Våra stadgar

HBVs stadgar fastställs av den årliga föreningsstämman. Dessa stadgar fastställdes på föreningsstämman den 4 maj 2017.  

§ 1 Föreningens firma är Husbyggnadsvaror HBV Förening upa.

§ 2 Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att upphandla varor och tjänster kopplade till uppförande, renovering och förvaltning av fastigheter och bedriva konsultverksamhet i upphandlingsfrågor samt därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Försäljning får ske till andra än medlemmar.

§ 4 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 5 Andel lyder på 10 000 kronor. Medlem skall inneha fyra andelar som erlägges kontant vid inträdet. Av stiftarna tecknade andelar à 100 kronor per styck kvarstår oförändrade.

§ 6 Styrelsen skall bestå av sju stämmovalda ledamöter och inga suppleanter. Mandattiden för dessa är tvåårig och halva antalet väljs årligen. Utöver dessa tillkommer styrelseledamöter utsedda av de anställdas organisationer enligt gällande lag.

§ 7 Revisorerna skall vara två jämte två suppleanter, varav en revisor och en suppleant skall vara auktoriserad eller godkänd revisor.

§ 8 Föreningens räkenskaper skall omfatta 1 januari–31 december.

§ 9 Till medlem kan antagas kommun som förvaltar bostäder som upplåts med hyresrätt eller kommunalt företag som har som huvudsaklig uppgift att bygga och långsiktigt förvalta bostäder vilka upplåts med hyresrätt. Medlem kan också andra företag eller organisationer vara vars syfte överensstämmer med övriga medlemmars. SABO kan också vara medlem. Ansökan om inträde och utträde skall ske skriftligt hos styrelsen. Utträde kan ej ske tidigare än två år efter inträdet.

§ 10 Medlem äger genom till styrelsen ställd skriftlig anmälan utträda ur föreningen. Utträdet kan först ske 2 år efter inträdet. Avgående medlem äger då rätt att vid utträdet utfå sina andelar och sina återbäringsmedel. Medlem som inte uppfyller sina förpliktelser enligt dessa stadgar eller som skadar föreningens anseende eller intressen kan uteslutas genom beslut av föreningens styrelse.

§ 11 Överskott på föreningens verksamhet, sedan i lag föreskrivna avsättningar skett, skall fördelas enligt följande grunder:

1. Inbetalt andelskapital skall förräntas efter grunder som fastställes på föreningsstämman.

2. Del av överskottet kan återbäras i förhållande till under räkenskapsåret fakturerade inköp. De återbäringsmedel medlem erhåller skall innestå hos föreningen i två år för att utbetalas år tre i februari. Återbäringsmedel förräntas efter grunder som fastställes av föreningsstämman.

§ 12 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till medlemmarna skall ske genom elektroniska hjälpmedel via epost. Kallelse sker tidigast sex veckor och senast två veckor före ordinarie och senast två veckor före extra stämma. Medlem som önskar deltaga i föreningsstämma skall anmäla detta till styrelsen senast tre vardagar före stämman. Föreningsstämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte alternativt på annan av styrelsen anvisad ort inom föreningens geografiska verksamhetsområde i Sverige.

§ 13 Ordinarie föreningsstämma hålles en gång om året senast under maj månad. På ordinarie föreningsstämma skall följande dagordning följas:

1. Stämmans öppnande.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av ordförande vid stämman.

4. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av styrelsen och verkställande direktörens årsredovisning.

7. Framläggande av revisorernas berättelse.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

9. Beslut angående dispositioner beträffande föreningens överskott eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

10. Beslut angående ränteberäkning enligt stadgarna § 11 mom 2.

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

13. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer samt valberedning.

14. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt föreningslagen eller föreningens stadgar. Medlem som önskar få ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma skall skriftligen framställa yrkande därom hos styrelsen senast tre veckor före stämmans hållande.

15. Stämmans avslutande.

§ 14 Styrelsen äger, när den finner lämpligt, kalla medlemmarna till extra föreningsstämma. Extra föreningsstämma skall av styrelsen utlysas då revisorerna eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade skriftligen med angivande av skälet påfordrat inkallande av extra föreningsstämma.

§ 15 Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalt andelskapital.

§ 16 Tvister mellan föreningen och styrelsen eller ledamot därav eller föreningsmedlem skall hänskjutas till avgörande av skiljemän.

§ 17 I allt vad ovan icke stadgas skall gälla lag om ekonomiska föreningar.

Uppdaterad 2019-08-14