Upphandling över nationsgränser


HBVs affärsutvecklare Ville Gruner samordnar arbetet i ett nybildat nätverk med stöd från EU-kommissionen som undersöker möjligheterna till gränsöverskridande samarbete i upphandlingsfrågor. Normalt handlas så gott som alla varor och tjänster i den offentliga sfären upp inom det egna landets gränser. EU-kommissionen, ser gärna en enhetlig och mer öppen marknad.

Ville Gruner har vid flera tillfällen tidigare arbetat med gränsöverskridande samarbeten, bland annat mellan Sverige och Finland för tre år sedan. Kommissionen har höga ambitioner och vill se hur en sammanslagen marknad inom EU skulle kunna fungera även när det gäller offentliga upphandlingar. Målsättningen är att underlätta för medlemsstaternas köpare och säljare att göra bättre affärer och dessutom bygga broar mellan länder i exempelvis teknik- och innovationsfrågor. En större marknad är bättre för alla och risken för kartellbildningar minskar. Ville Gruner menar att samarbetet öppnar för många möjligheter. En mer proaktiv internationell konkurrensutsättning kan leda till bättre priser och villkor i upphandlingarna. Samtidigt skulle det innebära att svenska leverantörer kan konkurrera på en betydligt större marknad än idag.  Det nybildade nätverket har hittills, förutom HBV i Sverige, knutit till sig inköpscentraler från Frankrike, Irland, Italien, Kroatien och Litauen. Två möten har hållits under året där man fört diskussioner om hur nätverket på bästa sätt kan medverka till större nytta för ländernas respektive medlemmar. Erfarenhetsbyte är en viktig del under dessa möten. Man delar med sig av strategier och marknadsanalyser och diskuterar olika upphandlingsverktyg som används i dagsläget. Ville Gruner har som exempel tagit fram livscykelanalyser för servicefordon med olika bränsletyper, något som nätverksmedlemmarna Irland och Kroatien har efterfrågat. Italien, i sin tur, har bidragit med erfarenheter från ett tioårigt arbete inom DIS - dynamiska inköpssystem. Samarbetet är brett och behandlar många olika områden. Bland annat tittar man på om det går att få till stånd ett pilotprojekt inom något område, för en framtida europeisk gemensam inköpsplattform. För HBVs del handlar samarbetet till stor del om att fortsätta utveckla rollen som ledande aktör inom området och skapa större nytta för HBV-medlemmar. Nästa nätverksmöte hålls i mars nästa år då bland annat E-handel, plattformar, systemlösningar för DIS och nationella planer för hållbara upphandlingar kommer att diskuteras. Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta gärna vår affärsutvecklare Ville Gruner.

Läs mer om Upphandling över nationsgränser

Våra upphandlingar


Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärschef Ulf Lindblom . Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här . Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef  Ola Kroon .

Läs mer

Status Pilot Skåne


I dagsläget har HBV två aktiva och påbörjade uppdrag inom Pilot Skåne; löpande byggentreprenadtjänster åt SVEDAB och Svedalahem samt löpande VS-arbeten åt SVEDAB och Svedalahem. I dessa uppdrag har arbetet med upphandlingsunderlaget påbörjats och vi har träffat beställargruppen för en genomgång av utkast till underlag.

Tre andra uppdrag kommer även påbörjas inom kort där intresset visat sig vara stort: målerientreprenadtjänster golventreprenadtjänster elservice Dessa uppdrag ligger närmast för utförande inom Pilot Skåne. Därefter utgår vi från intresselistan för att eftersöka ytterligare uppdrag som passar väl in inom projektet. HBV har likaså för avsikt att inom kort gå ut med en intresseanmälan för samordning av ramavtal inom både glastjänster och hisservice, där medlemsbolag i Skåneregionen får möjlighet att anmäla sig och delta i kommande upphandlingar, vilka planeras att genomföras under slutet av 2018. Läs mer om Pilot Skåne>>

Läs mer

Upphandlingen av Tak och takrenoveringar senareläggs


Den planerade upphandlingen av Tak och takrenoveringar 18-160 senareläggs och kommer istället att utföras under 2019. Anledningen till den framflyttade tidplanen är att det framkommit ny information från marknaden och från våra medlemsbolag. Det gör att vi vill omarbeta förfrågningsunderlaget för att erbjuda våra medlemmar det bästa och mest värdeskapande ramavtalet.

Vi återkommer med ytterligare information när det närmar sig annonsering.

Läs mer

Luftfilter 16-130 förlängs


Ramavtalet Luftfilter 16-130 förlängs och gäller till och med 2019-12-31. HBV har därmed utnyttjat sista möjligheten till förlängning och ramavtalet kan ej förlängas ytterligare. Ansvarig upphandlare är Jonas Löfgren.

Ramavtalet är rikstäckande, rangordnat och indelat i tre delar: A. Leverantörer av P-märkta luftfilter. 1. Camfil Svenska AB 2. Dinair AB 3. Resema AB B. Leverantörer med Eurovent klassade luftfilter. 1. Mann+Hummel Vokes Air AB 2. Heimbach Filtration AB C. Filterbyten 1. Camfil Svenska AB

Läs mer