av våra medlemsbolag och kunder valt att flytta fram en del av det planerade invändiga underhållsarbetet till hösten och endast genomföra akuta reparationer tills vidare. Istället tidigareläggs underhålls- och renoveringsarbeten som sker sker utomhus. Många medlemmar har även underlättat för sina hyresgäster, som tvingas arbeta eller sköta sitt skolarbete hemifrån, genom att erbjuda gratis surf för att på så sätt möjliggöra en digital tillgänglighet. Äldre hyresgäster får hjälp med att handla.   En hel del trygghetsskapande insatser har även påbörjats för att stärka hyresgästernas känsla av normalitet och trygghet och på så sätt minska den sociala oron. Många hjälps också åt att skapa aktiviteter utomhus för de boende. Tillfälliga prisjusteringar Med anledning av drastiskt minskad tillgång till kemisk-tekniska produkter och hygienprodukter samt kraftigt ökade inköpskostnader på grund av utbrottet av Covid-19 för vår avtalsleverantör AllOffice Nordic AB, har HBV godkänt en prisjustering inom en begränsad tid (senast 2020-08-31) för nedanstående produkter: Desinfektionsprodukter: 5-60 % Engångshandskar: 10-30 % skyddsutrustning: 5-12 % Dessa prisjusteringar träder i kraft den 21 april 2020. För redan lagda beställningar gäller fortfarande de priser som var aktuella vid beställningstillfället. Leverantören, AllOffice Nordic AB, kommer att prioritera beställningar för sjukvården, äldreomsorgen och andra utsatta områden för kommande leveranser. Leveransinformation från våra avtalsleverantörer Vi får löpande information från våra avtalsleverantörer om hur deras verksamheter påverkas av coronavirusets utbrott och vilka eventuella  konsekvenser det får för oss som kunder. Här har vi försökt samla all den information som kommit oss tillhanda. Vi följer utvecklingen och uppdaterar kontinuerligt. Många leverantörer har meddelat att det för närvarande inte föreligger några överhängande leveransproblem, men detta kan givetvis komma att ändras beroende på situationens utveckling i takt med att länder i Europa och övriga världen stänger ner produktion i fabriker och stänger gränserna för export. Även kunders köpbeteende har stor påverkan på tillgång av produkter, exempelvis vid bunkring av produkter.  När det gäller leveransförsörjningen av kemisk-tekniska produkter och hygienprodukter som arbetar våra antagna leverantörer hårt för att kunna tillmötesgå HBVs kunders efterfrågan. De har ökat upp produktionen i egna fabriker och även intensifierat samarbetet med strategiska partners för att korta ner de idag långa ledtiderna.    Ahlsell informerar (19 mars)>> Beijer Byggmaterial informerar (28 april)>> Dafo Brand AB informerar (31 mars)>> Dahl Sverige AB informerar (26 mars)>> Elvaco  informerar (20 mars)>> Franke Futurum AB informerar (14 april)>> Foyen Advokatfirma, angående Covid-19 och byggentreprenader>> Frågor och svar Vi får många frågor just nu med anledning av coronaviruset Covid-19. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och sidan uppdateras löpande. Klicka här>>

Läs mer

HBV investerar i Gröna fonder


HBV har investerat i fonden Captor Dahlia Green Bond, en aktivt förvaltad obligationsfond som investerar i så kallade gröna obligationer. Med en grön obligation avses en obligation eller andra räntebärande finansiella tillgångar där likviden används för att finansiera projekt som har positiv klimatpåverkan.

Kapitalet placeras huvudsakligen i gröna obligationer men också i obligationer med olika hållbarhetsteman såsom sociala- eller hållbara.     Fonden omfattar bland annat projekt inom förnyelsebar energi, energieffektivitet, gröna transporter och gröna byggnader samt även i gröna industriprojekt som syftar till att minska koldioxidutsläpp i koldioxidkrävande branscher. Att investera i hållbara obligationer innebär även en positiv påverkan på de 17 globala mål som är en del av Agenda 2030. Bilden nedan tydliggör Captor Dahlia Green Bonds positiva effekter samt hur innehavet fördelar sig över de globala målen. Under 2019 var en övervägande del av finansieringen riktad mot mål 7: Hållbar energi för alla, Mål 11: Hållbara städer och samhällen samt Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna. Det speglar väl hur den gröna obligationsmarknaden ser ut.  Bildtext: På detta sätt fördelar sig fondens innehav över de globala målen. Vidare tillämpar fonden en screening för att säkerställa att innehavet följer internationella normer och konventioner såsom FN Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella företag.    Genom fonden har kapitalförvaltaren bland annat finansierat SBABs gröna lån för energieffektiva fastigheter. Gjutformen 2, som syns på bilden nedan, är ett flerbostadshus och  är  ett så kallat passivhus, vilket innebär att den totala energianvändningen är under 25 kWh/m2/år.  Bildtext: Gjutformen 2, ett energieffektivt så kallat passivhus. Fonden använder derivat för att optimera räntekomponenten med avseende på räntekurva och valuta. Vidare öppnar den upp kreditkomponenten mot en global marknad.    Genom att investera i fonden kan HBV vara med och påverka för ett mer hållbart samhälle.    "HBV har ett viktigt uppdrag i att förvalta våra medlemmars återbäring till den ska betalas ut till dem. Målet är att investera säkert men också att kunna bidra med bra värdeskapande och hållbara investeringar. Vi har därför valt att satsa på den gröna fonden Dahlia som ägs och förvaltas av Captor. En, i våra ögon, ”äkta” grön fond ur flera olika perspektiv. Vi är hittills mycket nöjda med valet både ur ett hållbarhetsperspektiv som ur förvaltning- och administrationsperspektiv. ” Maria Moniér Melin, Chef Ekonomi och Stab på HBV

Läs mer

Leverans med montage av fönster och fönsterdörrar


För kommande avtalsperiod har HBV valt att dela in upphandlingen av Fönster och fönsterdörrar av trä/aluminium samt trä/trä i två separata upphandlingar, en som endast avser leverans och en som avser leverans med montage. Båda två är nu annonserade och sist ut var upphandlingen 20-141 som omfattar leverans med montage. Sista anbudsdag är 2020-06-12. Ansvarig inköpsstrateg är Pia Söderström.

Befintligt ramavtal Fönster - trä/aluminium samt trä 16-141 är giltigt till och med 2020-09-30.  Omfattning och avtalsvillkor Upphandlingen Fönster och fönsterdörrar av trä/aluminium samt trä/trä - leverans med montage 20-141 omfattar ramavtal för följande produktgrupper: Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä Vridfönster och fönsterdörrar i trä/aluminium Vridfönster och fönsterdörrar i trä/trä Även fasta fönster ingår i respektive anbudsområde. Upphandlingen är regionsindelad och utgörs av 16 st anbudsområden. Region Nord: Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorllands, Gävleborgs och Dalarna län. Region Syd: Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län Region Väst: Värmlands, Västra Götalands, Hallands och Jönköpings län Region Öst: Västmanlands, Örebro, Gotlands, Östergötlands, Södermanlands, Uppsala och Stockholms län Ramavtal kommer att tecknas med tre leverantörer per anbudsområde. Varje anbudsområde kommer att utvärderas och tilldelas var för sig.  Avropsmodellen är rangordning för avrop understigande 300 stycken fönster och fönsterdörrar.  Avrop om 300 stycken fönster och fönsterdörrar eller fler, sker genom förnyad konkurrensutsättning mellan avtalade leverantörer inom aktuellt avtalsområde. Planerad avtalsstart är 2020-10-01. Kontakt Ansvarig inköpsstrateg är Pia Söderström.

Läs mer

Våra upphandlingar


Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärschef Ulf Lindblom . Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här . Vid frågor kontakta HBVs inköpschef  Ola Kroon .

Läs mer