LOU i grunden

Lag om offentlig upphandling

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) är en lag i Sverige som reglerar köp som görs av myndigheter och vissa andra organisationer som är finansierade med allmänna medel. Utöver kommuner, landsting och statliga myndigheter innebär det också offentligägda bolag och vissa andra organisationer som står dessa nära. Undantag görs dock för vissa former av kommersiell och annan verksamhet (exempelvis Systembolaget). 

Lagen baseras på EU-direktiv. Motsvarande regler gäller även i andra länder som tillhör Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Syftet med reglerna är att säkerställa fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital på EUs inre marknad så att offentlig verksamhet i Europa på ett öppet sätt ska kunna utnyttja konkurrensen och tillvarata det offentligas medel på bästa möjliga sätt. Varor och tjänster som lämpar sig för gränsöverskridande handel ska exempelvis kunna erbjudas av en leverantör i ett EU-land till en upphandlande myndighet i ett annat EU-land. Reglerna ska därmed skapa möjligheter för leverantörer i olika EU-länder att tävla på lika villkor i varje enskild upphandling. Det säkerställs genom tillämpning av principerna om likabehandling och icke-diskriminering, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande.     

Uppdaterad 2021-01-07