HBV

Nytt avtal klart för sportutrustning och fallskyddsutrustning


Fotboll i fotbollsnät i solsken

HBV har slutfört upphandlingen av Lekplats- och sportutrustning 20-114 avseende anbudsområdena B - Sportutrustning och C - Fallskyddsutrustning. Nytt avtal för dessa två avtalsområden börjar att gälla 2020-12-01. Anbudsområde D - Konstgräs har blivit föremål för överprövning och ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten. HBV valde att återkalla det tilldelningsbeslut som avsåg anbudsområde A - Lekplatsutrustning efter att ett fel upptäckts i utvärderingens sammanställning. Ett nytt tilldelningsbeslut har nu skickats ut och avtalsspärren löper ut 2020-11-30. Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman.

Nytt avtal för Sportutrustning och Fallskyddsutrustning Det nya ramavtalet Lekplats- och sportutrustning 20-114, avseende avtalsområde B - Sportutrustning och C - Fallskyddsutrustning börjar att gälla 2020-12-01. Möjlighet till tillämpning av trepartsavtal finns. Ramavtalet är geografiskt indelat enligt följande: Norra Norrland:  Härjedalen, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten. Södra Norrland: Gästrikland, Hälsingland och Medelpad. Svealand: Södermanland, Uppland, Västmanland, Närke, Värmland och Dalarna. Götaland: Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Gotland, Östergötland, Västergötland, Dalsland och Bohuslän. Avropsmodell är rangordning för avrop upp till 500.000 SEK. För avrop om 500.000 SEK eller mer gäller förnyad konkurrensutsättning. Antagna leverantörer i rangordning: B - Sportutrustning 1. Kompan Sverige AB 2. KPLN Design AB 3. Tressport och Lek AB C - Fallskyddsutrustning 1. Kompan Sverige AB 2. KPLN Design AB 3. Tressport och Lek AB Krav på produkter Samtliga produkter som levereras avseende avtalsområde B - Sportutrustning ska uppfylla Europastandard enligt Sportutrustning SS-EN 16630 och för vissa produkter i avtalsområde B - Sportutrustning gäller även standard EN15312. För avtalsområde C - Fallskyddsutrustning gäller att lekredskap och stötdämpande underlag ska uppfylla Europastandarderna enligt SS-EN 1176 och SS-EN 1177. I upphandlingen har HBV ställt krav på att samtliga leverantörer ska uppfylla kraven enligt REACH avseende fallskydd. Levererade fallskyddsplattor ska kunna sammansättas med andra fallskyddsplattor. Fossilfria transporter I upphandlingen har HBV ställt krav på att minst 25 % av varutransporterna inom ramavtalet ska vara fossilbränslefria efter tre års avtalstid. För att transporterna ska räknas som fossilfria i det här sammanhanget krävs, i enlighet med Fossilfritt Sveriges förslag till EU:s förnybarhetsdirektiv, att drivmedlet ska ge en utsläppsminskning på 70 % jämfört med fossila alternativ. Drivmedel som i dagsläget lever upp till kravet är; el, vätgas, biogas, HVO, FAME och ED95. Leveransvillkor och garantier För avtalet gäller ABM07 "Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet" med de ändringar och tillägg som angivits i upphandlingsdokumenten. Vid avrop av montering gäller ABT06. Avtalstid Avtalstid 2020-12-01 – 2022-11-30 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. Anbudsdel D - Konstgräs överprövad Anbudsområde D - Konstgräs har överprövats och ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten i väntan på dom.  Anbudsområde A - Lekplatsutrustning tilldelat Efter slutförd upphandling skickade HBV ut det första tilldelningsbeslutet 2020-11-23. Efter att ett fel upptäckts i sammanställningen av utvärderingen gällande anbudsområde A, valde HBV att återkalla tilldelningsbeslutet för detta anbudsområde. Ett nytt tilldelningsbeslut skickades sedan ut och nu råder avtalsspärr till och med 2020-11-30. Antagna leverantörer i rangordning: 1. KPLN Design AB 2. Söve AB 3. Kompan Sverige AB Planerad avtalsstart 2020-12-01. Tillfälliga förlängningsavtal för befintligt ramavtal 16-114 HBV har tecknat tillfälliga förlängningsavtal med befintliga leverantörer för ramavtalet Park- och lekplatsutrustning - del A Lekplatsutrustning 16-114 till och med 2021-02-28 med anledning av överprövningen. Antagna leverantörer i rangordning: 1. Kompan Barnland AB 2. Hags Aneby AB 3. Söve AB 4. Tressport och Lek AB 5. Uniqa förskolor och lekplatser AB Avtalet är rikstäckande. För köp upp till 200 000 kr gäller strikt rangordning och avrop ska göras från rangordnad etta i första hand. För köp över 200 000 kr gäller förnyad konkurrensutsättning, där alla antagna leverantörer tillfrågas och uppmanas att lämna pris.  Kontakt Frågor om detta ramavtalsområde besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emma Hedman och regionansvarig affärsutvecklare Dan Sundberg. 

Läs mer om Nytt avtal klart för sportutrustning och fallskyddsutrustning

Information med anledning av coronaviruset - Covid-19 (22 nov)


Som statsminister Stefan Löfvén meddelade i sitt tal till nationen den 22 november 2020, har smittspridningen av Covid-19 kraftigt ökat både i Sverige och även i övriga Europa och nu måste vi alla göra vårt yttersta för att se till att den minskar. Det sker återigen nedstängningar av fabriker som påverkar våra leverantörers förmåga att tillgodose våra medlemmar och kunder med de varor som efterfrågas. E-handel och hemleveranser har också ökat kraftigt under den pågående coronapandemin vilket har orsakat brist på chaufförer. Vi har en god dialog med våra avtalsleverantörer och rapporterar löpande där vi ser att det uppstår leveransproblem.

Så arbetar vi på HBV I och med de nya restriktionerna får max åtta personer vistas på HBVs kontor samtidigt och resten arbetar hemifrån för att bidra till minskad smittpridning. HBVs personal följer myndigheternas rekommendationer gällande hygien och personligt avstånd. Vi väljer även att arbeta hemifrån vid minsta förkylnings- eller sjukdomssymptom. För närvarande får vi på HBV väldigt många frågor och funderingar via epost och vi arbetar på för fullt för att svara alla så snabbt som möjligt. Se några av våra vanligaste frågor och svar  här>> . Våra medlemmar Coronapandemin har varit oerhört utmanande för våra medlemmar. Krishanteringen har krävt nya arbetssätt och rutiner för att kunna utföra olika typer av arbeten inom den löpande förvaltningen. Många planerade underhållsarbeten har flyttats fram och verksamheter har behövt ställa om för att möta nya utmaningar som följt i spåren av Covid-19.  Arbetet med att påminna hyresgäster om att fortsätta hålla social distans till sina grannar, i hissar och trapphus pågår ständigt. Leveransinformation från våra avtalsleverantörer Vi får löpande information från våra avtalsleverantörer om hur deras verksamheter påverkas av pandemin och vilka eventuella konsekvenser det får för oss som kunder. Här har vi försökt samla all den information som kommit oss tillhanda. Vi följer utvecklingen och uppdaterar kontinuerligt. För närvarande rapporterar våra leverantörer endast enstaka avvikelser från leveransplaner. Dafo Brand AB informerar>> Garageportexperten informerar>> Secor informerar om införda säkerhetsrutiner vid installationer i lägenheter>> Foyen Advokatfirma, angående Covid-19 och byggentreprenader>> Frågor och svar Vi får många frågor just nu med anledning av coronaviruset Covid-19. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och sidan uppdateras löpande. Klicka här>>

Läs mer om Information med anledning av coronaviruset - Covid-19 (22 nov)

Tvättstugeutrustning - nytt avtal klart!


Färgglad tvätt i tvättmaskinens trumma

Electrolux Professional AB antas som rangordnad etta i HBVs nya ramavtal för Tvättstugeutrustning 21-102 som börjar gälla 2021-01-16. Miele AB rangordnas som nummer två och AB Podab som nummer tre. Det nya avtalet innebär ett ökat fokus på maskiner med värmepumpsteknik och precis som i befintligt ramavtal har HBV ställt höga krav på produkternas livscykelkostnad. Ett större sortiment för prissatta reservdelar finns även med som en nyhet i avtalet, vilket har varit ett önskemål från våra medlemmar för att enkelt kunna utföra servicearbeten på maskiner som inte längre omfattas av garantin.

Omfattning Ramavtalet Tvättstugeutrustning 21-102 omfattar tvättstugeutrustning för flerfamiljshus, såsom tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, manglar, arbetsbord, strykbord och bokningstavlor. Dessutom omfattas även reservdelar och installation av i avtalet ingående produkter. Möjlighet att tillämpa trepartsöverenskommelse finns. I utvärderingsmodellen har HBV lagt stor vikt på produkternas livscykelkostnader och inköpspriset har viktats lika högt som produkternas totala vatten- och energiförbrukning.  En kapacitet på 30.000 tvätt-/torkomgångar. En vattenkostnad på 0,02 kr/l (endast tvättmaskin, ej torktumlare). En energikostnad på 1 kr/kWh. Energiförbrukningen samt vattenförbrukningen kommer att beräknas med 50 % (15.000) full maskin samt 50 % (15.000) halvfull maskin. Ett oberoende testinstitut kommer att testa en av HBV utvald tvättmaskin och torktumlare ur Electrolux Professional ABs sortiment. Tvättmaskinen ska testas avseende tvättresultat D, tvättid, vattenförbrukning och energiförbrukning enligt standard EN60456:2016. Torktumlaren ska testas avseende torktid samt energiförbrukning enligt standard EN61121:2013/A11:2019 (med ändring av 50 % restfuktighet vid start). Antagna leverantörer i rangordning 1. Electrolux Professional AB 2. Miele AB 3. AB Podab Några nyheter i korthet Större fokus på brett sortiment av maskiner med värmepumpsteknik. Ett större sortiment av prissatta reservdelar för att underlätta för HBVs medlemmar och kunder att utföra servicearbete som inte omfattas av garantin. Mopptvättmaskin - ny produkt som utvärderats. Maskinerna ska inneha språkvalsfunktion på minst fem stycken språk; svenska, engelska, finska, arabiska och tyska. Skärpta miljökrav gällande transporter. Bland annat kommer minst 25 % av transporterna som används för leverans inom ramavtalet att vara fossilbränslefria efter tre års avtalstid.  Garantitid Sju års garantitid. För tvättmaskiner gäller även tio års garanti på lagerpaket (lagerhus och lagring, material och arbetskostnad).  Längre garantitider kan lämnas efter överenskommelse med beställaren. Avtalstid 2020-01-16 – 2022-01-15. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar. Kontakt Frågor om det nya ramavtalet besvaras av ansvarig inköpsstrateg Sandra Sedig eller regionansvarig affärsutvecklare Dan Sundberg. 

Läs mer om Tvättstugeutrustning - nytt avtal klart!

Balkonginglasningar - RFI annonserad


Inför den kommande upphandlingen av Balkonginglasning 21-155 har HBV annonserat en RFI, Request For Information, med sista svarsdatum 2020-12-03. Med denna RFI eftersträvar vi att få en djupare kunskap om marknadsbehovet samt vägledning i hur leverantörerna på marknaden önskar utformning av ett framtida avtal. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

  Befintligt ramavtal för Balkonginglasning 17-155 är giltigt till och med 2021-05-14. Ramavtalet är indelat i 21 regioner vilka motsvarar Sveriges samtliga län. Tre leverantörer är antagna i rangordning för respektive region. För avrop av 21 stycken inglasningar eller fler gäller förnyad konkurrensutsättning, där alla tre avtalade leverantörer i aktuellt län ska tillfrågas och lämna pris. Antagna leverantörer i bokstavsordning: Balco AB Sunparadise Sverige AB (Windoor) Svenska Lumon AB Teknova Byggsystem AB Kontakt Frågor om den nya upphandlingen av Balkonginglasning 21-155 besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger och regionansvarig affärsutvecklare Sofia Nordblom. 

Läs mer om Balkonginglasningar - RFI annonserad

Våra upphandlingar


Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa ramavtal för långsiktigt hållbara affärer. På så sätt adderar vi största möjliga värdeutveckling med fokus på fastighetsnära varor och tjänster för våra medlemmar.

Information om alla våra ramavtal hittar du här>> Information om pågående upphandlingar hittar du här>> Information om planerade och kommande upphandlingar hittar du här>> En kortare sammanfattning av våra avtal hittar du även i vår Avtalsbok. Läs mer>> Har du tankar och idéer och förslag på nya ramavtalsområden? Hör gärna av dig till vår affärschef Ulf Lindblom . Anmälan icke medlemmar För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. Läs mer om vilka som är avropsberättigade på HBV-avtal här>> HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid.  Läs mer om avanmälan här>> Vid frågor kontakta HBVs inköpschef  Ola Kroon .

Läs mer om Våra upphandlingar