HBV

Nytt avtal klart för Avfallshanteringsprodukter


man som sorterar sopor i underjordsbehållare

San Sac AB antas som rangordnad etta i samtliga fyra avtalsområden i HBVs nya rikstäckande ramavtal för Avfallshanteringsprodukter 21-113. Det är ett renodlat varuavtal vilket betyder att markarbeten inte längre ingår. Även möjligheten att tillämpa förnyad konkurrensutsättning har utgått i det nya ramavtalet. Prisbilagan har utökats med nya produkter och anbudsgivarna har även fått prissätta tillval. Jämfört med den tidigare upphandlingen har HBV ställt fler krav inom de olika produktområdena. Det nya ramavtalet startar 2021-04-11. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

Omfattning HBVs nya ramavtal för Avfallshanteringsprodukter omfattar fyra avtalsområden där följande leverantörer har antagits i rangordning: A - Nedgrävda och delvis nedgrävda underjordsbehållare avsedda för krantömning 1. San Sac AB 2. Namdal AB 3. IREC Svenska AB B - Källsorteringskärl/system för insamling av avfall/förvaring av farligt avfall för lägenheter samt för kontor och pausrumsmiljöer 1. San Sac AB C - Källsorteringsskåp för insamling av avfall utomhus. 1. San Sac AB 2. Finbin AB D - Påsar för komposterbart avfall, säckar/säckbehållare, dekaler avsedda för källsorterings-, avfallshanteringsprodukter samt avfallsutrymmen 1. San Sac AB Förnyad konkurrensutsättning kommer inte att tillämpas i det nya ramavtalet. Möjlighet till trepartsavtal finns.  Prisbilagan har utökats med nya produkter samt tillval som leverantörerna har fått prissätta. Angiven rabatt för övrigt sortiment har varit en del av utvärderingen. Jämfört med befintligt ramavtal Avfallshanteringsprodukter 17-113 som upphör att gälla 2021-04-10 har HBV nu ställt fler krav i de olika produktområdena. Bland annat har krav ställts på att avfallsbehållare ska vara tillgänglighetsanpassade. Det kommer även att finnas möjlighet för beställaren att beställa hämtning och omhändertagande av kasserade kärl som leverantören dessutom kommer att ersätta beställaren för per kilo omhändertaget kärl.  Garanti Det nya ramavtalet erbjuder utökade garantier: Fem års garanti. Kärlens garantitid ska vara minst åtta år. Källsorteringsskåp ska ha en garantitid på minst tio år. Leveranstid Leverans ska ske inom tre dygn från orderdatumet när det gäller lagerhållna varor. Vid order ur beställningssortiment ska leverans ske inom åtta veckor från godkänd order. Expressleverans, mot en eventuell tillkommande kostnad, kan ske om detta har överenskommits mellan beställare och leverantör. Fossilfria transporter I upphandlingen har HBV ställt krav på att minst 25 % av varutransporterna inom ramavtalet ska vara fossilbränslefria efter tre års avtalstid. För att transporterna ska räknas som fossilfria i det här sammanhanget krävs, i enlighet med Fossilfritt Sveriges förslag till EU:s förnybarhetsdirektiv, att drivmedlet ska ge en utsläppsminskning på 70 % jämfört med fossila alternativ. Drivmedel som i dagsläget lever upp till kravet är; el, vätgas, biogas, HVO, FAME och ED95. Avtalstid 2021-04-11 – 2023-04-10. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år. Kontakt Frågor om detta ramavtal besvaras av ansvarig inköpsstrateg Helena Kuusisto eller regionansvarig affärsutvecklare Dan Sundberg. 

Läs mer om Nytt avtal klart för Avfallshanteringsprodukter

Information om våra upphandlingar och avtal


Här hittar du information om alla våra ramavtal, våra pågående upphandlingar och våra planerade och kommande upphandlingar. Du kan även läsa om vilka som är avropsberättigade per automatik på våra ramavtal och vilka som aktivt behöver göra en påanmälan. Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärschef Ulf Lindblom . Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. Läs mer om vilka som är avropsberättigade på HBV-avtal här>> HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här>> Vid frågor kontakta HBVs inköpschef  Ola Kroon .

Läs mer om Information om våra upphandlingar och avtal

Balkonginglasning annonserad


inglasad balkong i vit fastighet

HBVs upphandling Balkonginglasning 21-155 är nu annonserad och leverantörer är välkomna att lämna anbud fram till och med 2021-03-22. Upphandlingen är rikstäckande och omfattar leverans inklusive montering av inglasningar av balkonger och uteplatser. HBV kommer att tilldela de tre anbudsgivare som lämnat de mest ekonomiskt fördelaktiga anbuden utifrån utvärderingsgrundens pris. Planerad avtalsstart är 2021-05-15 och den årliga volymen uppskattas till cirka 28 miljoner kronor. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

Omfattning Den rikstäckande upphandlingen Balkonginglasning 21-155 omfattar leverans inklusive montering av inglasningar av balkonger och uteplatser. HBV kommer att anta tre leverantörer i rangordning. Den årliga volymen uppskattas till cirka 28 miljoner kronor.  Länk till annonserad upphandling av Balkonginglasning 21-155>> (länken är giltig till och med 2021-03-22). Fossilfria transporter I upphandlingen har HBV ställt krav på att minst 25 % av varutransporterna inom ramavtalet ska vara fossilbränslefria efter tre års avtalstid. För att transporterna ska räknas som fossilfria i det här sammanhanget krävs, i enlighet med Fossilfritt Sveriges förslag till EU:s förnybarhetsdirektiv, att drivmedlet ska ge en utsläppsminskning på 70 % jämfört med fossila alternativ. Drivmedel som i dagsläget lever upp till kravet är; el, vätgas, biogas, HVO, FAME och ED95. Avtalstid Planerad avtalsstart 2021-05-15. Avtalstiden är två år med möjlighet till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år. Befintligt ramavtal Balkonginglasning 17-155 är giltigt till och med 2021-05-14.  Läs mer>> Kontakt Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger och regionansvarig affärsutvecklare Sofia Nordblom.

Läs mer om Balkonginglasning annonserad

Kompletteringsbyggnader - Tvättstugor på remiss


tvättmaskiner i tvättstuga

Inför den kommande upphandlingen av Kompletteringsbyggnader - Tvättstugor 21-162 har HBV nu annonserat en extern remiss i syfte att samla in synpunkter på det kommande upphandlingsunderlaget från potentiella leverantörer och övriga intressenter. Sista svarsdag är 2021-03-22. Ramavtalet kommer att omfatta prefabricerade och nyckelfärdiga kompletteringsbyggnader inklusive montage på plats, på av beställaren färdigställd grund. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

Kort beskrivning Upphandlingen av Kompletteringsbyggnader - Tvättstugor 21-162 omfattar prefabricerade och nyckelfärdiga kompletteringsbyggnader av en eller flera tvättstugor. Maskiner och utrustning till tvättstugorna går att beställa från HBVs ramavtal Tvättstugeutrustning 21-102. En kompletteringsbyggnad kan i många fall vara ett attraktivt alternativ till att renovera befintliga tvättstugor, exempelvis i miljonprogrammet. Några av fördelarna är bättre tillgänglighetsanpassning och att fuktdrivande och ibland bullrande verksamhet flyttas ut från bostadshuset. Många befintliga tvättstugor är dessutom placerade i källare eller på vindar och kan upplevas som otrygga av hyresgästerna.  Läs mer om Kompletteringsbyggnader - Tvättstugor i HBV-Magasinet,  klicka här>> . Länk till annonserad remiss i TendSign>> (Länken är giltig till och med 2021-03-22) Kontakt Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger och affärsutvecklare Ville Gruner.  

Läs mer om Kompletteringsbyggnader - Tvättstugor på remiss

Information med anledning av coronaviruset - Covid-19 (28 feb)


Smittspridningen av coronaviruset Covid-19 är ännu inte under kontroll och regeringen har utfärdat ännu hårdare restriktioner som ska gälla fram till den 24 januari till att börja med. Nya nedstängningar av fabriker påverkar våra leverantörers förmåga att tillgodose våra medlemmar och kunder med de varor som efterfrågas på flera av våra ramavtalsområden. E-handel och hemleveranser har också ökat kraftigt under den pågående coronapandemin vilket har orsakat brist på chaufförer. HBVs kontor håller öppet varje dag mellan kl 10:00 - 14:00 för bokade besök. Max 20 personer får vistas på kontoret samtidigt.

Så arbetar vi på HBV I och med de nya restriktionerna får max åtta personer vistas på HBVs kontor samtidigt och resten arbetar hemifrån för att bidra till minskad smittpridning. HBVs personal följer myndigheternas rekommendationer gällande hygien och personligt avstånd. Vi väljer även att arbeta hemifrån vid minsta förkylnings- eller sjukdomssymptom. För närvarande får vi på HBV väldigt många frågor och funderingar via epost och vi arbetar på för fullt för att svara alla så snabbt som möjligt. Se några av våra vanligaste frågor och svar  här>> . Våra medlemmar Coronapandemin har varit oerhört utmanande för våra medlemmar. Krishanteringen har krävt nya arbetssätt och rutiner för att kunna utföra olika typer av arbeten inom den löpande förvaltningen. Många planerade underhållsarbeten har flyttats fram och verksamheter har behövt ställa om för att möta nya utmaningar som följt i spåren av Covid-19.  Arbetet med att påminna hyresgäster om att fortsätta hålla social distans till sina grannar, i hissar och trapphus pågår ständigt. Pandemin påverkar vitvaruleveranserna HBV har noterat att antalet restnoterade produkter har flerdubblats. Detta beror främst på komponentbrist. Det räcker att en länk i leverantörskedjan brister så får det konsekvenser. Bland kalla produkter påverkas främst kyl/frysar och skåp som är 55 cm breda. När det gäller heta produkter så är leveransproblemen som störst för de 60 cm breda spisarna. I kategorin våta produkter är det störst brist på torktumlare. Antalet beställningar av vitvaror har ökat 2020 jämfört med 2019. Kanske är även det en effekt av viruset Covid-19, med fler hyresgäster som arbetar hemifrån vilket bidrar till ökad användning av vitvaror.   HBV kan i nuläget inte säga när leveranserna kommer att återgå till det normala igen. Det återstår att se hur utvecklingen av Covid-19 fortsätter att påverka världen. Enligt avtalet för Vitvaror har beställaren rätt att kräva en ersättningsprodukt till samma pris med lika, eller bättre prestanda, om leverantören inte kan leverera den ursprungliga produkten. Vid de undantagsfall där en ersättningsprodukt ej går att frambringa, har beställaren rätt att annullera beställningen och istället vända sig till den leverantör som är rangordnad tvåa.  Leveransinformation från våra avtalsleverantörer Vi får löpande information från våra avtalsleverantörer om hur deras verksamheter påverkas av pandemin och vilka eventuella konsekvenser det får för oss som kunder. Här har vi försökt samla all den information som kommit oss tillhanda. Vi följer utvecklingen och uppdaterar kontinuerligt. För närvarande rapporterar våra leverantörer endast enstaka avvikelser från leveransplaner. Franke Futurum informerar (2021-02-28) Dafo Brand AB informerar>> Garageportexperten informerar>> Secor informerar om införda säkerhetsrutiner vid installationer i lägenheter>> Foyen Advokatfirma, angående Covid-19 och byggentreprenader>> Frågor och svar Vi får många frågor just nu med anledning av coronaviruset Covid-19. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och sidan uppdateras löpande. Klicka här>>

Läs mer om Information med anledning av coronaviruset - Covid-19 (28 feb)