Föreningsstämma 2021

öppen laptop på träbord med HBVs logotype på vit skärm

Av kända orsaker genomför HBV föreningsstämman 2021 digitalt via Teams. Förutom det sedvanliga stämmoprogrammet bjuds medlemmarna på en inspirationsföreläsning av Olof Manner, Senior Advisor på Swedbank.

Datum 27 april 2021

Tid 10:00-12:00

Plats Digitalt

Dagordning

§ 1
Stämmans öppnande.

§ 2
Upprättande och godkännande av röstlängd.

§ 3
Val av ordförande vid stämman.

§ 4
Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5
Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6
Framläggande av styrelsen och verkställande direktörens årsredovisning.

§ 7
Framläggande av revisorernas berättelse.

§ 8
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

§ 9
Beslut angående dispositioner beträffande föreningens överskott eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

§ 10
Beslut angående ränteberäkning enligt stadgarna § 11 mom 2.

§ 11
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

§ 12
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

§ 13
Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer samt valberedning.

§ 14
Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt föreningslagen eller föreningens stadgar. Medlem som önskar få ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma skall skriftligen framställa yrkande därom hos styrelsen senast tre veckor före stämmans hållande.

§ 15
Stämmans avslutande.

Inspirationsföreläsning

Olof Manner har mer än trettio års erfarenhet av finansmarknaden. Han arbetade i tjugofem år på Öhman Fondkommission, bland annat som räntechef och vice VD, för att därefter bli analyschef på Swedbank. Idag är han Senior Advisor på banken och finanskrönikör i Affärsvärlden. Han sitter dessutom med i Dagens Industris skuggdirektion. Denna sammanträder en vecka innan Riksbankens egen direktion håller sina ordinarie penningpolitiska sammanträden. Ledamöterna i skuggredaktionen argumenterar och tar personlig ställning till vad Riksbanken bör göra med räntan, alltså inte vad de tror att den kommer att göra. Diskussionen avslutas med en omröstning.

Olof Manner kommer att berätta om inköpschefsindex som är ett samarbete mellan Silf och Swedbank. Dessutom kommer han att bjuda på en ekonomisk omvärldsanalys och prata om tillväxten, inflationen och om räntorna samt titta tillbaka på den ekonomiska utvecklingen under coronapandemin.

Kontakt

Endast HBVs medlemsbolag har möjlighet att delta på stämman. 

Önskar du delta på föreningsstämman eller har frågor om arrangemanget, kontakta Therese Borg.

 

Kontakt