Ny upphandling av Garageportar annonserad


Emelie Färninger, ny inköpsstrateg på HBV, har i dagarna annonserat en ny rikstäckande upphandling av Garageportar 21-129. Dörren står nu öppen för leverantörer att lämna in anbud fram till och med 2020-10-19. Upphandlingen omfattar garageportar avsedda för allmänna garage i flerbostadshus och andra allmännyttiga fastigheter och innehåller fyra olika anbudsområden Anbudsområdena utvärderas separat och ramavtal kommer att ingås med två leverantörer per anbudsområde. Planerad avtalsstart 2021-02-01.

Omfattning Upphandlingen av Garageportar 21-129 omfattar garageportar avsedda för allmänna garage i flerbostadshus och andra allmännyttiga fastigheter. Den består av fyra olika anbudsdelar, vilka var för sig är rikstäckande: A - Vipport B - Takskjutport C - Slagport D - Garageportar exklusive montage Inom anbudsområde A, B och C ingår åtagande av montagearbete för respektive avrop, vilket då utgör ett helhetsåtagande. Inom anbudsområde D ingår enbart leverans av garageportar. Anbudsområdena utvärderas separat och ramavtal kommer att ingås med två leverantörer per anbudsområde. Befintligt avtalsområde gällande industriportar har tagits bort i den nya upphandlingen, på grund av dess komplexitet och svårighet att standardisera samt liten efterfrågan. Avropsordning är rangordning för beställningar upp till 50 stycken garageportar. Vid beställning av 50 stycken garageportar eller fler gäller förnyad konkurrensutsättning. Avtalstid Planerad avtalsstart 2021-02-01. Avtalstiden är två år med möjlighet till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år. Befintligt ramavtal Garageportar 17-129 är giltigt till och med 2021-01-31. Läs mer om avtalet och antagna leverantörer i vår avtalskatalog, klicka här>>. Kontakt Frågor besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger.

Läs mer om Ny upphandling av Garageportar annonserad

Information med anledning av coronaviruset - Covid-19 (26 augusti)


Med anledning av coronapandemin kommer HBV att senarelägga annonsering av vissa upphandlingar, samt förlänga anbudsfristen i andra fall för att på så sätt underlätta för leverantörer att ha möjlighet att lämna väl genomarbetade anbud. Materialförsörjningen från underleverantörer i Europa är till del fortfarande påverkad och det är i vissa fall svårt att få fram leveransinformation. Flera branscher har tvingats att korttidspermittera personal vilket har försvårat anbudsarbetet.

Så arbetar vi på HBV HBVs personal som arbetar på kontoret följer myndigheternas rekommendationer gällande hygien och personligt avstånd. Vi väljer även att arbeta hemifrån vid minsta förkylnings- eller sjukdomssymptom för att säkerställa minskad smittspridning. För närvarande får vi på HBV väldigt många frågor och funderingar via epost och vi arbetar på för fullt för att svara alla så snabbt som möjligt. Se några av våra vanligaste frågor och svar  här>> . Våra medlemmar För att minska spridningen av coronaviruset Covid-19 har många av våra medlemsbolag och kunder valt att flytta fram en del av det planerade invändiga underhållsarbetet till hösten och endast genomföra akuta reparationer tills vidare. Istället tidigareläggs underhålls- och renoveringsarbeten som sker utomhus. Många medlemmar har även underlättat för sina hyresgäster, som tvingas arbeta eller sköta sitt skolarbete hemifrån, genom att erbjuda gratis surf för att på så sätt möjliggöra en digital tillgänglighet. Äldre hyresgäster får hjälp med att handla.   En hel del trygghetsskapande insatser har även påbörjats för att stärka hyresgästernas känsla av normalitet och trygghet och på så sätt minska den sociala oron. Många hjälps också åt att skapa aktiviteter utomhus för de boende.   Leveransinformation från våra avtalsleverantörer Vi får löpande information från våra avtalsleverantörer om hur deras verksamheter påverkas av pandemin och vilka eventuella konsekvenser det får för oss som kunder. Här har vi försökt samla all den information som kommit oss tillhanda. Vi följer utvecklingen och uppdaterar kontinuerligt. För närvarande rapporterar våra leverantörer endast enstaka avvikelser från leveransplaner. Dafo Brand AB informerar>> (29 juni) Franke Futurum informerar>> (1 juni) Garageportexperten informerar>> (7 juli) Secor informerar om införda säkerhetsrutiner vid installationer i lägenheter>>  (3 juni) Foyen Advokatfirma, angående Covid-19 och byggentreprenader>> Frågor och svar Vi får många frågor just nu med anledning av coronaviruset Covid-19. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och sidan uppdateras löpande. Klicka här>>

Läs mer

EMP Storkök upphör med sin verksamhet


Electrolux Professional ABs auktoriserade återförsäljare EMP Storkök, som ansvarat för försäljning och service av Electrolux Professionals storköksutrustning i södra Sverige, har upphört med sin verksamhet. EMP Storkök var verksamma i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping och Kalmar län.

För de kunder som önskar få hjälp med rådgivning och inköp av storköksutrustning i dessa län, kontakta Electrolux Professional direkt. Kontaktuppgifter försäljning: Anders Norell anders.norell@electroluxprofessional.com   eller pa.order@electroluxprofessional.com Kontaktuppgifter förebyggandeservice/reparation: Svensk storköksservice Tel: 020-515200 felanmalan@3s.nu Förteckning över Electrolux Professionals partners i Sverige: KI-kök AB (Norrland) Köksmiljö i Uppsala AB (Mälardalen) Dalux AB (Stockholm) Storköksinnovationer i Alingsås AB (Västra Götaland) LO Professional (Gotland) Eventuella frågor besvaras av ansvarig inköpsstrateg Helena Kuusisto.  

Läs mer

Prisjustering på engångshandskar


Städmaterial och hygienprodukter 20-108. Mot bakgrund av den rådande situationen vi befinner oss i med anledning av coronapandemin, kommer vår leverantör AllOffice att behöva justera sin priser gällande engångshandskar från och med 2020-10-01. Eventuella frågor besvaras av ansvarig inköpsstrateg Elin Erwid.

Leveranssituation gällande engångshandskar Hela kedjan påverkas – från brist på kartongmaterial till att importörers leveransmöjligheter är ytterst begränsade. Detta har lett till kraftigt stigande världsmarknadspriser. AllOffice leverantörer på engångshandskar har svårt att lämna några leveransbesked. De leveranser AllOffice erhåller köps in till dagspriser vilket gör att inga priser kan garanteras. AllOffice går igenom restorderlistorna och erbjuder leveranser av engångshandskar till de priser som gäller för dagen.   Om råvarupriser förändras avsevärt kommer AllOffice att justera priserna igen med kort varsel både upp och ner. AllOffice prioriterar sjukvården, äldreomsorgen och andra utsatta områden för kommande leveranser.

Läs mer

Våra upphandlingar


Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärschef Ulf Lindblom . Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. Läs mer om vilka som är avropsberättigade på HBV-avtal här>> HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här>> Vid frågor kontakta HBVs inköpschef  Ola Kroon .

Läs mer