Upphandling över nationsgränser

HBVs affärsutvecklare Ville Gruner samordnar arbetet i ett nybildat nätverk med stöd från EU-kommissionen som undersöker möjligheterna till gränsöverskridande samarbete i upphandlingsfrågor. Normalt handlas så gott som alla varor och tjänster i den offentliga sfären upp inom det egna landets gränser. EU-kommissionen, ser gärna en enhetlig och mer öppen marknad.

Ville Gruner har vid flera tillfällen tidigare arbetat med gränsöverskridande samarbeten, bland annat mellan Sverige och Finland för tre år sedan. Kommissionen har höga ambitioner och vill se hur en sammanslagen marknad inom EU skulle kunna fungera även när det gäller offentliga upphandlingar. Målsättningen är att underlätta för medlemsstaternas köpare och säljare att göra bättre affärer och dessutom bygga broar mellan länder i exempelvis teknik- och innovationsfrågor. En större marknad är bättre för alla och risken för kartellbildningar minskar.

Ville Gruner menar att samarbetet öppnar för många möjligheter. En mer proaktiv internationell konkurrensutsättning kan leda till bättre priser och villkor i upphandlingarna. Samtidigt skulle det innebära att svenska leverantörer kan konkurrera på en betydligt större marknad än idag. 

Det nybildade nätverket har hittills, förutom HBV i Sverige, knutit till sig inköpscentraler från Frankrike, Irland, Italien, Kroatien och Litauen. Två möten har hållits under året där man fört diskussioner om hur nätverket på bästa sätt kan medverka till större nytta för ländernas respektive medlemmar. Erfarenhetsbyte är en viktig del under dessa möten. Man delar med sig av strategier och marknadsanalyser och diskuterar olika upphandlingsverktyg som används i dagsläget. Ville Gruner har som exempel tagit fram livscykelanalyser för servicefordon med olika bränsletyper, något som nätverksmedlemmarna Irland och Kroatien har efterfrågat. Italien, i sin tur, har bidragit med erfarenheter från ett tioårigt arbete inom DIS - dynamiska inköpssystem.

Samarbetet är brett och behandlar många olika områden. Bland annat tittar man på om det går att få till stånd ett pilotprojekt inom något område, för en framtida europeisk gemensam inköpsplattform.

För HBVs del handlar samarbetet till stor del om att fortsätta utveckla rollen som ledande aktör inom området och skapa större nytta för HBV-medlemmar. Nästa nätverksmöte hålls i mars nästa år då bland annat E-handel, plattformar, systemlösningar för DIS och nationella planer för hållbara upphandlingar kommer att diskuteras.

Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta gärna vår affärsutvecklare Ville Gruner.

Uppdaterad 2018-11-09

Kontakt