Höstlöv framför en sjö

Allmänna villkor och principer

Allmänna villkor och principer för medlemmarnas handel enligt avtal tillhandahållna av HBV.

1. Inledning

1.1. HBVs huvudsakliga verksamhet består av att genomföra upphandlingar och ingå ramavtal med leverantörer som tillhandahåller produkter och tjänster inom fastighetsområdet och göra det möjligt för medlemmarna att göra avrop enligt ramavtalen. HBV kan även bistå med administration, såsom viss rådgivning, betalning och fakturering, avseende
ramavtalen.

1.2. Genom ramavtalet har HBV i många fall gentemot den som tillhandahåller produkter eller tjänster (leverantören) åtagit sig att fullgöra ramavtalet och de förpliktelser som följer av detta samt även rätt att utnyttja de rättigheter och förmåner som följer av ramavtalet. HBV har ingått ramavtalet på uppdrag av och för sina medlemmars räkning. Avsikten är att medlemmarna skall komma i åtnjutande av de rättigheter och förmåner som ramavtalet medger men samtidigt fullt ut svara för samtliga däremot svarande förpliktelser och eventuell affärsrisk.

1.3. En förutsättning för att HBV skall kunna uppfylla ramavtalet och övriga avtalsförpliktelser samt effektivt utnyttja de rättigheter som följer av ramavtalet, ytterst för medlemmarnas bästa, är att de medlemmar som utnyttjar ramavtalet genom att köpa produkter och tjänster utför åtaganden och fullgör skyldigheter som enligt ramavtalet åvilar HBV, men som åläggs respektive medlem enligt de principer som anges i dessa allmänna villkor och principer.

2. Tillämplighet

Dessa allmänna villkor och principer gäller för alla medlemmar som köper de produkter och tjänster som HBV genom ramavtal med leverantörer erbjuder medlemmarna. De gäller även i förhållande till de övriga som medges rätt att utnyttja ramavtalen, exempelvis medlemmarnas ägare (kommuner) eller systerbolag (i det följande benämns även sådan kund för ”medlem”). Har medlem medgivit eller uppdragit åt underleverantör att köpa in produkter eller tjänster, så ansvarar medlemmen fullt ut för anlitad underleverantör enligt dessa allmänna villkor och principer såsom om de själva utnyttjat ramavtalet.

3. Åtagande

3.1. Medlem bör sätta sig in i relevanta ramavtal och noggrant bedöma om produkterna eller tjänsterna och villkoren för dem är lämpliga eller passande. Medlemmen ansvarar själv för att produkten eller tjänsten uppfyller de krav eller normer som medlemmen själv ställer upp eller åvilar medlemmen på annan grund, exempelvis lag eller myndighetsbeslut.

3.2. Såvitt avser förhållandet mellan HBV och medlemmarna skall ramavtalets bestämmelser om rättigheter och förpliktelser utgöra grunden för vad medlemmen har rätt att kräva eller har att rätta sig efter om inte annat särskilt avtalats. Detta innebär bland annat att medlemmen har eget ansvar för att själv utföra eller låta HBV utföra de åtgärder som krävs enligt ramavtalet, inklusive de förpliktelser som följer av de individuella avrop som sker med stöd av ramavtalet för att medlemmen skall kunna erhålla den rätt som ramavtalet ger. Således krävs exempelvis att medlemmen i enlighet med ramavtalet eller de individuella avropen som sker kontrollerar order och orderbekräftelse eller annan motsvarande kommunikation, tar emot, undersöker och i förekommande fall, reklamerar fel eller brist eller dröjsmål hänförlig till leveransen eller tjänsten, utser tillämpliga representanter, besvarar förfrågningar och lämnar nödvändig information samt ombesörjer nödvändiga tillstånd från tredje man och myndigheter. För det fall medlemmen är förhindrad att företa rättshandlingar direkt mot leverantören eller annan skall medlemmen på eget ansvar och bekostnad tillse att HBV kan, efter att HBV har fått nödvändig information och
skäligt rådrum, utföra dessa handlingar.

3.3. Medlem tillställs inför varje ny ramavtalsupphandling som HBV genomför ett kort informationsbrev. För det fall medlem inte avser avropa på aktuellt ramavtal ska denne till HBV lämna besked härom. Avsaknad av sådant besked från medlem medför att HBV kommer att förutsätta att denne medlem genom sitt medlemskap kommer fortsätta att använda sin inköpsmöjlighet.

4. Ansvarsfördelning och samarbete
i rättsliga angelägenheter

4.1. Som en allmän princip gäller mellan HBV och medlemmarna, att medlem skall bära motsvarande ansvar för samt finansiella, kommersiella och legala risker vid beställning och leverans enligt ramavtalet och de förpliktelser som uppkommer vid avrop som om medlem själv intagit partställning i förhållande till leverantören. För det fall HBV drabbas av skada i anledning av medlems bristande efterlevnad av ramavtalsvillkoren skall medlemmen hålla HBV fullt ut skadeslös.

4.2. Medlemmen bekräftar att dennes rättigheter gentemot HBV är begränsade till de rättigheter som i tillämpliga delar följer av ramavtalet och vad HBV, eller medlemmen direkt, faktiskt erhåller från leverantören. HBV har således inte större ansvar eller förpliktelser mot medlemmen än vad HBV eller medlemmen själv faktiskt kan övervältra på, eller utkräva från leverantören. Medlemmen kan således inte rikta krav mot HBV t.ex. när en ansvarsbegränsning i ramavtalet begränsar möjligheten att framställa krav, när tidsfristen för att ställa motsvarande krav på leverantören har löpt ut eller när möjligheten på annat sätt är inskränkt eller har upphört utan HBVs förskyllan.

4.3. Om medlem anser sig ha krav eller anspråk i anledning av produkt eller tjänst som medlemmen köpt eller utnyttjat enligt ramavtal skall medlemmen i första hand söka rättelse eller gottgörelse direkt från leverantören eller, i förekommande fall, vidta rättsliga åtgärder mot leverantören. HBV skall därvid biträda och stödja medlemmen i sådant ärende. Om, och endast om, medlemmen är förhindrad att rikta krav eller anspråk eller vidta rättsliga eller andra åtgärder direkt mot leverantören gäller istället följande principer.

  • (i) Medlemmen skall utan dröjsmål informera HBV om dess krav eller anspråk jämte de grunder och omständigheter som åberopas till stöd för detta. HBV skall därefter i samråd med medlemmen vidta sådana åtgärder som rimligen erfordras för att medlemmen skall komma till sin rätt. Sådana åtgärder kan exempelvis bestå av reklamation eller annat meddelande till leverantören, kvarhållande av betalning och deltagande vid möten eller förhandlingar. Krävs särskild utredning eller liknande skall medlemmen svara för detta.
  • (ii) Har HBV betalt leverantören för den beställning eller leverans av produkt eller tjänster som medlemmen menar grundar krav eller anspråk, har medlemmen inte rätt att vägra HBV betalning för motsvarande beställning eller leverans.
  • (iii) Om den uppkomna frågan inte kan lösas genom förhandling, skall HBV och medlemmen i samråd besluta om och i så fall på vilket sätt rättsliga åtgärder skall vidtas mot leverantören (exempelvis genom att väcka tala vid domstol). Kan HBV och medlemmen inte enas om rättsliga åtgärder skall vidtas eller inte, så gäller den uppfattning som medlemmen har. HBV skall i sådant fall vidta de åtgärder och lämna det biträde som skäligen krävs för att medlemmen skall kunna vidta rättsliga åtgärder.
  • (iv) Kostnaderna (exempelvis utrednings-, ombuds- och rättegångskostnader) för att vidta rättsliga åtgärder skall bäras av medlem som har sådant krav eller anspråk. HBV har dock rätt att besluta om att HBV skall bära sådana kostnader, helt eller delvis, om HBV finner att frågan även direkt berör HBV, är av principiell betydelse eller att den på annat sätt berör ett stort antal medlemmar.

4.4. Medlem skall bära det ansvar som följer av ramavtalet och som har utlösts eller orsakas av medlems, eller någon på dennes sida, skadegörande handling eller underlåtenhet. Rättelse, gottgörelse eller betalande av ersättningar eller skadestånd eller liknande legala eller avtalade påföljder i anledning av orsakande av avtalsbrott skall därvid fullgöras eller bäras av sådan medlem. Är flera tillsammans ansvariga för att ha orsakat brott mot ramavtalet svarar de solidariskt gentemot HBV för rättelse, gottgörelse eller betalande av ersättningar eller skadestånd eller liknande legala eller avtalade påföljder i anledning av avtalsbrottet.

Uppdaterad september 2013