HBV

Lansering av HBVs nya portal Mina sidor


logotyp Mina sidor

I dag den 6 april lanserar HBV den nya portalen Mina sidor. Vår målsättning med Mina sidor är att tillgodose varje medlemsbolags behov av anpassad och relevant information rörande inköp. Syftet med portalen är också att skapa förutsättningar för en bättre inköpsstyrning. Här finns rapporter som visar ert bolags omsättning samt till er associerade bolags omsättning per leverantör och ramavtal. Endast våra medlemmar har tillgång till den nya portalen.

Alla VDar har behörighet till Mina sidor och behöver endast skapa ett lösenord för att få åtkomst till portalen. Lösenordet skapas genom att följa de anvisningar som bifogas i den länk som skickas idag från info@hbv.se . Medarbetare som har blivit godkänd av VD kommer också att få en länk med inloggningsuppgifter under dagen. Vill du ha inloggning? För att få inloggning till portalen behöver VD för bolaget skicka ett mejl med medarbetarens namn, epostadress och befattning till info@hbv.se. Därefter skickar HBV ut en länk med inloggningsuppgifter till medarbetaren. Varmt välkommen att logga in på Mina sidor!

Läs mer om Lansering av HBVs nya portal Mina sidor

HBV har lämnat remissvar!


HBVs affärsjurist Jonna Andersson, jurist Haidi Faraj, inköpschef Ola Kroon, teamledare Jonas Löfgren och Sandra Sedig samt vår VD Johan Almesjö, har lämnat remissvar på finansdepartementets utkast till lagrådsremiss ”En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar”. Här kan du läsa deras synpunkter på utkastet.

Den 29 december 2020 remitterade Finansdepartementet ett utkast till lagrådsremiss för en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar. Förslagen i utkastet syftar till att upphandlingsmålen ska kunna avgöras snabbare och att domstolsprocessen ska bli mer förutsägbar för parterna bland annat med att det i upphandlingsmålen ska införas ett lagstadgat skyndsamhetskrav och en regel som begränsar leverantörernas möjligheter att efter en viss tidpunkt i domstol åberopa nya fel och brister i upphandlingen (så kallad preklusionsfrist). HBV bjöds in som en av flera myndigheter att lämna synpunkter på förslagen i utkastet. HBV har efter omfattande arbete både externt och internt, där man bland annat tagit in medlemsbolag synpunkter, skickat in remissvar. Kortfattat lämnar HBV följande synpunkter på utkastet: HBV anser inte att det är antalet överprövningar som är problematiskt, utan de långa handläggningstiderna tillsammans med de oklarheter och restriktiva förhållningssätt som idag föreligger gällande täckningsköp som skapar problem för verksamheten. HBVs inställning är att det är viktigt att få ner handläggningstiden utan att skapa för många regleringar som gör inköpsprocessen mer komplicerad än vad den redan är idag. HBV håller med om att ett skyndsamhetskrav avseende domstolarnas handläggning vid mål om överprövning ska införas. HBV ifrågasätter dock vilken effekt förslaget om förtur kommer att få i praktiken då upphandlingsmålen redan idag genom majoriteten av domstolarnas egna arbetsordningar är förtursmål. HBV önskar ett närmare förtydligande gällande skyndsamhetskravet innebörd. HBV anser att det finns ett stort behov av att införa en tidsfrist för målens avgörande om 90 dagar. HBVs erfarenhet är att den genomsnittliga handläggningstiden för HBVs överprövningsmål är väsentligt längre än de genomsnittliga handläggningstider som anges i remissen. HBV menar att där det finns ett behov av en längre handläggningstid borde det kunna omfattas av ett undantag till huvudregeln och ska därför inte ses som ett hinder att införa en tidsfrist för målens avgörande. HBVs inställning är vidare att en tidplan vid överprövningsprocesser behövs. En tidplan skulle underlätta planering och organisering av verksamheten under eventuella ”verksamhetsstopp”/”leveransstopp” som en överprövningsprocessen i vissa fall kan leda till. HBV framför att det finns ett stort behov av mer aktiv materiell processledning från domstolarna i överprövningsmål. Vad gäller preklusionsfristerna anser HBV att fördelarna med en materiell preklusionsfrist är att det ger leverantören ytterligare incitament att vara aktiv och ställa relevanta frågor under annonseringen. Det skulle öka dialogen under annonseringsperioden som skulle leda till bättre utformade avtal och därmed öka kvalitén i den offentliga affären. HBVs inställning är därför att förslaget om att införa en preklusionsfrist under anbudstiden ska tas upp igen, om de åtgärder som införs genom förlagen i remissen inte får tillräckligt efterfrågad effekt. Vad avser preklusionsfrist i överprövningsprocessen tillstyrker HBV remissens förslag. HBV anser dock att två veckor är för lång tidsfrist för leverantörerna att få föra fram nya omständigheter och att man inte bör få möjlighet att inkomma med nya omständigheter i en andra kommuniceringsvända. HBV efterfrågar en tydligare vägledning kring temporära direktupphandlingar och tycker att det är olyckligt att det inte har lämnats förslag på sådan reglering i remissen. HBV tillstyrker förslaget att efterannonsering inte ska behöva göras vid upphandlingar under 100 000 kr, men bedömer också att en reglering om efterannonsering av upphandlingar från 100 000 kr och upp till direktupphandlingsgränsen kommer att bli en onödigt administrativt betungande uppgift för upphandlande myndigheter och att en sådan reglering därför inte bör införas. HBV anser att det är bra att det införs tidsfrister för uteslutningsgrunder vid offentlig upphandling, men tycker att tidsfristerna som införs är alldeles för korta då risken finns att det leder till att upphandlande myndigheter, leverantörer och allmänheten tappar förtroendet för det offentliga och upphandlingsregelverket. Vad gäller förslag om ansökningsavgift och processkostnadsansvar håller HBV med remissen om att de negativa effekterna för ett införande av ansökningsavgift och ett processkostnadsansvar överväger de positiva effekterna och att dessa förslag därför inte bör införas. I övrigt tillstyrker HBV remissens förslag.   HBVs remissyttrandet i sin helhet hittar ni under "Dokument". 

Läs mer om HBV har lämnat remissvar!

Information om våra upphandlingar och avtal


Här hittar du information om alla våra ramavtal, våra pågående upphandlingar och våra planerade och kommande upphandlingar. Du kan även läsa om vilka som är avropsberättigade per automatik på våra ramavtal och vilka som aktivt behöver göra en påanmälan. Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärschef Ulf Lindblom . Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. Läs mer om vilka som är avropsberättigade på HBV-avtal här>> HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här>> Vid frågor kontakta HBVs inköpschef  Ola Kroon .

Läs mer om Information om våra upphandlingar och avtal

Nytt avtal klart för Köks- och förvaringslösningar


vitt kök med barbord och två lampor som hänger ned

Upphandlingen Köks- och förvaringslösningar 21-140 har varit föremål för överprövning, men i mitten av mars meddelade Förvaltningsrätten sin dom där det fastslogs att leverantören Polyform Specialsnickeriers ansökan om överprövning avslås. Nu har avtalsspärren löpt ut och HBV kan gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer. Det nya ramavtalet börjar att gälla den 1 april 2021 och avser köks- och förvaringsskåp, inklusive tillbehör, med eller utan montering. Ansvarig inköpsstrateg är Bengt Tibäck.

Omfattning Den nya upphandlingen Köks- och förvaringslösningar 21-140 avser köks- och förvaringsskåp, inklusive tillbehör, med eller utan montering. Upphandlingen är indelad i följande kategorier: lackat laminerat folierat fanér Antagna leverantörer i rangordning: Lackat 1. Modexa AB 2. LIB Luck och InredningsBolaget AB 3. Scandinavian Kitchen AB Laminerat 1. LIB Luck och InredningsBolaget AB 2. Modexa AB 3. Scandinavian Kitchen AB Folierat 1. Modexa AB 2. LIB Luck och InredningsBolaget AB 3. Scandinavian Kitchen AB Fanerat 1. LIB Luck och InredningsBolaget AB 2. Scandinavian Kitchen AB Samtliga leverantörer levererar i hela landet.  Respektive leverantör kan leverera stommar, bänkskivor, tillbehör, montering samt måttagning. Prislistan är uppdelad så att materialet och arbetskostnaden är separerade, för att underlätta olika typer av avrop och uppföljning. I avtalet ingår all kapning, kantning och fästdetaljer för respektive produkter. Luckor är exklusive gångjärn och handtag. I montering ingår måttagning, nyckelhantering, avisering till hyresgäst och eventuell silikonering.  Totalpris för demontering, bortforsling och deponi per kök/lokal, styckpris för upp till tio enheter. I samtliga priser är frakt inkluderat. Vid småorder under 1.000 kronor tillkommer dock en fraktavgift och även expressleverans kostar extra. Med anledning av att upphandlingen har varit överprövad under en tid, så kan det inledningsvis vara en del leveransproblem. Detta på grund av att antagna leverantörer haft mycket kort tid på sig att förbereda sina rutiner och system för det nya ramavtalet. Avropsordning Avrop ska ske genom rangordning. Förnyad konkurrensutsättning kommer inte att tillämpas. Möjlighet till trepartsavtal finns. Miljökrav transporter I upphandlingen har HBV ställt krav på att minst 25 % av produkttransporterna som används för leverans inom ramavtalet, ska vara fossilbränslefria efter tre års avtalstid. För att transporten ska räknas som fossilfri i det här sammanhanget krävs, i enlighet med förslaget till EU:s förnybarhetsdirektiv, att drivmedlet ger en utsläppsminskning på 70 % jämfört med fossila alternativ. Drivmedel som i dagsläget lever upp till kravet är; el, vätgas, biogas, HVO, FAME och ED95. Minst 50 % av transporterna som genomförs med service- och montagefordon inom ramavtalet ska vara fossilbränslefria efter tre års avtalstid. Garanti Garantitid är 20 år på luckor respektive 15-20 år på stommar. Avtalstid 2021-04-01 – 2023-03-31 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år.  Kontakt Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Bengt Tibäck och regionansvarig affärsutvecklare Katarina Björndahl.

Läs mer om Nytt avtal klart för Köks- och förvaringslösningar

Information med anledning av coronaviruset - Covid-19 (28 feb)


Smittspridningen av coronaviruset Covid-19 är ännu inte under kontroll och regeringen har utfärdat ännu hårdare restriktioner som ska gälla fram till den 24 januari till att börja med. Nya nedstängningar av fabriker påverkar våra leverantörers förmåga att tillgodose våra medlemmar och kunder med de varor som efterfrågas på flera av våra ramavtalsområden. E-handel och hemleveranser har också ökat kraftigt under den pågående coronapandemin vilket har orsakat brist på chaufförer. HBVs kontor håller öppet varje dag mellan kl 10:00 - 14:00 för bokade besök. Max 20 personer får vistas på kontoret samtidigt.

Så arbetar vi på HBV I och med de nya restriktionerna får max åtta personer vistas på HBVs kontor samtidigt och resten arbetar hemifrån för att bidra till minskad smittpridning. HBVs personal följer myndigheternas rekommendationer gällande hygien och personligt avstånd. Vi väljer även att arbeta hemifrån vid minsta förkylnings- eller sjukdomssymptom. För närvarande får vi på HBV väldigt många frågor och funderingar via epost och vi arbetar på för fullt för att svara alla så snabbt som möjligt. Se några av våra vanligaste frågor och svar  här>> . Våra medlemmar Coronapandemin har varit oerhört utmanande för våra medlemmar. Krishanteringen har krävt nya arbetssätt och rutiner för att kunna utföra olika typer av arbeten inom den löpande förvaltningen. Många planerade underhållsarbeten har flyttats fram och verksamheter har behövt ställa om för att möta nya utmaningar som följt i spåren av Covid-19.  Arbetet med att påminna hyresgäster om att fortsätta hålla social distans till sina grannar, i hissar och trapphus pågår ständigt. Pandemin påverkar vitvaruleveranserna HBV har noterat att antalet restnoterade produkter har flerdubblats. Detta beror främst på komponentbrist. Det räcker att en länk i leverantörskedjan brister så får det konsekvenser. Bland kalla produkter påverkas främst kyl/frysar och skåp som är 55 cm breda. När det gäller heta produkter så är leveransproblemen som störst för de 60 cm breda spisarna. I kategorin våta produkter är det störst brist på torktumlare. Antalet beställningar av vitvaror har ökat 2020 jämfört med 2019. Kanske är även det en effekt av viruset Covid-19, med fler hyresgäster som arbetar hemifrån vilket bidrar till ökad användning av vitvaror.   HBV kan i nuläget inte säga när leveranserna kommer att återgå till det normala igen. Det återstår att se hur utvecklingen av Covid-19 fortsätter att påverka världen. Enligt avtalet för Vitvaror har beställaren rätt att kräva en ersättningsprodukt till samma pris med lika, eller bättre prestanda, om leverantören inte kan leverera den ursprungliga produkten. Vid de undantagsfall där en ersättningsprodukt ej går att frambringa, har beställaren rätt att annullera beställningen och istället vända sig till den leverantör som är rangordnad tvåa.  Leveransinformation från våra avtalsleverantörer Vi får löpande information från våra avtalsleverantörer om hur deras verksamheter påverkas av pandemin och vilka eventuella konsekvenser det får för oss som kunder. Här har vi försökt samla all den information som kommit oss tillhanda. Vi följer utvecklingen och uppdaterar kontinuerligt. För närvarande rapporterar våra leverantörer endast enstaka avvikelser från leveransplaner. Franke Futurum informerar (2021-02-28) Dafo Brand AB informerar>> Garageportexperten informerar>> Secor informerar om införda säkerhetsrutiner vid installationer i lägenheter>> Foyen Advokatfirma, angående Covid-19 och byggentreprenader>> Frågor och svar Vi får många frågor just nu med anledning av coronaviruset Covid-19. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och sidan uppdateras löpande. Klicka här>>

Läs mer om Information med anledning av coronaviruset - Covid-19 (28 feb)