Hållbarhetsrapport

HBV strävar efter att involvera Hållbarhet i allt vi gör. Du kan läsa mer om vårt arbete i vår Hållbarbetsrapport.


1. Miljö – Föreningens påverkan på miljön
. Föreningens verksamhet har i sig en mindre inverkan på miljön. Vi producerar inga egna produkter utan endast de ramavtal som våra medlemmar avropar på. HBV har tidigare varit miljöcertifierade och arbetar ständigt för att minska den negativa påverkan på miljön. Vi arbetar aktivt för att minska pappersanvändningen som tidigare varit omfattande i relation till de stora mängder fakturor som förmedlas via HBV. HBV har nu 95% e-fakturor och fortsätter digitalisera för att underlätta möten på distans och därmed minska koldioxidutsläppen från resande. Våra avtal innehåller klausuler rörande hållbarhet och miljökrav som våra ramavtalsleverantörer måste uppfylla för att kvalificera sig i våra upphandlingar.

2. Sociala förhållanden och personal. Vårt arbete med att säkra jämställdheten går framåt. Vi är personalmässigt jämnt fördelade mellan kvinnor och män och vi har en översyn av lönenivåer för att jämna ut skillnaderna mellan kvinnor och män vid lika arbete. Vi har lokal samverkan via vårt kollektivavtal men även med de i personalen som inte är fackligt anslutna och inför under våren 2018 ytterligare en förmån till personalen i form av Benifys personalportal.

3. Mänskliga rättigheter. Vi påverkar våra ramavtalsleverantörer för hållbara sociala förhållanden och mångfald. Under 2017 påbörjade vi även arbetet med anpassning av vår verksamhet för att uppfylla GDPR som kan ses som ett skydd för mänskliga rättigheter.

4. Motverkande av korruption. HBV utför löpande interna kontroller och har utarbetat checklistor som ett steg i motverkandet mot korruption och mottagande av mutor.

Uppdaterad 2022-05-20